Terug naar overzicht

“Ik ben er wel klaar mee.” Minister Wiersma over vrijwillige ouderbijdrage

Minister Wiersma stuurde eerder deze maand een brief naar de Tweede Kamer over de vrijwillige ouderbijdrage. Hij stelt daarin dat er geen enkele plek mag zijn voor het benutten van de bijdrage als toegangseis voor een school.

Aanleiding van de brief is een bericht in de Volkskrant (‘Meeste scholen overtreden wet door te verhullen dat ouderbijdrage vrijwillig is’). Dit artikel is gebaseerd op een interview met de Onderwijsinspectie. In het najaar publiceert de inspectie een analyse op basis van een representatieve steekproef onder 160 middelbare scholen. Ook heeft de inspectie inmiddels een brief gestuurd aan alle middelbare scholen waarin zij opgeroepen zijn nog eens kritisch te kijken naar alle communicatie over de kosten die aan ouders worden gevraagd voor activiteiten die binnen en buiten het verplichte lesprogramma plaatsvinden.

Uit het onderzoek van de inspectie blijkt ook dat niet alle scholen zich houden aan de Initiatiefwet Westerveld/Kwint. Hierin staat dat scholen leerlingen niet mag uitsluiten van extra activiteiten die door de school worden georganiseerd (buiten het reguliere lesprogramma), wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Wiersma: “Als scholen zich hier niet aan houden is het aan ons om de komende tijd samen met de inspectie hier hard tegen op te treden. Ik ben er wel klaar mee.”

Onderzoek Regioplan over vrijwillige ouderbijdrage
Voor de zomer is een rapport van Regioplan over de vrijwillige ouderbijdrage naar de Kamer gestuurd. Belangrijke doelen van het onderzoek waren zicht krijgen op de kengetallen van de vrijwillige ouderbijdrage die scholen vragen en het verkennen van mogelijke scenario’s voor het stellen van een limiet aan hoge tot zeer hoge vrijwillige ouderbijdragen. De belangrijkste bevindingen vatten we hieronder samen.

  • In het primair onderwijs vraagt ongeveer 95 procent van de basisscholen een ouderbijdrage die ligt tussen € 38 en € 46. Bestedingsdoelen die vaak genoemd worden zijn vieringen, schoolreizen en sport- en cultuuractiviteiten. Geschat wordt dat ongeveer zestig scholen meer dan € 200 vragen en ongeveer twintig meer dan € 500 (en dan vooral voor extra personeel).
  • Afgaande op wat scholen in het voortgezet onderwijs zelf verstaan onder de vrijwillige ouderbijdrage ligt het gemiddelde op ongeveer € 77 (95% van de scholen tussen de € 69 en € 84). In een belangrijk deel van de gevallen is dat echter zonder aanvullende kosten voor excursies, reizen en aanvullende programma’s (tweetalig onderwijs, sportprofiel).

Verder worden in het rapport zes scenario’s voor limietstelling kort besproken. De scenario’s zijn niet volledig uitgewerkt en moeten gezien worden als een startpunt voor verdere gedachtenvorming. Regioplan gaat er vanuit dat er een relatie is tussen maximering van de ouderbijdrage en de gewenste toename in kansengelijkheid, de gewenste activiteiten en de (alternatieve) financiering. Minister Wiersma komt in de komende periode met een inhoudelijk reactie op het rapport.

Gerelateerd