Terug naar overzicht

Veel gestelde vragen over de cao po 2018

VBS heeft een FAQ voor de nieuwe cao po 2018 gemaakt aan de hand van een toelichting bij het onderhandelaarsakkoord voor de cao po 2018 door Ellen Bonke, juridisch adviseur arbeidsrecht bij de PO-Raad.

Tijd en werkverdeling
1. Wat gebeurt er met het basis- en overlegmodel?
Hoofdstuk 2 uit de cao over tijd en werkverdeling komt te vervallen per 1 augustus 2019, dus het basis- en overlegmodel en het beschikbaarheidsschema vervallen. Modernisering en vereenvoudiging was het doel, en er komt één model waarbij het team een bepalende rol speelt.

2. Hoe wordt het werk dan verdeeld?
Het bestuur maakt een meerjarenbeleidsplan, meerjarenbegroting en legt een visie en strategie vast. Daaruit volgen de kaders van het bestuursformatieplan. Het team en de directie verdelen vervolgens binnen deze kaders samen het werk. Daarbij is er geen opslagfactor meer voor voor- en nawerk. Ook geldt er geen vaste verhouding meer tussen lesuren en niet-lesgebonden uren. Er is geen vaste pauzeregeling meer en evenmin een beschikbaarheidstabel om de werkdagen van parttimers te bepalen. De directeur maakt aan het eind van het teamgesprek een werkverdelingsplan en legt dat ter instemming voor aan de PMR.

3. Wat betekent dit voor de lestaak?
De directie maakt met elke medewerker afspraken, waarbij het maximum aantal lesuren op 940 uur per jaar ligt. Dat maximum is 10 uur omhoog gegaan vanuit de gedachte dat leerlingen over 8 jaar gemiddeld 940 uur per jaar les krijgen. Meer dan 940 uur lesgeven kan in principe alleen met wederzijds goedvinden. Mochten beide partijen er in overleg niet uitkomen, dan mag de directeur de knoop doorhakken. Ook deze wijziging gaat in per 1 augustus 2019.

4. Verdwijnt dan de 40-urige werkweek?

Nee en ja. Formeel blijft de 40-urige werkweek bestaan voor het bepalen van de werktijdfactor, verlof en het salaris. Maar het uitgangspunt is dat een voltijdsmedewerker 1659 uur per jaar werkt, waaronder 940 lesuren, en dat teams op die basis een plan maken.

Loonafspraken
5. Welke loonafspraken zijn er speciaal voor leraren gemaakt?
Er is een nieuw loongebouw, waardoor alle leraren ongeveer een schaal omhoog gaan per 1 september 2018. Schaal LA, LB en LC vervallen en de numerieke schalen L10, L11 en L12 komen ervoor in de plaats. Daarnaast ontvangen leraren in oktober een eenmalige uitkering van 42 procent van hun nieuwe maandsalaris. Dit wordt met terugwerkende kracht betaald uit de salarisverhoging

6. Gaan oop en directie er ook op vooruit?

Voor al het onderwijspersoneel, leraren, oop en directie, geldt per 1 september 2018 een algemene loonsverhoging van 2,5 procent (naar rato van dienstverband). Dit wordt betaald uit de extra middelen die OCW jaarlijks beschikbaar stelt. Ook krijgt al het onderwijspersoneel in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato van werktijdfactor en diensttijd). Deze wordt ook gefinancierd uit de toevoeging aan de lumpsum. De uitkering voor de dag van de leraar blijft ook bestaan.

7. Wat betekent dit voor invallers en personeel dat uit dienst is gegaan van 1 januari tot 1 oktober 2018?
Zij horen een nabetaling te ontvangen van de extra uitkeringen; 42 procent van het salaris volgens het nieuwe loongebouw en van de eenmalige uitkering van 750 euro. Uiteraard naar rato van dienstverband en diensttijd.

8. Wat gebeurt er met de bindingstoelage en het schaaluitloopbedrag in de nieuwe cao?
De bindingstoelage, inkomenstoelage en het schaaluitloopbedrag zijn opgenomen in het nieuwe loongebouw en keren niet meer als afzonderlijke toelages terug in de cao.

9. Salarissen van leraren gaan nu omhoog. Wordt er in de volgende ronde ook iets gedaan voor oop en directie?
De 270 miljoen euro uit het regeerakkoord is specifiek bestemd voor salarissen van leraren. Daardoor was er geen ruimte ook iets voor directie en oop te doen. Wel is gezegd bij de volgende cao te kijken naar directiesalarissen.

Functies en beloning van leraren
10. Waarom zijn er nieuwe functiebeschrijvingen voor leraren?
Het onderwijs is veranderd: er wordt steeds meer van leraren gevraagd bij het analyseren van resultaten van leerlingen en het kunnen omgaan met veeleisende ouders. Leraren in het primair onderwijs hebben een zwaarder beroep dan waarvoor ze betaald krijgen. Daarom zijn er nieuwe functiebeschrijvingen gemaakt, waardoor de minimumeisen aan de capaciteiten van een leraar omhoog gaan. Per 1 september 2018 krijgen alle leraren een nieuwe functiebeschrijving en loonschaal.

11. Wat betekent dit voor de salarisschalen?
Die nieuwe functies zijn opnieuw door het functiewaarderingssysteem Fuwasys-PO gewaardeerd en op basis van het huidige takenpakket daar kwam een hogere schaal uit. De middelen ontbraken om iedereen van schaal LA naar LB over te hevelen. Daarom komt elke leraar automatisch minimaal in schaal L10 om duidelijk te maken dat zijn beroep even zwaar is als dat van een leraar in schaal LB in het voortgezet onderwijs.

12. Wat gebeurt er als medewerkers niet aan de nieuwe functie-eisen voldoen?
Dat zal ter sprake kunnen komen tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken en op basis daarvan zal dan een verbeterplan afgesproken worden met de medewerker.

Functiemix
13. Wat gebeurt er met de functiemix?
De functiemix wordt afgeschaft, dus schoolbesturen hoeven zich niet meer aan de percentages te houden. Functiedifferentiatie blijft met schaal L10, L11 en L12 wel bestaan, alleen is er de vrijheid om de verdeling zelf in te vullen. Daarom gaat elk bestuur met de PGMR overleggen welke functies in welke verhoudingen op bestuursniveau nodig zijn. Het kan zijn dat je als klein schoolbestuur besluit geen L12-functie nodig te hebben.

14. Wat gebeurt er met de gelden voor de functiemix?
Deze gelden worden verspreid over de komende jaren; de 70 miljoen wordt extra toegevoegd aan de lerarensalarissen.

Contracten en bovenwettelijke uitkeringen

15. Wat gebeurt er met bindings- en min-max-contracten?
Zowel bindingscontracten als min-max-contracten verdwijnen uit de cao po. Besturen kunnen nog wel min-max-contracten aangaan, maar alleen op basis van de wettelijke vereisten.

16. Wat verandert er voor tijdelijke contracten?

Er wordt geen limitatieve opsomming meer opgenomen van gronden voor het aangaan van tijdelijke contracten. Voorheen opgenomen voorwaarden op basis van een project of contractwerkzaamheden zullen dus vervallen. Als werk kennelijk niet vast is, kun je een tijdelijk contract aanbieden.

17. Gaat de ketenregeling op de schop?
De sociale partners gaan de minister van Sociale Zaken verzoeken de uitzondering voor het primair onderwijs voor ziektevervanging uit te breiden. Als de minister akkoord gaat, mag een bestuur een onbeperkt aantal contracten voor ziektevervanging aangaan binnen 36 maanden.
Voor andere vervangingswerkzaamheden is dit maximaal 6 contracten binnen 36 maanden. En voor andere tijdelijke contracten -niet zijnde vervanging- geldt een maximum van 3 tijdelijke contracten binnen 24 maanden. Mocht dat in de Wet Arbeidsmarkt in balans wijzigen, dan gaat de cao daarin mee.

18. Veranderen de bovenwettelijke uitkeringen?

Het versoberen van de bovenwettelijke uitkeringen was een voorwaarde van het ministerie van Onderwijs voor de 270 miljoen voor lerarensalarissen. Per 1 januari 2020 gaat de duur van de aansluitende uitkering naar maximaal 34 maanden (nu 38 maanden). Ook loopt de aansluitende uitkering door tot aan de pensioenleeftijd voor werknemers die binnen 8 jaar (nu 10 jaar) hun pensioenleeftijd bereiken.
Meer impact zal hebben dat werknemers bij ontslag, zodra de Wetten arbeidsmarkt in balans en normalisering rechtspositie ambtenaren er zijn, waarschijnlijk moeten kiezen tussen een transitievergoeding of een bovenwettelijke uitkering.

Speciaal onderwijs
19. Leraren in onder meer het speciaal onderwijs gaan van schaal LB naar L11. Wordt het verschil met een ib’er, gedragswetenschapper en adjunct-directeur daarmee heel klein?
Op basis van het functiewaarderingssysteem Fuwasys-PO kunnen zowel leraren als directieleden en gedragswetenschappers op basis van hun takenpakket in schaal 11 uitkomen. Het kan zijn dat leraren dan meer verdienen dan adjunct-directeuren. Dat is in veel sectoren helemaal niet ongebruikelijk. In schaal L11 heb je een zwaar takenpakket; je moet op onderwijskundig en beleidsniveau een bijdrage leveren aan het onderwijs bijvoorbeeld.

20. Mag je in het speciaal onderwijs nieuwe medewerkers in schaal L10 aannemen?
In principe mag dat, maar dat is afhankelijk van afspraken met de PGMR.

Lees bij de PO-Raad het volledige onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018 met bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3 bij onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018.

Heeft u meer vragen over de cao po? Neem dan contact op met de VBS Helpdesk:
Nienke Daniëls, VBS Helpdesk
070-331 52 15helpdesk@vbs.nl

Gerelateerd