Terug naar overzicht

Wanneer mogen scholen de kosten van overblijven door ouders laten betalen?

Mogen scholen voor de kosten van overblijven op school een verplichte bijdrage van ouders vragen? Als er een continurooster (kinderen blijven verplicht over, pauze geldt als onderwijstijd geldt) niet, in alle andere gevallen betalen de ouders de kosten van de tussenschoolse opvang. Dit geeft minister Slob van Onderwijs aan in antwoord op Kamervragen.

Als ouders vragen om een mogelijkheid om over te blijven tijdens de middagpauze, dient het bevoegd gezag daarvoor te zorgen, volgens de Wet Primair Onderwijs (WPO). De kosten hiervoor zijn voor rekening van de ouders. Als de oudergeleding van de MR heeft ingestemd met een continurooster, waarbij de leerlingen verplicht op school zijn tijdens de lunchpauze, die is aangemerkt als onderwijstijd, dan kan er geen verplichte financiële bijdrage aan ouders worden gevraagd. In alle andere gevallen geldt dat ouders gehouden zijn aan het betalen van de kosten van tussenschoolse opvang, als ze daar gebruik van maken.

Hoeven ouders geen bijdrage te betalen als het overblijven (deels) wordt geregeld door onderwijspersoneel, ongeacht of leerlingen verplicht op school moeten overblijven?
Als de tussenschoolse opvang niet onder de onderwijstijd valt, kan hiervoor een bijdrage van ouders worden gevraagd. Dit is niet afhankelijk van de personen die de opvang verzorgen. Ten minste de helft van de degenen die met het toezicht op de leerlingen worden belast in de tussentijdse opvang moet scholing op het gebied van overblijven hebben gevolgd. Ook moeten alle personen die toezicht houden op de leerlingen beschikken over een verklaring omtrent het gedrag.

Kunnen scholen een continurooster hanteren, maar daarbij leerlingen niet verplichten om tijdens de lunchpauze op school te blijven, daardoor een verplichte ouderbijdrage vragen?
De geschetste situatie in de vraag is volgens de regels niet mogelijk. Er is alleen sprake van een continurooster als leerlingen verplicht zijn om tijdens de lunchpauze op school te blijven. Het is aan de school om te bepalen of zij de leerlingen wil verplichten in de pauze op school te blijven (schooltijd) en of men zodoende de pauze wil laten meetellen als onderwijstijd. In de onderwijswetgeving worden geen voorschriften gegeven voor de indeling van de onderwijstijd en de lengte van pauzetijden.

Geldt er een continurooster dan mag de school daarvoor geen verplichte bijdrage van de ouders vragen. Indien scholen zich hier niet aan houden, dan kunnen ouders de school of het schoolbestuur daar op aanspreken en eventueel een signaal afgeven bij de Inspectie van het Onderwijs.

Wat is de rol van de medezeggenschapsraad in de besluitvorming over de roostering en de bijdrage die aan ouders wordt gevraagd?
Volgens de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) kan een school alleen met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad beslissen of de lunchtijd onder de onderwijstijd valt of niet. Bovendien moeten ouders worden geraadpleegd voorafgaand aan het nemen van een besluit over het vaststellen van de onderwijstijd (artikel 15, derde lid WMS).

Geldt de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus 2021  ook voor de vrijwillige ouderbijdrage voor toezicht tijdens de middagpauze?
Nee, de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage die per 1 augustus 2021 is ingegaan geldt niet voor de tussenschoolse opvang, zoals bedoeld in Artikel 45 van de Wet op het primair onderwijs.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Wil je meer weten over de ouderbijdrage, overblijven of heb je een andere vraag? Neem contact op met Nienke Daniels van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.
(Bron: Ministerie van OCW, 31-08-2021)

Gerelateerd