Terug naar overzicht

Kamerleden voor menselijke maat en tegen afschaffen fusietoets

Diverse Kamerleden waren vandaag, 19 december 2018, kritisch over de rol van de Onderwijsinspectie, de grootte van het bestuur LVO en over het afschaffen van de fusietoets in huidige vorm bij het debat ‘De lessen van VMBO Maastricht’. VBS is altijd al pleitbezorger van de menselijke maat in het onderwijs geweest en is tegen afschaffing van de fusietoets zonder opt-out optie.

Verschillende Kamerleden stelden vraagtekens bij de rol van de inspectie en het toezichtkader bij het toezicht op VMBO Maastricht, waar eindexamenkandidaten voor de zomer hun diploma niet kregen omdat schoolexamens niet in orde waren. Kamerleden vonden dat de grootte van het bestuur LVO ook een rol speelde bij het falen van controle en toezicht op de VMBO-school.

Herwaardering kleine schoolbesturen
Voor VBS is het behoud van de menselijke maat in het onderwijs altijd al een groot goed. Kleinere schoolbesturen met een duidelijke eigen pedagogische visie/identiteit, waar innovatie bottom-up wordt aangejaagd door bevlogen leerkrachten, zijn vaak aantrekkelijke werkgevers en staan dichtbij leerlingen en hun ouders. Een benodigde herwaardering van de kleine schoolbesturen start wat VBS betreft met het toebrengen van een halt aan de impliciete druk op schaalvergroting in het onderwijs.

VBS wil opt-out optie
Het was opvallend dat verschillende Kamerleden pleitten voor het terugdraaien van de afschaffing van de fusietoets. VBS heeft zich afgelopen zomer al eerder uitgesproken tegen het afschaffen van de fusietoets zonder dat daar waarborgen tegenover staan. Dit leidt precies tot onnodige en soms ongewenste schaalvergroting. Daarom zou een opt-out optie voor een school in de wet opgenomen moeten worden.

We noemden het toen al juist goed dat er van buiten de schoolgemeenschap en door directe belanghebbenden, waaronder ouders, (constructief) kritisch wordt meegekeken met een fusieproces. Dit verhoogt de kwaliteit en zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. Het meekijken door derden dreigt met afschaffing van de fusietoets te verdwijnen en we verwachten niet dat de voorgestelde processen (via MR en gemeente) voldoende compensatie zijn.

Ook verwachten wij niet dat de beoogde evaluatie ten aanzien van de menselijke maat, die na de fusie zou moeten plaatsvinden, meer dan een wassen neus zal blijken te zijn. Wat VBS betreft maakt de wetgever haast met de wettelijke mogelijkheid tot opt-out, zodat een school, in specifieke situaties en onder duidelijk omschreven voorwaarden, uit een schoolbestuur kan stappen om verder te gaan onder een nieuw te vormen bestuur.

Lees hier de eerdere inbreng van VBS voor de internetconsultatie van het Wetsvoorstel Afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs.

Gerelateerd