Terug naar overzicht

Wat er (verplicht) in het onderwijskundig rapport moet staan

Het onderwijskundig rapport is een samenvatting van de schoolloopbaan van een leerling. Scholen zijn verplicht dit rapport op te stellen bij de overgang van een leerling naar een andere school. Aan welke eisen het rapport moet voldoen en welke gegevens het wel en niet mag bevatten, lees je in dit artikel.

Met het onderwijskundig rapport zorgen basisscholen ervoor dat leerlingen ook na de overstap naar het vo het juiste onderwijs krijgen of aangepaste begeleiding ontvangen. Scholen in het vo stellen het rapport op wanneer voor een leerling bij het samenwerkingsverband leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) wordt aangevraagd of een toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs.
Het onderwijskundig rapport is onderdeel van het leerlingdossier.

Inhoud onderwijskundig rapport
De wet zegt niet tot in detail wat in het onderwijskundig rapport moet staan. Wel gelden er enkele regels, waarover later meer. Als het onderwijskundig rapport wordt opgesteld in verband met de overgang van po naar vo, dan moet de basisschool in ieder geval het schooladvies voor het vo erin opnemen. Scholen in het (v)so moeten het ontwikkelingsperspectief van de leerling erin opnemen.

Dit staat doorgaans in het onderwijskundig rapport:

 • Informatie over de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling;
 • Informatie over de werkhouding;
 • Resultaten en vorderingen;
 • Informatie over extra begeleiding die is gegeven aan de leerling;
 • Een schooladvies voor het voortgezet onderwijs;
 • De uitslag van de eindtoets;
 • Administratieve gegevens.

Deze regels zijn van toepassing
Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
In het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens worden regels gegeven voor het uitwisselen tussen scholen van gegevens over leerlingen. Daarin staat dat het onderwijskundig rapport niet meer mag bevatten dan:

 • Administratieve gegevens;
 • Gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring;
 • Gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag;
 • Gegevens met betrekking tot de gegeven of ge├»ndiceerde begeleiding;
 • Gegevens omtrent de verzuimhistorie.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Omdat het onderwijskundig rapport persoonsgegevens bevat, is net als bij het leerlingdossier de AVG van toepassing. Op grond hiervan mogen scholen alleen gegevens verzamelen en verwerken als dat nodig is voor de uitvoering van hun wettelijke taken en als dat gericht is op specifieke doeleinden.

Uit de toelichting bij het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens en de AVG volgt verder:

 • Er mogen alleen gegevens worden uitgewisseld die strikt noodzakelijk zijn voor het leren en begeleiden van de leerling op een volgende school op het moment dat de leerling overstapt;
 • Uitwisseling van het onderwijskundig rapport mag uitsluitend bij de overstap van de leerling naar een andere school;
 • Ouders hebben inzage- en correctierecht bij de uitwisseling van het onderwijskundig rapport;
 • Scholen zijn verplicht ouders actief te informeren over de inhoud van het onderwijskundig rapport;
 • Professionele indrukken kunnen niet gecorrigeerd worden, maar als de ouders hierbij bezwaren hebben dan dient dit vermeld te worden in het dossier. Zijn de ouders het bijvoorbeeld niet eens met het schooladvies, dan wordt dit op hun verzoek in het onderwijskundig rapport vermeld;
 • De opmerkingen en visie van de ouders moeten op verzoek worden toegevoegd aan het dossier.

Bron: Onderwijsgeschillen.nl

(19-05-2021)

Gerelateerd