Terug naar overzicht

Mag een vo-school een leerling een time-out opleggen?

Het hanteren van een ordemaatregel hangt af van het wangedrag van de leerling, dan wel de ouders. Het schoolbestuur is in beginsel vrij te bepalen of en welke ordemaatregel wordt opgelegd. Het schoolbestuur dient echter wel alle relevante omstandigheden van het geval mee te wegen bij de beslissing. Het schorsen van een leerling ligt verankerd in artikel 14 van Inrichtingsbesluit WVO en het verwijderen van een leerling in artikel 27 WVO. Het geven van een time-out is daarentegen niet wettelijk bepaald: Welke procedure moet het schoolbestuur in dat geval volgen?

Als een time-out door het schoolbestuur wordt gegeven, ontzegt de school de leerling voor een korte tijd de toegang tot de school. De time-out dient een duidelijk doel te hebben. Gedacht kan worden om de rust te laten wederkeren (afkoelingsperiode). Tijdens die time-out dienen afspraken te worden gemaakt, zodat een goede terugkeer naar de school wordt gewaarborgd. ‘De school moet de regie behouden en moet de na het incident ontstane situatie reguleren door op een zo kort mogelijke termijn gesprekken tussen betrokkenen te arrangeren, om te voorkomen dat zaken zouden escaleren. Daarbij dient ook de leerling zelf te worden betrokken.’

Gelet op deze uitspraak dient de school bij het geven van een time-out met het volgende rekening te houden:
– de time-out moet een duidelijk doel hebben;
– tijdens de time-outperiode dienen tussen de school en leerling afspraken te worden gemaakt, waarbij de school de regie houdt

Deze stappen moeten uiteraard zijn vastgelegd in het schorsings- en verwijderingsprotocol van de school

Meer weten?
Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl.

Gerelateerd