Terug naar overzicht

Kamer wil tijdelijke contracten tegengaan en sanctiebeleid rond regionale samenwerking

Als vervolg op het debat leraren van afgelopen week nam de Tweede Kamer gisteren vier moties aan: over het tegengaan van tijdelijke contracten, sanctiebeleid rond regionale samenwerking, de effectieve inzet van onderwijsassistenten en om kinderen vanaf 4 jaar en plek op school te garanderen.

Met steun van minister Slob heeft de Tweede Kamer in overgrote meerderheid het signaal aan de cao-tafels afgegeven om ervoor te zorgen dat tijdelijke contracten in het onderwijs zoveel mogelijk worden tegengegaan. Leraren die boventallig raken bij het ene bestuur moeten aan de slag kunnen bij het andere bestuur, volgens de aangenomen motie. Het is aan de sociale partners om dit uit te werken.

Samenwerking
Een andere aangenomen motie draagt de minister op om sanctiebeleid te ontwikkelen om regionale samenwerking af te dwingen bij terugdringing van het lerarentekort. Minister Slob had deze motie ontraden omdat niet bekend is of er niet wordt samengewerkt en dit dus een probleem is. Voor de kerst worden de uitkomsten van een onderzoek bekend.

Gegarandeerde plek
Een derde aangenomen motie vraagt het kabinet om voorstellen te doen om onderwijsassistenten effectiever in het onderwijs in te zetten. De laatste aangenomen motie, ook ontraden door de minister, beoogt kinderen vanaf 4 jaar een plek op een basisschool te garanderen. Slob benadrukte dat de huidige rechten en plichten van scholen en ouders van kracht blijven en dat maatwerk het uitgangspunt is.

Samenwerken vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid
Gegeven de urgentie van het lerarentekort en de breed gedeelde frustratie dat er nog te weinig sprake is van grote resultaten, is het begrijpelijk dat deze moties zijn aangenomen. Op veel terreinen -ook voor de aanpak van het lerarentekort- bepleit VBS meer samenwerking tussen scholen. Zo heeft de aan onze ALV gekoppelde avondbijeenkomst op 18 november a.s. als thema ‘Samenwerken vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid’. Samenwerking vanuit gedeelde ambitie en urgentie geniet altijd de voorkeur boven sanctiebeleid. We zijn dan ook benieuwd naar de uitkomsten van het door Slob genoemde onderzoek naar regionale samenwerking en vooral naar de vraag of die samenwerking er in bepaalde plaatsen inderdaad niet is.

Net zoals bij het afdwingen van samenwerking ligt bij het door schoolbesturen verplicht laten overnemen van boventallige leerkrachten het risico van ongewenste bijeffecten op de loer. Daarnaast moet worden voorkomen dat generieke uitspraken leiden tot een complexe of onmogelijke uitvoering op de werkplek.
(16-10-2019)

Gerelateerd