Terug naar overzicht

Gelden uit prestatiebox gaan grotendeels naar lumpsum

De prestatieboxmiddelen worden na 2020 grotendeels toegevoegd aan de lumpsum. Een ander deel van het geld uit het bestuursakkoord, dat eind dit jaar afloopt, gaat via aanvullende bekostiging naar de scholen. Dat stelt minister Slob voor in een Kamerbrief.

De bestuursakkoorden po en vo lopen eind dit jaar af. Slob heeft op basis van de evaluatie een voorstel gedaan over de middelen uit het akkoord per schooljaar 2021-2022. Er wordt 137,3 miljoen euro toegevoegd aan de lumpsum voor het primair onderwijs voor digitaal lesmateriaal, onderzoekend leren (wetenschap en techniek), toptalenten (hoogbegaafdheid), verbeteren in de klas en Vensters PO. Voor cultuureducatie komt er een personele bekostigingsregeling lumpsum van 23,5 miljoen euro.

Professionalisering en startende leerkrachten
Het resterende bedrag uit de prestatiebox po van 139,6 miljoen euro wil de minister beschikbaar stellen voor verdere professionalisering van het personeel en begeleiding van startende leerkrachten. Bij de besteding moet de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad worden betrokken. Deze regeling gaat volgens een gelijk bedrag per leerling. Hierdoor krijgt het speciaal onderwijs aan lager bedrag dan het reguliere onderwijs.

Ook wil Slob 8 miljoen gebruiken om te bevorderen dat scholen vanaf 2023 twee lesuren verplicht bewegingsonderwijs bieden. Hierover volgt nog nader overleg. De Tweede Kamer debatteert binnenkort over het voorstel.

Voortgezet onderwijs
Voor het voortgezet onderwijs wordt 218 miljoen toegevoegd aan de lumpsum voor onderwijs op maat met voldoende uitdaging voor leerlingen, opleidingsscholen en bevoegde docenten, Vensters VO en actuele kennis van de beroepspraktijk bij vmbo-docenten.

De komende twee jaar is het volgens de minister van belang dat besturen blijvend aandacht besteden aan het terugdringen van zittenblijvers, strategische personeelsbeleid, de begeleiding van startende leraren en schoolleiders en het terugdringen van het aantal thuiszitters. De prestatieboxmiddelen die gekoppeld zijn aan deze doelstellingen zullen voor de kalenderjaren 2021 en 2022 op alternatieve wijze worden ingezet.

Personeelsbeleid en thuiszitters
Om meer voortgang te realiseren rondom strategisch personeelsbeleid en begeleiding van startende leraren en schoolleiders wordt 88 miljoen euro beschikbaar gesteld aan schoolbesturen.

In de afgelopen jaren is voor wat betreft de ambities inzake thuiszitters onvoldoende voortgang behaald, schrijft Slob. De komende twee jaar wordt jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar gesteld aan schoolbesturen om hier doelgericht op in te zetten.
(15-10-2020)

Gerelateerd