Terug naar overzicht

Handreiking verantwoording NPO-gelden aangepast voor vo

De handreiking verantwoording Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is voor het vo verduidelijkt door de VO-raad, om zo misverstanden over de verantwoording van NPO-gelden te verhelpen. De vraag was met name of nog niet bestede NPO-middelen aan het eind van het jaar aan de reserve moesten worden toegevoegd of dat er een balanspost voor kon worden opgenomen.

Bij lumpsumbekostiging dient de ontvangen jaarlijkse normatieve rijksbijdrage in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig te worden verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. De NPO-middelen (volgens de regeling een bekostiging per schooljaar) zijn in het vo ondergebracht binnen de beschikking prestatiebox 2021 SHRM, en de verantwoording dient zich dan ook te richten naar het (juridische) regime van de prestatiebox 2021. Hiervoor geldt een verantwoording op kalenderjaar.

De handreiking is met deze nuancering en verduidelijking aangepast voor schoolbesturen en hun accountants. Dit is afgestemd met het ministerie van OCW, die verantwoordelijk is voor deze regeling. De wijze van verantwoording in XBRL (een standaard om financiële gegevens uit te wisselen) is ongewijzigd.

Vo: Download hier de handreiking verantwoording NPO bij de VO-raad.

Po: Download hier de handreiking verantwoording NPO bij de PO-Raad.

(Bron: VO-raad, 15-11-2021)

Gerelateerd