Terug naar overzicht

Kamer wil schoolstichting speciaal onderwijs mogelijk maken

De Tweede Kamer nam 12 november bij de onderwijsbegroting moties aan om belemmeringen voor het stichten van een school voor speciaal onderwijs weg te nemen en sancties op te leggen voor het vragen van een eigen bijdrage voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Ook wil de Kamer het voor leraren financieel aantrekkelijker maken om meer te gaan werken, de stille reserve een terugkeergarantie geven en meer mannen voor de klas te krijgen.

Het stichten van een school voor speciaal onderwijs is nu praktisch onmogelijk volgens een aangenomen Kamermotie. Gezien het stijgende aantal leerlingen in het speciaal onderwijs is het verzoek aan de regering om wettelijke belemmeringen en inperkingen voor het oprichten van scholen voor speciaal onderwijs weg te nemen.

Hoogbegaafdenonderwijs
Een groot aantal scholen en samenwerkingsverbanden vraagt voor hoogbegaafde kinderen een eigen bijdrage aan ouders, volgens de Kamer. Zij vraagt de regering schoolbesturen en samenwerkingsverbanden te informeren dat dit niet toegestaan is en passende (financiële) sancties in te stellen.

Voltijdbonus
De Tweede Kamer wil het voor leraren financieel aantrekkelijk maken om meer te gaan werken. Een van de moties vraagt te onderzoeken wat een voltijdbonus van 5 procent per kwartaal kost en oplevert. De ‘stille reserve’, mensen met een onderwijsbevoegdheid met een baan buiten het onderwijs, zou met een terugkeergarantie gestimuleerd moeten worden voor een baan in het onderwijs te kiezen. Daarnaast vraagt een motie om een evenwichtiger man-vrouw verhouding in het primair onderwijs en voorstellen om meer mannen voor de klas te krijgen.

Instroom en differentiatie pabo
De instroom op de pabo wil de Kamer vergroten door zelfstudiemateriaal voor toelatingstoetsen te verrijken en door stoomcursussen voor deze toetsen open te stellen voor iedereen met een havo- en mbo-diploma. Een andere motie vraagt om meer differentiatie op de pabo door specialisaties voor het jonge en oudere kind, en door aanpassing van de bevoegdheidseisen aan deze specialisaties. VBS pleitte eerder voor een aantrekkelijker pabo door specialisaties mogelijk te maken.

Onderzoek werkdruk
In Nederland wordt naar verhouding veel uren lesgegeven door leraren, blijkt uit OESO-cijfers. Een Kamermeerderheid wil een onderzoek naar de onderwijstijd van leerlingen en leraren in het funderend onderzoek.
(13-11-2019)

Gerelateerd