Terug naar overzicht

Laatste ontwikkelingen rond coronavirus en het onderwijs

Protocol voortgezet onderwijs; open (onder voorwaarden) vanaf 2 juni

Het voortgezet onderwijs opent, als het coronavirus onder controle blijft, zijn deuren weer vanaf 2 juni. Het definitieve besluit hierover valt later deze maand, uiterlijk 20 mei. De voorwaarden waaronder zijn inmiddels door de VO-raad en vakbonden, in samenspraak met OCW, uitgewerkt in een voorlopig protocol.

Het protocol maakt een duidelijk onderscheid tussen voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne die opgevolgd dienen te worden en praktische adviezen voor de uitvoering van het protocol. Er wordt vanuit gegaan dat het protocol ook in het nieuwe schooljaar nog van kracht zal zijn.

Uitgangspunt van het protocol is de anderhalve meter samenleving voor iedereen binnen de school. De verwachting is dat hierdoor ongeveer een kwart tot een derde van de leerlingen tegelijkertijd in de school aanwezig kan zijn. Hoe de lessen worden ingevuld en of en op welke wijze daarnaast afstandsonderwijs wordt gegeven, is aan de scholen zelf om te bepalen. De medezeggenschapsraad dient hierbij nadrukkelijk betrokken te worden.

Verder is er in het protocol uitgebreide aandacht voor hygiëne en het vervoer naar school. De werking van het protocol wordt in de zomer geëvalueerd.

Het protocol en vragen en antwoorden vindt u hier.
(08-05-2020)


Aangenomen moties over eindexamens vso en testprotocol Covid-19-besmetting

Een motie van D66/CDA over eindexamens in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is met ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Minister Slob, die de motie had ontraden, moet de Kamer nu zo snel mogelijk informeren hoe hij gaat “bewerkstelligen dat eindexamenkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs op basis van tot nu toe behaalde, of eventueel nog te behalen eigen schoolresultaten, het diploma kunnen verkrijgen, waarbij leraren en scholen maximaal worden ondersteund om maatwerk te bieden door bijvoorbeeld reeds erkend examenmateriaal beschikbaar te stellen.”

In een brief aan de Kamer naar aanleiding van de ingediende motie, ging minister Slob uitgebreid in op de vraag waarom hij na afstemming met de VSO-sector (LECSO, de raden en Ouders & Onderwijs) uitvoering ervan praktisch onmogelijk vindt. Desondanks werd de motie aangenomen. De minister is nu aan zet.

Testprotocol Covid-19
Tevens was er een ruime meerderheid voor een motie van het CDA om een protocol op te stellen over hoe een school dient te handelen bij zowel het vermoeden als een daadwerkelijke Covid-19-besmetting op de school bij personeel of leerlingen. Het bestaande RIVM-protocol wordt hiermee aangescherpt.
(08-05-2020)


Voortgezet onderwijs (onder voorwaarden) open vanaf 2 juni

Het voortgezet onderwijs opent, als het coronavirus onder controle blijft, zijn deuren weer vanaf 2 juni. Dit heeft het kabinet vanavond bevestigd op zijn persconferentie. De voorwaarden waaronder worden nog uitgewerkt. De VO-raad kondigde voor deze week een protocol aan.
(06-05-2020)


Vragen en antwoorden protocollen opstart onderwijs 

In deze Q&A bundelt de PO-Raad de vragen en antwoorden over protocollen voor het opstarten van het onderwijs. De lijst met vragen en antwoorden wordt de komende dagen verder aangevuld.
(06-05-2020)


Dilemma’s bij heropening scholen speciaal onderwijs

De overheid kondigde aan dat het speciaal onderwijs (so) vanaf 11 mei volledig open kan. Sommige scholen in het so zijn van plan gefaseerd de deuren te openen. Dit blijkt uit signalen die VBS kreeg. De uitdaging bij heropening is de beschikbaarheid van voldoende medewerkers. Ook de drie mytyl/tyltyl-scholen van Resonans gaan 11 mei open, sectordirecteur Bob Olders vertelt hoe ze dat aanpakken.

Een aantal scholen in het speciaal onderwijs gaat op 11 mei gefaseerd open, blijkt uit signalen die VBS bereiken. Ze kiezen hiervoor uit voorzichtigheid naar leerlingen en personeel en vanwege de beschikbaarheid aan personeel. Er zitten meer medewerkers en leerlingen ziek of uit voorzorg (met verkoudheidsklachten) thuis. Ook zijn er scholen die steeds meer vso-leerlingen (voortgezet speciaal onderwijs) opnemen van ouders met cruciale beroepen en kwetsbare leerlingen  vanwege de thuissituatie.

Thuisonderwijs
Ook de drie scholen voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking van Resonans (bestuur van zes speciaal onderwijsscholen) gaan 11 mei weer van start. Dit zijn De Witte Vogel in Den Haag, De Maurice Maeterlinkschool in Delft en De Thermiek in Leiden. ‘Met uitzondering van de woensdag gaan wij vanaf 11 mei volledig open voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. We verwachten dat een behoorlijke groep leerlingen uit voorzorg of medische redenen niet naar school gaat en de woensdag gebruiken we om thuisonderwijs te begeleiden’, vertelt Bob Olders, sectordirecteur mytyl/tyltyl bij Resonans.

Olders kent collega-scholen die niet volledig opengaan. ‘Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Deze scholen zijn voorzichtiger en laten minder leerlingen toe of kampen met personeelstekorten.’ Hij merkt ook dat er een groep medewerkers afwezig is door verkoudheidsklachten. Olders: ‘Nu hebben we medewerkers van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) achter de hand, maar mocht na 1 juni het vso opengaan dan wordt het spannend qua bezetting.’

Medewerkers
Zijn medewerkers zijn over het algemeen heel blij dat ze weer met de leerlingen aan de slag kunnen. ‘Maar er zijn ook collega’s die het heel spannend vinden omdat ze wat ouder zijn of thuis een partner hebben die tot een risicogroep behoort. Ook zijn er mensen die zelf niet kunnen beginnen omdat ze tot de risicogroep behoren. Dan kijken we in overleg wat er wel kan: afstandsonderwijs verzorgen of vanuit huis werken. Daar komen we altijd uit’, ervaart Olders.

Kwetsbare leerlingen
De scholen van Resonans hebben veel kwetsbare leerlingen met bijvoorbeeld luchtwegklachten en hartproblemen. ‘Kinderartsen en ook de richtlijnen van de overheid geven aan dat deze kinderen niet kwetsbaarder zijn dan anders. De situatie kan per kind verschillen en daarom hebben we ouders geadviseerd in gesprek te gaan met de arts van hun kinderen.’

Verzorging
Een ander dilemma is: moeten we medewerkers beschermende middelen bieden bij medische en verzorgende handelingen? ‘Eerst moest dat wel volgens protocol. Nadat een medewerker een dag bezig was geweest mondkapjes te bestellen, kwam het bericht dat het toch niet nodig is. Voor het gevoel van veiligheid hebben we wel beschermingsmaterialen beschikbaar. Het dragen van handschoenen kan sowieso nooit kwaad. Anderzijds kan het dragen van mondkapjes traumatisch overkomen op leerlingen met een medische voorgeschiedenis. En hoe help je kinderen bij het eten, werk je dan ook met beschermingsmaterialen? Dat zijn lastige dilemma’s waarbij we zoveel mogelijk de protocollen van het RIVM volgen.’

Vervoer
Het leerlingenvervoer, bij de scholen van Olders met taxi’s, gaat op de gebruikelijke manier, er geldt geen afstandsbeperking in de taxi’s. ‘Wel moeten ouders op anderhalve meter van de taxi blijven en mogen chauffeurs de school niet in. Het is nog even puzzelen hoe en waar leerlingen van en naar de taxi’s gehaald en gebracht worden. Dit alles maakt het enerzijds spannend om open te gaan, anderzijds zie ik hoe goed en flexibel collega’s met de situatie omgaan en heb ik alle vertrouwen in heropening op 11 mei.’
(06-05-2020)


Kamermoties over vso-examens en protocol Covid-19-besmetting

De Tweede Kamer stemt op 6 mei onder andere over een motie van D66/CDA over eindexamens in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en een motie van het CDA over een protocol voor Covid-19 besmettingen op scholen. Deze en andere moties zijn gisteren ingediend bij een Kamerdebat over het onderwijs en corona.

In de eerste motie wordt gevraagd dat leerlingen in het vso op basis van de eigen schoolresultaten een diploma kunnen krijgen, in plaats van via een staatsexamen. Minister Slob is hier niet voor, maar gaat onder druk van deze motie in gesprek met LAKS en LECSO (Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs) om te bezien wat de mogelijkheden zijn. Er lijkt zich een meerderheid voor deze motie af te tekenen.

De achtergrond van deze motie is dat vso-scholen meestal geen eigen examen-licentie hebben en eigen schoolexamens afnemen. Leerlingen leggen college-examens af, ook wel staatsexamen genoemd. Staatsexamens zijn voor een klein deel schriftelijk en voor het grootste deel betreft het mondelinge examens. Normaliter nemen vso-leerlingen wel deel aan het centraal schriftelijk examen (cse), maar nu het cse dit jaar niet doorgaat zijn ze volledig afhankelijk van dit staatsexamen. De vrees bestaat dat leerlingen te weinig tijd hebben voor een goede voorbereiding en dat een dergelijk examen extra complex is voor leerlingen met bijvoorbeeld autisme.

Protocol Covid-19-besmetting
Daarnaast is er een motie door het CDA ingediend naar aanleiding van het testen van onderwijspersoneel op Covid-19. Het huidige protocol gaat pas in als er meerdere besmettingen zijn geconstateerd. In de motie staat dat het van groot belang is bij een vermoeden van of bij één geconstateerde besmetting direct te handelen. Daarom wordt in de motie gevraagd voor 11 mei een protocol op te stellen over hoe een school dient te handelen bij zowel het vermoeden als een daadwerkelijke Covid-19-besmetting op de school bij personeel of leerlingen. Om vervolgens zo snel mogelijk een bron- en contactonderzoek op te starten op school om verdere besmetting te voorkomen.
(30-04-2020)


Protocollen voor opstarten van scholen

De scholen die 11 mei opengaan staan voor de opgave om de richtlijnen van de overheid te vertalen naar de lokale onderwijspraktijk. Een aantal onderwijsorganisaties heeft twee protocollen opgesteld, een voor het basisonderwijs en een voor het speciaal (basis)onderwijs die als hulpmiddel kunnen dienen bij het opstarten van de scholen. De protocollen zijn richtlijnen en verwoorden de uitgangspunten gebaseerd op het advies van de overheid; de documenten hebben wat dat betreft een misleidende titel.
In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan. Scholen hebben ruimte nodig om op hun lokale situatie in te spelen. Daarbij kunnen deze en andere protocollen een hulpmiddel zijn.
Oproep kennisdeling
Heeft u relevante informatie of kennis om te delen, bijvoorbeeld hoe u in uw situatie omgaat met alle zaken die met de opstart van de school te maken hebben? Of noodprotocollen, een plan van aanpak voor leerlingen in kwetsbare posities? Laat het ons weten via helpdesk@vbs.nl, dan kunnen wij het delen binnen het VBS-netwerk.
(23-04-2020)


Gemengd beeld over opening scholen, wat VBS voor u kan doen

De overheidsmaatregelen voor het onderwijs geven de komende periode een gemengd beeld. Scholen in het reguliere basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer open. Leerlingen gaan ongeveer 50 procent naar school. De uitwerking hiervan vraagt per school om maatwerk en afstemming met de medezeggenschapsraad. De overheid wil deze ruimte bieden. Scholen in het speciaal (basis) onderwijs – voor zover het de klassen in de basisschoolleeftijd betreft – gaan vanaf 11 mei weer volledig open. Het voortgezet onderwijs wordt gevraagd om zich voor de bereiden op een ‘1,5 meter school’ naar verwachting vanaf 2 juni.

Voor leerkrachten komen er testmogelijkheden. Voor leerkrachten in een risicogroep geldt dat zij niet naar school komen. Leerkrachten en kinderen met klachten dienen sowieso thuis te blijven.

Voor alle betrokkenen bij de scholen blijven inventiviteit en flexibiliteit van belang. De scholen die opengaan staan voor de opgave om de richtlijnen van de overheid te vertalen naar de lokale onderwijspraktijk. Voor de scholen in het voortgezet onderwijs staat onverminderd het zo goed mogelijk invulling geven aan onderwijs op afstand en de begeleiding van leerlingen in kwetsbare situaties centraal, alsmede het voorbereiden op de 1,5 meter school.

VBS staat u ook nu graag ter zijde. U kunt bij ons onder andere terecht met vragen over hoe lokaal om te gaan met het toepassen van de overheidsrichtlijnen, met kwesties over de communicatie met ouders/verzorgers over veiligheid, het onderwijs op afstand (waar dat nog geldt), en/of met dilemma’s over hoe om te gaan met zorgen bij teamleden over hun eigen gezondheidssituatie of die van hun naasten. Onze Helpdesk blijft ook de gehele meivakantie dagelijks voor u bereikbaar: 070-331 52 15 of helpdesk@vbs.nl.

Hieronder zetten wij op een rijtje wat VBS, naast de gebruikelijke zaken, voor u kan betekenen in deze nieuwe fase:

VBS is er voor u

Op de hoogte houden: In dit blog houden we u blijvend op de hoogte van actuele ontwikkelingen en relevante informatie, ook van andere VBS-leden. Alle Helpdeskvragen die corona-gerelateerd zijn, hebben we op een handige manier gegroepeerd. Via ons Twitter-account en onze LinkedIn-pagina delen we ook updates. Stuur ons ook gerust via die kanalen uw informatie en links.

Luisteren en meedenken: In deze tijd van aanhoudende verandering en aanpassing wordt ook veel gevraagd van schoolleiders. Het toepassen van de richtlijnen op uw situatie kan vragen opleveren. Tegelijkertijd vraagt het nieuwe schooljaar ook al om aandacht, denk bijvoorbeeld aan het invullen van de formatie. VBS-medewerkers en partners staan voor u klaar. Soms kan een luisterend oor en/of meedenken al helderheid en ruimte bieden. U bereikt ons via de VBS Helpdesk: 070-331 52 15 of helpdesk@vbs.nl. De Helpdesk is tijdens de meivakantie voor u beschikbaar.

Kennisdeling: Heeft u relevante informatie of kennis om te delen, bijvoorbeeld hoe u in uw situatie omgaat met alle zaken die met de opstart van de school te maken hebben? Of noodprotocollen, een plan van aanpak voor leerlingen in kwetsbare posities? Laat het ons weten via helpdesk@vbs.nl, dan kunnen wij het delen binnen het VBS-netwerk.

Communicatie met ouders/verzorgers: hoe communiceer je met ouders/verzorgers in een tijd van continue veranderingen? Hoe ken je de behoeften van ouders en hoe ga je om met de grotere kans op ruis die de huidige situatie met zich meebrengt? Kijk naar onze ‘Checklist voor communicatie met ouders/verzorgers’. Onze communicatiemedewerkers denken ook graag met u mee, neem contact op via 070 – 331 52 15 of helpdesk@vbs.nl.

Relevante links
Informatie over het coronavirus
RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
GGD: https://ggdghor.nl/

Informatie over coronavirus en onderwijs
Ministerie van OCW:

PO-Raad: https://www.poraad.nl/corona
VO-raad: https://www.vo-raad.nl/themas/corona

Informatie rondom privacy
Autoriteit persoonsgegevens:


Aan gedeeltelijke heropening van speciaal onderwijs zitten extra voorwaarden’

Ook de drie scholen voor leerlingen met een lichamelijke en meervoudige beperking van Resonans (bestuur van zes speciaal onderwijsscholen) vangen momenteel leerlingen op, bieden afstandsonderwijs en bereiden zich voor op een scenario van gedeeltelijke heropening. ‘In principe gaan onze scholen op termijn graag open, maar daar zitten voor onze doelgroep wel extra voorwaarden aan’, zegt Bob Olders, sectordirecteur mytyl/tyltyl bij Resonans.

Tot zijn opluchting heeft Olders nog geen coronagerelateerde gezondheidsklachten gehoord bij leerlingen of medewerkers. ‘Het virus kan voor veel van onze leerlingen een extra risico vormen omdat ze luchtwegklachten en hartproblemen hebben’, vertelt Olders.

Daarom proberen De Witte Vogel in Den Haag, De Maurice Maeterlinkschool in Delft en De Thermiek in Leiden de opvang van leerlingen van ouders met cruciale beroepen zo klein mogelijk te houden. ‘We proberen eerst extra personele begeleiding thuis te organiseren. Opvang op school is de laatste stap.’ De opvang op de drie scholen steeg van 26 leerlingen vorige week naar 40 nu, richting 10 procent van de leerlingpopulatie. ‘Zeker de zorg voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen door ouders is een forse belasting voor een gezin. Opvang op school geeft lucht.’

Olders: ‘Dat is een lastige afweging, bijna een moreel dilemma. Want zo vergroot je ook het besmettingsgevaar voor medeleerlingen en medewerkers. Daarom proberen we de opvang op school te beperken tot twee dagen per week en leerlingen te spreiden over verschillende dagen, zodat er niet elke dag 40 kinderen op de scholen zijn.’

De andere leerlingen volgen thuisonderwijs. Olders vindt het geweldig om te zien hoe leraren, assistenten en begeleiders het onderwijs voortgang laten vinden. ‘Het is fantastisch om te zien hoe snel medewerkers ict-vaardiger worden en hoe ze zo intensief contact onderhouden met ouders en leerlingen. Al geeft het bij sommigen ook spanningen als ze iets minder ict-vaardig zijn en mee moeten in gebruik van Teams en apps.’

Olders is benieuwd naar de maatregelen die de overheid morgen voor het onderwijs aan zal kondigen. ‘Aan eventuele gedeeltelijke heropening zitten voor het so extra voorwaarden. We hebben overleg gehad met zo’n twintig so-scholen in Nederland en via Lecso en SBO Werkverband geven we bij het ministerie van OCW aan waaraan zij moeten denken bij voor onze doelgroep.’

Olders noemt een aantal punten:

 • ‘De gezondheidsrisico’s voor kwetsbare kinderen, zoals leerlingen met luchtwegklachten en hartproblemen.’
 • ‘Als we kinderen anderhalve meter uit elkaar moeten houden. Wat betekent dat voor de verzorging van onze leerlingen? Dat kan niet op anderhalve meter. Ook zullen we beschermende middelen nodig hebben.’
 • ‘Voor vervoer betekent anderhalve meter afstand dat er drie keer zoveel taxi’s nodig zijn. Die zijn er niet. Al verwacht ik niet dat alle leerlingen in een keer naar school zullen gaan.’
 • ‘Voor het personeel zit er ook een psychologisch effect aan. Bepaalde medewerkers mogen hun kleinkinderen niet zien, maar moeten wel weer voor de klas gaan staan.’
 • ‘Ook zijn er mensen die zich zorgen maken over hun eigen lichamelijke gezondheid. Of die een partner met bijvoorbeeld hartproblemen thuis hebben, dat geeft zorgen.’

Olders en zijn collega’s zijn hard aan de slag om zich voor te bereiden. ‘We denken na over informatievoorziening en protocollen. De nieuwe situatie gaat om maatwerk per school vragen. We zullen sowieso tijd nodig hebben om eventuele gedeeltelijke heropening goed te organiseren en protocollen te maken’, voorziet Olders.
(20-04-2020)


Actuele OCW-handvatten voor scholen

Het OCW-servicedocument ‘handvatten voor schoolbesturen funderend onderwijs coronavirus Covid-19’ is per 15 april 2020 geactualiseerd.
Hierin onder meer informatie over de meivakantie, onderwijs aan kwetsbare leerlingen en aanpassingen overgangs- en bevorderingsnormen.
De gehele brief vindt u hier.
(17-04-2020)


Onderwijsraad: geef scholen ruimte en ondersteuning bij ondervangen gevolgen coronacrisis

‘Het is bovenal zaak scholen in staat te stellen te doen wat nodig is; door ruimte te laten én hen waar nodig en mogelijk te ondersteunen en duidelijkheid te bieden.’ Dit is een van de conclusies van de Onderwijsraad in het vandaag verschenen advies over het ondervangen van de gevolgen van de coronacrisis voor het primair en voortgezet onderwijs. De Onderwijsraad doet daarnaast tien concrete aanbevelingen. VBS ondersteunt het pleidooi voor ruimte voor scholen om binnen de kaders eigen afwegingen te maken en accenten te leggen. Dit omdat de omstandigheden tussen scholen sterk kunnen verschillen.

De aanbevelingen van de Onderwijsraad voor het primair en voortgezet onderwijs:

Opvang van kinderen en jongeren in instabiele of onveilige thuissituatie
1. Verschaf snel duidelijkheid over de ruimte voor scholen om kinderen en jongeren in instabiele of onveilige thuissituaties op te vangen.
2. Zorg ervoor dat iedereen weet dat zij onder dezelfde uitzondering vallen als kinderen van ouders met een cruciaal beroep.
3. Spreek gemeenten en schoolbesturen stevig aan als ze achterblijven in acties om ieder kind in beeld te krijgen, te bereiken en zo nodig veilige opvang te bieden.
4. Borg en versterk de inzet voor deze kinderen en jongeren als scholen ook na de meivakantie (gedeeltelijk) dicht blijven; onder andere door de opvang te verrijken
en in de zomer programma’s (zoals zomerscholen) met een rijk en breed aanbod te verzorgen.
5. Trek mensen van buiten het onderwijs en de kinderopvang aan om leraren en pedagogisch medewerkers te ondersteunen en zo de opvangfunctie voor kinderen
en jongeren in een instabiele of onveilige thuissituatie in stand te houden en te versterken. Verstrek hiervoor vanuit de Rijksoverheid een vergoeding.

Voorbereiding op de periode dat leerlingen weer naar school gaan
6. Spoor schoolbesturen en scholen aan zich voor te bereiden op de periode waarin leerlingen weer naar school gaan en ondersteun hen hierbij. Maak
overheidsbeleid met betrekking tot die fase tijdig bekend. Monitor en onderzoek wat scholen doen en hoe effectief dat is.
7. Overweeg anders om te gaan met de zomervakantie in het geval scholen ook na de meivakantie (gedeeltelijk) dicht blijven. Kijk daarbij naar voor- en nadelen
vanuit zowel het perspectief van leerlingen en ouders als van mensen die in het onderwijs werken.
8. Zorg voor een ‘intelligent opening-up’. Leer hierbij van landen die ons hierin voorgaan en van al bestaande ervaringen met wisselingen tussen afstandsonderwijs en schoolonderwijs.

Delen van informatie, ervaringen en goede praktijken
9. Bouw de huidige initiatieven tot kennis- en ervaringsdelen over onderwijs in en na de coronacrisis uit tot één centraal informatie- en ondersteuningsknooppunt
onder uw directe verantwoordelijkheid. Laat onderzoek doen naar de effectiviteit van interventies en deel de resultaten daarvan via dit knooppunt.
10. Verbind aan dit knooppunt een helpdesk met de functie van vraagbaak en meldpunt en met de mogelijkheid van maatwerkondersteuning voor scholen. Maak
voor de financiering hiervan een specifieke subsidieregeling.

In juni komt de Onderwijsraad met een advies over de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs op de langere termijn, met name in het nieuwe schooljaar. In dat advies komen ook andere onderwijssectoren aan bod.
(16-04-2020)


Schoolleiders basisscholen zijn tevreden over communicatie met ouders/verzorgers

Uit een peiling van VBS onder 45 schoolleiders in het basisonderwijs blijkt dat 93 procent van de scholen persoonlijk contact heeft met alle ouders. Tachtig procent van de scholen is tevreden en ervaart geen frictie tussen aanbod school en verwachtingen ouders. Met de VBS-communicatiechecklist kunnen scholen hun eigen communicatie met ouders/verzorgers zo nodig optimaliseren.

Op 95,5 procent van de scholen zijn er afspraken met het team gemaakt over de communicatie met ouders/verzorgers. In ongeveer 50 procent van de scholen is dit wekelijks, op 40 procent van de scholen meer dan wekelijks. 6,8 procent van de respondenten geeft aan minder dan 1 keer per week persoonlijk contact te hebben.

Frictie school-ouders/verzorgers
Ruim 85 procent van de scholen ervaart geen frictie tussen het onderwijsaanbod, (nood)opvang en communicatie door de school en de verwachtingen van ouders daarover. Vijftien procent van de scholen ervaart dit wel. VBS heeft een algemene checklist ‘Communicatie met ouders/verzorgers’ opgesteld. In de checklist staat onder andere dat de ruis op de lijn toeneemt onder druk en dat door een peiling onder ouders te houden, ervaringen en behoeften van ouders kunnen worden gevolgd.

Leerlingen in de knel?
Iets meer dan de helft van de scholen vangt op dit moment ook leerlingen op van ouders/verzorgers met niet-vitale beroepen. De indruk uit onze contacten met leden en profielorganisaties is dat dit aantal stijgt. Uit de VBS-peiling blijkt dat 13,6 procent van de respondenten inschat dat meer dan 10 procent van de leerlingen in de knel zitten en 4,5 procent denkt dat het gaat om meer dan 20 procent van het aantal leerlingen.

Hoe lang aan het werk?
Ruim de helft van de scholen biedt tussen 2 en 3 uur les per dag aan en ruim 30 procent tussen 3 en 4 uur. Het komt daarbij voor dat de onderbouw minder uren krijgt dan de bovenbouw, geven sommige respondenten aan.
(09-04-2020)


Slaag-zakregeling vo bekend

De slaag-zakregeling voor het voortgezet onderwijs is bekend gemaakt door het ministerie van OCW. Donderdag 4 juni is een centrale feestelijke afsluiting voor de examenkandidaten. Dit schooljaar mogen zij na die datum in plaats van één maximaal twee vakken herkansen, via resultaatverbeteringstoetsen. Lees hier meer over de exameneisen vmbo, havo en vwo in 2020.
(08-04-2020)


In deze tijden van afstandsonderwijs stellen veel scholen laptops, tablets of Chromebooks voor thuisgebruik beschikbaar aan leerlingen. Is een bruikleenovereenkomst handig?

Na het thuisgebruik is het uiteraard de bedoeling dat de apparaten weer worden ingeleverd. Maar wat nou als de tablet of laptop kapot gaat tijdens gebruik of niet ingeleverd wordt?
In een bruikleenovereenkomst maak je afspraken over de bovenstaande situaties. Vaak worden er voorwaarden opgesteld over het gebruik. De lener moet er bijvoorbeeld mee instemmen dat hij zorgvuldig met het middel omgaat en het alleen voor schooldoeleinden gebruikt.
Door afspraken over het gebruik van apparatuur/devices te formaliseren in een bruikleenovereenkomst, wordt bij beide partijen duidelijkheid gecreëerd. Dit bijgaande document kunt u gebruiken als model voor het afsluiten van een bruikleenovereenkomst.

Download hier de bruikleenovereenkomst.
(07-04-2020)


Zorg voor openen post en telefonische bereikbaarheid tijdens schoolsluiting

Doordat veel onderwijspersoneel momenteel thuiswerkt, zijn scholen telefonisch en per post soms wat moeilijker bereikbaar. Juist in deze tijden kunnen bijvoorbeeld de gemeente of andere organisaties contact zoeken. De VBS Helpdesk tipt daarom om de telefoon waar mogelijk door te schakelen en te zorgen dat iemand die tekeningsbevoegd is de post op school openmaakt. Dit om te voorkomen dat er reactietermijnen voor juridische procedures verlopen tijdens de schoolsluiting.
(06-04-2020)


Inspectie past toezicht tot zomervakantie aan

Nu de scholen in ieder geval tot en met de meivakantie gesloten zijn, past de Onderwijsinspectie haar toezicht aan. Puntsgewijs de belangrijkste wijzigingen die de inspectie hier op haar website aankondigt:

 • Tot de zomer start de inspectie geen nieuwe vierjaarlijkse onderzoeken bij besturen.
 • Onderzoeken die voor de schoolsluiting liepen zijn stilgelegd. Waar nodig en mogelijk vindt na de meivakantie voortzetting plaats.
 • Voor herstelopdrachten en herstelonderzoek bekijkt de inspectie per geval wat er mogelijk is.
 • De inspectie zet haar toezicht op risicodossiers voort.

Lees hier het volledige bericht van de Onderwijsinspectie.
(06-04-2020)


Mag ik een leraar opnieuw een (verlengd) tijdelijk dienstverband aanbieden?

Een werknemer is aangesteld voor een dienstverband voor een jaar met uitzicht op vast. Gezien de huidige situatie heb ik geen voldoende zicht op het functioneren van deze werknemer en kan ik de werknemer niet beoordelen. Is het mogelijk om deze leraar opnieuw een (verlengd) tijdelijk dienstverband aan te bieden?
De CAO primair onderwijs en voortgezet onderwijs geven aan dat het mogelijk is een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband nog eenmaal te verlengen voor maximaal 12 maanden. Deze mogelijkheid is er alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden.
Heeft u door de sluiting van de scholen en het thuiswerken de werknemer niet of nauwelijks kunnen beoordelen dan kan dit een reden zijn om het dienstverband nog eenmaal tijdelijk te verlengen.
Twijfelt u of het in uw specifieke geval mogelijk is neemt u contact op met de helpdesk: 070-331 52 15 helpdesk@vbs.nl
(02-04-2020)


Mag een school het deel van de meivakantie dat gepland is voor 25 april verplaatsen?

Sommige scholen, die een deel van de meivakantie voor 25 april gepland hebben, denken erover dat gedeelte van de vakantie te verplaatsen. ‘De afweging is dat ze het leerproces via afstandsonderwijs willen continueren en contact met hun leerlingen willen houden’, hoort Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk. Dit kan onder voorwaarden.

Een deel van de meivakantie (25 april tot en met 3 mei 2020) is centraal door de overheid vastgesteld. Schoolbesturen mogen dat niet inkorten of verplaatsen. Een ander deel van de meivakantie bepalen de schoolbesturen zelf. Scholen kunnen dit gedeelte in principe verplaatsen. Voorwaarde is wel dat de MR hiermee instemt. Daarnaast heeft en houdt een medewerker recht op vakantie. Als een deel van het vakantieverlof in de meivakantie vervalt, zal een medewerker later in het schooljaar alsnog vakantie moeten krijgen.
(02-04-2020)


Scholen blijven dicht – VBS Helpdesk blijft voor u beschikbaar

Alle scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs blijven langer dicht, in ieder geval tot en met de geplande meivakantie. De indrukwekkende flexibiliteit, inventiviteit en solidariteit van alle betrokkenen bij het onderwijs blijven ook de komende tijd hard nodig. Alleen samen is het mogelijk om de huidige uitdagingen tegemoet te treden en op zoek te gaan naar de beste oplossingen. We denken daarbij onder andere aan:

 • leerlingen die extra kwetsbaar zijn vanwege hun thuissituatie, hun specifieke onderwijs- of zorgvraag, beperkte (of geen) toegankelijkheid tot digitale hulpmiddelen en voor wie de huidige situatie vrijwel zeker tot (extra) onderwijsachterstand leidt;
 • ouders die steeds meer onder druk staan, voor wie de economische gevolgen van de huidige situatie merkbaarder worden en die daarnaast worden geconfronteerd met een extra rol in het onderwijsproces van hun kinderen;
 • medewerkers van wie andere vaardigheden en activiteiten worden gevraagd dan gebruikelijk (onder andere afstandsonderwijs en noodopvang) en die sterk betrokken willen blijven bij hun leerlingen terwijl ook hun eigen privésituatie onder druk staat.

De rest van het schooljaar 2019-2020 zal anders zijn. Naast het inspelen op de huidige situatie en het voorbereiden op het mogelijke ‘herstarten’ van de school in mei, gaan ook de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar 2020-2021 straks van start. Hieronder vindt u wat VBS voor u in deze volgende fase kan betekenen. Dit uiteraard naast de gebruikelijke zaken waarvoor u bij ons terecht kunt. Tot slot willen we onze waardering uitspreken voor de inspanningen van u en alle medewerkers en betrokkenen bij uw scholen. Laten we ons samen blijven verenigen voor goed onderwijs aan alle leerlingen.

VBS is er voor u
Op de hoogte houden: Via dit blog houden we u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en relevante informatie, ook van andere VBS-leden. Alle Helpdeskvragen die corona-gerelateerd zijn, hebben we op een handige manier gegroepeerd. Via ons Twitter-account en LinkedIn-pagina delen we ook updates. Stuur ons ook gerust via die kanalen uw informatie en links.

Luisteren en meedenken: Tijdens acute veranderingsprocessen door de corona-crisis wordt er veel gevraagd van leidinggevenden, terwijl het gewone werk richting het nieuwe schooljaar ook doorgaat. Alle VBS-medewerkers en partners staan voor u klaar. Soms kan een luisterend oor en/of meedenken al helderheid en ruimte bieden. De afgelopen weken merkten we dat al. U bereikt ons via de VBS Helpdesk: 070-331 52 15. Onze Helpdesk behoudt haar verlengde opening tot 21.00 uur.

Kennisdeling: Heeft u relevante informatie of kennis om te delen? Laat het ons weten via helpdesk@vbs.nl, dan kunnen wij het delen binnen het VBS-netwerk. Voor de komende tijd denken we bijvoorbeeld aan: noodprotocollen, een plan van aanpak om kinderen in een kwetsbare positie te ondersteunen, tips voor leerkrachten die te maken hebben met complexe thuissituaties van leerlingen en plannen voor als medewerkers of leerlingen direct of van nabij te maken hebben met de nare gevolgen van corona.

Communicatie met ouders en medewerkers: hoe ondersteun je de leerkracht in zijn gespreksvaardigheden, hoe communiceer je naar ouders? Onze communicatiemedewerkers denken graag met u mee over inhoud en vorm van uw communicatie met ouders en leerkrachten. Zeker onder druk kan een verkeerde toon onbedoeld tot misverstanden leiden. Kunt u een steun in de rug gebruiken, neem dan contact op via helpdesk@vbs.nl

Relevante links
Informatie over het coronavirus
RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
GGD: https://ggdghor.nl/

Informatie over coronavirus en onderwijs
Ministerie van OCW:

PO-Raad: https://www.poraad.nl/corona
VO-raad: https://www.vo-raad.nl/themas/corona

Informatie rondom privacy
Autoriteit persoonsgegevens:

(Update 31-03-2020, 20.40 uur)


Reactietermijnen Participatiefonds tijdelijk stopgezet

Om schoolbesturen in deze buitengewone situatie van verplichte schoolsluitingen zo veel mogelijk administratief te ontlasten, heeft het Participatiefonds (Pf) besloten om de termijnen uit het reglement tijdelijk stop te zetten. Lees bij het Participatiefonds wat dit voor u betekent.

(update 31-03-2020)


Moet mijn werknemer het melden als hij het coronavirus heeft?

Bij schoolbesturen leven vragen over privacy en AVG en het coronavirus. De VBS Helpdesk zet vragen en antwoorden hierover op een rij:

Mag ik een werknemer vragen om contact op te nemen met een arts?
Je mag een werknemer altijd vragen om contact op te nemen met de bedrijfsarts, arbodienst of huisarts voor controle. Vermoedt de arts dat de werknemer het coronavirus heeft? Dan neemt de arts met spoed contact op met de regionale GGD. De GGD kan dan in overleg met u maatregelen treffen voor op de werkvloer.

Moet mijn werknemer het aan mij melden als hij of zij corona heeft?
Nee. Uw medewerker hoeft u als werkgever niet te informeren over de aard en oorzaak van zijn of haar ziekte. Uw werknemer mag dit wel vrijwillig aan u vertellen. Maar let op: u mag deze informatie vervolgens niet vastleggen of delen.

Mag ik een werknemer vragen om zijn of haar gezondheid te checken?
Ja. U mag van uw werknemer verlangen om zijn of haar gezondheid scherp in de gaten te houden. Zeker als uw werknemer niet thuis aan het werk is. De werknemer zou dit dan onder werktijd zelf kunnen controleren. Bijvoorbeeld door zelf zijn of haar temperatuur te meten.

Een leraar bij ons op school is positief getest op corona. Moet ik nu iedereen inlichten die hem in contact is geweest?
Nee, dit is niet aan u. Test een (bedrijfs)arts uw medewerker positief op corona? Dan geeft de arts dit door aan de GGD. Is er door contacten van uw werknemer kans op besmetting op de werkplek? Dan treedt een protocol van de GGD in werking. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

(Update 30-03-2020)


Draaiboek in coronatijd

Heeft u in deze tijd ook gebruik gemaakt van een noodprotocol of draaiboek?  Werkt dat goed voor u en/of mist u nog zaken? Bent u benieuwd wat andere scholen hebben? We kunnen elkaar helpen door kennis en ervaring te delen.
VBS heeft nuttige informatie en voorbeelden verzameld en zal deze toegankelijk maken via onze website. Denk hierbij aan voorbeelden van noodprotocollen (bijvoorbeeld hoe omgaan met incidenten) en communicatieplannen.
Zoekt u informatie en/of wilt u informatie delen? Neem contact op met Nienke Daniels via helpdesk@vbs.nl
(update 27-03-2020)


Online meeting afstandsonderwijs en chatsessie VBS Helpdesk

Stichting De Rijdende School biedt aan om via een online meeting vragen van andere VBS-leden over afstandsonderwijs te beantwoorden. Denk aan vragen over: het lesgeven op afstand via Teams of Skype, over hoe je een webcam-les kunt aanbieden, of hoe je zaakvakken en kleuterlessen op afstand kunt invullen. Heeft u hiervoor belangstelling? Stuur dan een mail naar communicatie@vbs.nl

Chatsessie VBS Helpdesk

Bij de Helpdesk krijgen momenteel veel vragen over het coronavirus en het onderwijs. Heeft u ook vragen? Deze kunt u dinsdag 31 maart tussen 11.00-12.30 uur stellen tijdens een online chatsessie via Microsoft Teams aan Nienke Daniëls. Deelnemen kan via deze link: Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering
Meer informatie over Teams | Opties voor vergadering

Vanzelfsprekend zijn we ook telefonisch of per mail bereikbaar voor vragen of om mee te denken over de actuele situatie rond het coronavirus voor uw school. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen: 070-331 52 15 of helpdesk@vbs.nl. Wij hebben in ieder geval tot 6 april als extra service een verlengde opening van de Helpdesk tot 21.00 uur.
(update 24-03-2020, 14.45 uur)


Geen centraal eindexamen dit jaar

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten, in overleg met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Lees meer hierover bij het ministerie van OCW.
(update 24-03-2020, 14.30 uur)


De VBS Helpdesk krijgt momenteel veel vragen over het coronavirus en het onderwijs:  Heeft een werknemer recht altijd recht op loondoorbetaling nu de scholen dicht zijn?
In principe valt deze situatie onder het risico van de werkgever en wordt het loon doorbetaald mits de werknemer beschikbaar blijft voor thuiswerken of opvang op school. Sinds kort was het uitgangspunt in het arbeidsrecht ‘geen arbeid geen loon’ maar sinds 1 januari 2020 is dit uitgangspunt gewijzigd; een werknemer heeft in beginsel recht op loon ook als er geen werkzaamheden zijn verricht tenzij dit niet verrichten van arbeid de schuld van de werknemer is.  Dit is bijvoorbeeld het geval als een leerkracht geen geldige reden heeft om niet op het werk te verschijnen en desondanks niet naar school komt wegens angst voor besmetting. Dan is er geen loondoorbetalingsplicht.

Als een werknemer lichte gezondheidsklachten heeft en uit voorzorg thuisblijft moet ik diegene dan ziek melden?
Alleen wanneer  iemand vanwege medische gronden zijn werk niet kan uitvoeren kan er sprake zijn van een ziekmelding. Als een werknemer thuisblijft uit voorzorg in verband met Corona dan is het advies dat de werkgever verlof verleent op basis van  artikel 8.8. CAO PO (overig kort buitengewoon verlof). Ditzelfde geldt voor werknemers die thuis geconfronteerd worden met zieke familieleden waarvoor zij zelf moeten zorgen.
De maximale periode voor dit verlof is twee keer de arbeidsduur per week. Het is goed mogelijk dat iemand langer thuisblijft dan deze maximale periode. De werkgever kan dan het verlof nog een keer verlenen bij wijze van coulance.
Vervanging van werknemers die in verband met het coronavirus thuisblijven uit voorzorg of om een andere reden ‘anders dan ziek’ wordt vergoed door het Vervangingsfonds. Het Vervangingsfonds is op dit moment nog bezig met het uitwerken van deze maatregel. Zie: https://www.vfpf.nl/vraagstukken/bestuur-en-beleid/het-coronavirus-worden-mijn-vervangingskosten-vergoed
(update 23-03-2020, 20.00 uur)


Welke zorgplicht heb ik als werkgever naar mijn werknemers?

De VBS Helpdesk krijgt vragen over de zorgplicht en het instructierecht van de school als werkgever. Het antwoord van de Helpdesk: Schoolbesturen hebben op grond van de Arbeidsomstandighedenwet een zorgplicht om werknemers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Met het oog op het Coronavirus moeten er binnen redelijke grenzen voorzorgsmaatregelen worden genomen binnen de school om besmetting en verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.
In dat verband kan het bestuur besluiten de werknemer op te dragen zo veel mogelijk de handen te wassen, niet meer handen te schudden en zich aan het RIVM-advies te houden: thuiswerken als het kan. Medewerkers komen alleen naar school als dat nodig is. Het hele team moet ook over deze maatregelen geïnformeerd worden. Het instructierecht biedt de werkgever de wettelijke basis om werknemers aanwijzingen te geven over de manier waarop er gewerkt wordt in dit geval om verspreiding te voorkomen.
Een werknemer adviseren of afraden om naar besmette gebieden te reizen kan wel maar je kan als werkgever in principe geen geplande vakantie verbieden. Een dergelijk advies niet te reizen past ook binnen de plicht van een schoolbestuur om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Het is in dit kader overigens verstandig om de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse zaken op te volgen.
(update 19-03-2020, 15.30 uur)


Uitgeverijen stellen digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar

Educatieve uitgeverijen besloten dinsdagavond om licenties – als aanvulling op de gebruikte lesmethode – kosteloos beschikbaar te stellen om zo scholen te ondersteunen bij het geven van les op afstand. Scholieren in het voortgezet onderwijs die nog uit papieren lesboeken werken, kunnen nu dus makkelijker thuis onderwijs volgen. Voor leerlingen in het primair onderwijs was toegang voor thuisgebruik al geregeld. Op de website www.lesopafstand.nl kunnen scholen hierover meer informatie vinden. Lees meer hierover bij het ministerie van OCW. 
(update 19-03-2020, 11.45u)


Helpdeskvragen cruciale beroepen en thuisblijvende leerkracht

De VBS Helpdesk krijgt de vraag of je moet checken of ouders daadwerkelijk in cruciale beroepen werken? ‘Dat hoeft niet, in deze situatie moet dat in principe in goed onderling vertrouwen gaan’, zegt Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk.
Tenzij een school zeker weet dat ouders niet onder de cruciale beroepen vallen. ‘Bij grote twijfel vraag je ouders om aan te tonen dat ze een cruciaal beroep hebben, bijvoorbeeld door een arbeidscontract te vragen, een door de werkgever ondertekende email of een bankafschrift. Ook kun je een check doen op LinkedIn’, vertelt Daniëls.

De Helpdesk kreeg ook de vraag: mag een leerkracht weigeren te komen werken omdat zijn vrouw in de zorg werkt en hij bij de kinderen moest blijven? ‘Nee, als hij zelf niet ziek is valt hij zelf onder de cruciale beroepen en kan hij zijn kinderen mee naar school nemen voor opvang. Formeel is dit werkweigering en theoretisch kan een school zeggen dat iemand niet betaald krijgt. Het beste is uiteraard in onderling overleg een oplossing te zoeken’, geeft ze aan.

Vanzelfsprekend is VBS voor u bereikbaar voor vragen of om met u mee te denken over de actuele situatie rond het coronavirus voor uw school. Alle VBS-medewerkers staan voor u klaar, dus aarzelt u niet om contact met ons op te nemen via de VBS Helpdesk: 070-331 52 15 of helpdesk@vbs.nl. Wij hebben in ieder geval tot 6 april als extra service een verlengde opening van de Helpdesk tot 21.00 uur.
(update 18-03-2020, 15.30u)


Enthousiasme en saamhorigheid bij onderwijsmedewerkers

VBS onderhoudt nauw contact met haar leden rond het coronavirus om te horen hoe gaat, vragen te beantwoorden en kennis te delen. ‘We horen veel enthousiasme bij leerkrachten om bij het afstandsonderwijs aan leerlingen die thuiszitten nieuwe digitale technieken op te pakken, waar eerder nog wel eens wat koudwatervrees was. Er klinkt een eensgezind geluid: leerkrachten gaan ervoor en er heerst saamhorigheid’, vertelt VBS-netwerkregisseur Nienke Daniëls.

We hebben via een van onze leden op aanvraag een noodprotocol beschikbaar. Vanzelfsprekend is VBS voor u bereikbaar voor vragen of om met u mee te denken over de actuele situatie rond het coronavirus voor uw school. Alle VBS-medewerkers staan voor u klaar, dus aarzelt u niet om contact met ons op te nemen via de VBS Helpdesk: 070-331 52 15 of helpdesk@vbs.nl. Wij hebben in ieder geval tot 6 april als extra service een verlengde opening van de Helpdesk tot 21.00 uur.
(update 18-03-2020, 15.15u)


Rijdende School biedt partnerscholen begeleiding en ondersteuning

De Stichting Rijdende School (lid van VBS), die onderwijs biedt aan kinderen van ouders die op de kermis of in het circus werken, maakte vorige week al een plan van aanpak voor het geval de scholen sluiten en plukt daar nu de vruchten van.
De Rijdende School biedt, naast het gebruikelijke afstandsonderwijs, begeleiding en ondersteuning op afstand bij het alternatieve programma dat leerlingen krijgen van hun partner-‘winterscholen’, waar leerlingen naartoe gaan als ze niet onderweg zijn met hun ouders. ‘Wij geven bijvoorbeeld instructies en ondersteuning bij het werken aan opdrachten die leerlingen vanuit de winterschool meekrijgen’, vertelt directeur Nora Booij.
De Rijdende School heeft partnerscholen inmiddels meerdere mails met tips voor afstandsonderwijs gestuurd. ‘We zijn ze voor onze partnerscholen beschikbaar voor vragen over bijvoorbeeld online onderwijs en werk voor leerlingen in de digitale leeromgeving klaarzetten’, zegt Booij. Ze gebruiken hierbij Microsoft Teams, waarvoor hier tips zijn te vinden voor gebruik in de klas.
Daarnaast zijn ze van plan om livelessen via internet te geven. Booij: ‘Een leerkracht bewegingsonderwijs zou bijvoorbeeld een dansles kunnen geven. Waarschijnlijk volgt donderdag de eerste liveles.’ Volg hiervoor de Facebook-pagina van De Rijdende School.
(update 18-03-2020, 14.45u)


Geen eindtoets in groep 8 dit jaar

Minister Slob heeft besloten dat scholen dit jaar geen eindtoets in groep 8 hoeven afnemen. De opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en het organiseren van afstandsonderwijs voor de kinderen die thuis zitten vergt momenteel alle energie van de scholen. De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken van hun leerkracht al het schooladvies voor het voortgezet onderwijs gekregen. Dit advies is altijd leidend en zal nu ook bepalen in welk soort voortgezet onderwijs kinderen doorstromen. (update 18-03-2020, 11.45u)


Examens in het voortgezet onderwijs gaan door

Er komt maatwerk voor school- en praktijkexamens op middelbare scholen zodat deze door kunnen gaan. Minister Slob (onderwijs) heeft met de onderwijssector afgesproken dat examenleerlingen prioriteit hebben. Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om leerlingen in hun laatste jaar de examens te laten maken. Lees hier het nieuwsbericht ‘Maatwerk voor afronden examens’ en hier vragen over het coronavirus en examens in het voortgezet onderwijs.

(update 18-03-2020, 11.30u)


Helpdeskvraag ouders met cruciale beroepen

Scholen moeten kinderen van ouders met cruciale beroepen opvangen. De VBS Helpdesk krijgt de vraag of de school deze opvang ook bij de kinderopvang mag laten plaatsvinden?
De school moet deze leerlingen primair opvang aanbieden en de leerlingen daarnaast zoveel mogelijk onderwijs te geven maar van een school mag niet het onmogelijke verwacht worden. Er is daarbij geen verschil tussen de school of het kinderdagverblijf. Er wordt niet aangegeven dat de ene opvang betaald is en de andere niet. Als de school de opvang regelt, is het vervolgens aan de school of er onderwijsactiviteiten dan wel andere activiteiten aangeboden worden. (Dit antwoord is gewijzigd op 01-04-2020)

Ook vragen scholen of ze ook kinderen van één ouder met een vitaal beroep moeten opvangen?
Op de website van ministerie van OCW staat hierover: ‘Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.’
(update 17-03-2020, 12.00u)


Scholen dicht – VBS verlengt openingstijden Helpdesk

Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken.

In deze bijzondere tijd waarin veel van u wordt gevraagd, is het belangrijk om er samen de schouders onder te zetten en aanwezige kennis zoveel mogelijk te delen. We zijn er voor u, denken met u mee en houden u op de hoogte. VBS staat hierbij in nauw contact met andere organisaties, zoals de PO-Raad en de VO-raad en de andere profielorganisaties.

Via dit blog houden we u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en relevante informatie en links. Via ons Twitter-account en Linkedin-pagina delen we ook updates. Stuur ons ook gerust via die kanalen uw informatie en links.

Wat VBS voor u kan doen:

 1. Met u meedenken: Vanzelfsprekend is VBS voor u bereikbaar voor vragen of om met u mee te denken over de actuele situatie rond het coronavirus voor uw school. Alle VBS-medewerkers staan voor u klaar, dus aarzelt u niet om contact met ons op te nemen via de VBS Helpdesk: 070-331 52 15 of helpdesk@vbs.nl. Wij hebben in ieder geval vanaf heden tot 20 maart als extra service een verlengde opening van de Helpdesk tot 21.00 uur.
 1. Kennisdeling: Heeft u relevante informatie of kennis om te delen bijvoorbeeld over online onderwijs? Laat het ons weten via helpdesk@vbs.nl, dan zullen wij het verder verspreiden binnen het VBS-netwerk.
 1. Communicatie met ouders en medewerkers: desgewenst lezen en denken onze communicatiemedewerkers graag met u mee over inhoud en vorm van uw communicatie met ouders en leerkrachten.

Informatie en een aantal links die van belang kunnen zijn voor uw school:

 1. Informatie over het coronavirus:
 1. Informatie over coronavirus en onderwijs:
 1. Hoe bied je digitaal onderwijs op afstand?

(update 15-03-2020, 19.30u)


Veelgestelde vragen over coronavirus en het onderwijs geactualiseerd

Het ministerie van OCW heeft de veelgestelde vragen over coronavirus en het onderwijs geüpdatet. Ook hebben de ministers van Onderwijs Van Engelshoven en Slob de Tweede Kamer een brief gestuurd over de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus.

Wij realiseren ons dat op dit moment veel van u wordt gevraagd. Vanzelfsprekend blijft VBS voor u bereikbaar voor vragen of om met u mee te denken over de implicaties van de actuele situatie rond het coronavirus voor uw school. Aarzelt u niet om contact op te nemen met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070-331 52 15 of helpdesk@vbs.nl.
(13-03-2020)


Voorjaarsborrel geannuleerd, VBS blijft voor u bereikbaar

De VBS-Voorjaarsborrel op 25 maart in restaurant Seven in Utrecht gaat niet door. VBS volgt hiermee de actuele richtlijnen van de rijksoverheid. Wij hopen zo snel mogelijk een nieuwe datum te kunnen plannen.
(12-03-2020)

Gerelateerd