Terug naar overzicht

Nieuwe wet arbeidsvoorwaarden: belangrijkste punten voor scholen

Vanaf 1 augustus gaat de nieuwe wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in. Doel van de wet is het verbeteren van arbeidsvoorwaarden door meer transparantie en voorspelbaarheid. We zetten een aantal belangrijke zaken voor scholen op een rij.


Studiekosten

  • Als een werkgever (contractueel) verplicht is om het personeel bepaalde opleidingen te laten volgen, moet dit voor de werknemers kosteloos zijn. Vanaf 1 augustus 2022 zijn alle studiekostenbedingen nietig die verband houden met scholing die een werkgever verplicht moet aanbieden. De werkgever kan dus geen beroep meer doen op die bedingen.
  • Gaat het om scholing die de werkgever niet verplicht hoeft aan te bieden, dan geldt dat ook na inwerkingtreding van het wetsvoorstel het voor een werkgever nog steeds mogelijk blijft om een rechtsgeldig studiekostenbeding overeen te komen.
  • Zijn deze studiekostenbedingen in het onderwijs nog mogelijk? Met de nieuwe wet zijn ze verboden bij een verplichte opleiding. Daarnaast verplicht de wet de onderwijswerkgever niet om onbevoegde leerkrachten een opleiding aan te bieden. Zodra een leerkracht wordt aangenomen die nog bepaalde bevoegdheden moet halen, wordt vaak afgesproken dat de school (een deel van) de kosten van deze scholing op zich neemt. In dat geval wordt er meestal een studiekostenbeding overeengekomen waarbij met de leerkracht wordt afgesproken dat hij of zij (een deel van) de kosten van de scholing moet terugbetalen als hij of zij de opleiding niet afrondt of kort na het afronden ontslag neemt. In de CAO PO en CAO VO valt ook niet duidelijk een expliciete verplichting om een opleiding aan te bieden te lezen. Daarom zou een dergelijk beding zijn toegestaan.


Verbod op nevenwerkzaamheden

  • Het wetsvoorstel bevat een verbod op bedingen in een cao of individuele arbeidsovereenkomst die nevenwerkzaamheden (waaronder ook begrepen werkzaamheden als zelfstandige) verbieden.
  • Een beperking om arbeid voor anderen te verrichten kan alleen nog maar worden opgelegd als deze gerechtvaardigd kan worden aan de hand van een objectieve reden.
  • Een objectieve reden kan bijvoorbeeld zijn de gezondheid en veiligheid, de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten of het vermijden van belangenconflicten. Als een objectieve reden ontbreekt, is de beperking nietig.
    In zowel de CAO VO als PO staat een nevenactiviteitenbeding: een werknemer moet toestemming vragen aan de werkgever voor het verrichten van werkzaamheden voor een ander (of zichzelf). Dit blijft op zichzelf wel toegestaan, maar als de werkgever geen toestemming geeft zal hij dit moeten baseren op een objectieve rechtvaardigingsgrond.


Uitbreiding informatievoorziening

  • Op grond van de wet zijn werkgevers al verplicht om werknemers essentiële informatie te geven over de arbeidsrelatie. Denk aan de functie, de werktijdfactor, de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst en het salaris. Met ingang van 1 augustus 2022 moeten werkgevers aan de werknemers – binnen een week na aanvang van het dienstverband – ook informatie verstrekken over de werk- en rusttijden, het opleidingsbeleid en de procedures bij ontslag.
  • Deze verstrekking van gegevens kan ook plaatsvinden door te verwijzen naar de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of regeling in de arbeidsovereenkomst.


Meer weten? De VBS Helpdesk staat voor je klaar!

Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniels van de VBS Helpdesk. Zij is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– E-mail: helpdesk@vbs.nl
– WhatsApp: 06-330 296 94

(1 juni 2022)

Gerelateerd