Terug naar overzicht

‘Geen leerlingen uitsluiten van schoolactiviteiten’

De leden van de PO-Raad en de VO-raad hebben vastgelegd dat leerlingen niet uitgesloten mogen worden van schoolactiviteiten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdragen niet betaald hebben.

Scholen mogen bij niet verplichte schoolactiviteiten, zoals schoolreizen, leerlingen waarvan de ouders niet hebben betaald volgens de wet een alternatief programma aanbieden. De leden van de PO-Raad en VO-raad vinden dit onwenselijk en hebben afgesproken dat leerlingen altijd moeten kunnen meedoen en van geen enkele schoolactiviteit worden uitgesloten. Daarnaast hebben de raden opnieuw vastgelegd dat de bijdrage altijd vrijwillig is en dat scholen ouders expliciet moeten informeren.

Geen maximum

VBS is tevreden dat de raden geen maximum hoogte van de ouderbijdrage aangeven omdat dit als onwenselijk bijeffect zou kunnen hebben dat het maximum de norm wordt. Daarbij blijkt een rondvraag dat veel scholen faciliteiten hebben voor ouders die de bijdrage niet kunnen betalen.

Toegankelijkheid

De PO-Raad benadrukt daarbij dat het schoolbestuur ‘de toegankelijkheid van het onderwijs voor iedere leerling waarborgt, en dat vrijwillige ouderbijdragen niet leiden tot (impliciete) drempels’. En dat het bestuur ervoor zorgt dat ‘de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage naar redelijkheid en billijkheid wordt vastgesteld, en iedere andere financiële bijdrage van ouders ook met instemming van de MR wordt vastgesteld.’ De raad stelt voor om in de Code Goed Bestuur een paragraaf over toegankelijkheid met dit standpunt op te nemen.

Knelpunten

De VO-raad roept de minister van Onderwijs op een oplossing te zoeken voor twee knelpunten in de bekostiging. Ten eerste wil de raad dat laptops en tablets erkend worden als leermiddelen, en kosteloos beschikbaar worden gesteld aan leerlingen/ouders. Ook wil de VO-raad bekostiging voor extra onderwijsprogramma’s als tweetalig onderwijs, Technasium en LOOT (voor topsporttalenten).

Minister Slob had de raden eerder gevraagd een standpunt in te nemen over ouderbijdragen en het uitsluiten van leerlingen voor bijvoorbeeld schoolreisjes en kerstvieringen als hun ouders de vrijwillige bijdrage niet betaalden. Daarnaast hebben de Kamerleden Kwint en Westerveld een wetsvoorstel ingediend dat het uitsluiten van leerlingen van schoolactiviteiten voorkomt. (14-12-2018)

Gerelateerd