Terug naar overzicht

Kamer stemt in met strategie lerarentekort: de belangrijkste zaken

Op 15 december 2022 vond een Tweede Kamerdebat plaats over het oplopende lerarentekort en de aanpak die de ministers Wiersma en Dijkgraaf voorstaan. In de brief van 13 december hebben zij de aanpak verduidelijkt. De kern is: meer landelijke regie en bereidheid van alle betrokken partijen om samen te werken. De Kamer had vragen en bedenkingen, maar ging wel akkoord.

De lerarenstrategie bestaat uit een mix van structurele en tijdelijke (nood)maatregelen en experimenten rond vier thema’s: regionale samenwerking, onderwijstijd, bevoegdheden en opleiden van leraren.

De belangrijkste zaken uit het debat:

  • Er komen zogenaamde onderwijsregio’s, nieuwe regionale netwerken die de pijn op de arbeidsmarkt moeten gaan verdelen. De Kamer vreest dat dit een nieuwe bureaucratische laag wordt. Wiersma gaf daarop aan dat hij het eerder ziet als een orgaan waarin RAP (Regionale aanpak personeelstekort onderwijs) en Samen Opleiden & Professionaliseren samenkomen en versterkt worden.
  • Ook zag de Kamer mogelijke andere gevaren. Komt Artikel 23 in het geding? Krijgen startende leraren dan alleen de lastige klussen? Kan een schoolleider zijn eigen team samenstellen? Wiersma ziet de onderwijsregio’s niet als verplichting. Een school kan nog steeds een leraar niet aannemen. Een leraar kan zowel bij een school als bij een onderwijsregio solliciteren. Zo’n regio kan wel zorgen dat een leraar op verschillende scholen les kan geven, zonder veel administratief gedoe.
  • Wiersma gaf aan dat er veel draagvlak is, onder andere van de bonden. Hij vindt dat schoolbesturen hun regio als team moeten zien en dus verder moeten kijken dan de deuren van hun eigen scholen. Schoolbesturen en vakorganisaties moeten de pijn regionaal verdelen. Wel geeft Wiersma deze regiovorming beperkt de tijd, daarna grijpt hij in waar dat nodig is.

VBS pleit met andere profielorganisaties voor meenemen pedagogisch perspectief
Verus, VBS, VGS en VBSO pleiten in een brief aan de Tweede Kamer voor het daadwerkelijk meenemen van het pedagogisch perspectief op het beroep van de leraar. “Wij denken dat dit perspectief, wanneer het vertaald wordt in het daadwerkelijk schenken van ruimte en vertrouwen aan leraren, veel zal bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het beroep. Daarmee biedt het potentieel om het lerarentekort terug te dringen. Dat daarbij een minder sterke ‘Haagse’ greep op het onderwijs dan die zich nu aftekent nodig is, is onvermijdelijk.”

Verdere gang van zaken
Na het kerstreces wordt een tweeminutendebat gepland, waar de Kamer moties kan indienen. Daarnaast is onder andere toegezegd dat ieder half jaar een stand van zaken naar de Kamer wordt gestuurd over het belangrijke thema leraren.

Meer informatie

(20 december 2022)

Gerelateerd