Terug naar overzicht

Hoe stel ik een zij-instromer aan conform de cao primair onderwijs?

Als een zij-instromer in het bijzonder onderwijs een tijdelijk contract krijgt, dan zijn er twee opties om hem te benoemen.

  1. De zij-instromer kan een tijdelijk contract met uitzicht op vast krijgen op grond van art. 3.1 lid 2 CAO PO. Na één jaar wordt het contract nog een jaar verlengd omdat de zij-instromer zijn bevoegdheid nog niet heeft behaald. Na twee jaar wordt het contract omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, tenzij de zij-instromer zijn traject niet heeft afgerond en/of niet goed functioneert. In dat laatste geval loopt het tweede tijdelijke contract van rechtswege af.
  2. Een andere optie is om de zij-instromer een contract te geven op grond van kennelijk tijdelijke aard, artikel 3.1 lid 3 CAO PO. Het werk is kennelijk tijdelijk omdat de werkgever niet weet of de werknemer zijn traject met goed gevolg af gaat ronden. De zij-instromer kan niet zonder afronden van het traject vast benoemd worden, dus is het werk van de zij-instromer tijdelijk zolang hij zijn opleidingstraject volgt.

Geadviseerd wordt schriftelijk bij de aanvang van de benoeming vast te leggen dat de zij- instromer, om voor een vaste benoeming in aanmerking te komen, verplicht is de opleiding in twee jaar te halen en dat het contract eindigt wanneer de opleiding niet behaald is.

WW-uitkering
Als een werknemer na twee jaar de opleiding niet succesvol heeft afgerond, dan zou theoretisch een WW-uitkering kunnen aanvragen. Het Participatiefonds dekt dit. Hiervoor geldt wel een inspanningsverplichting.

Artikel 4:25:1 Pf Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer
  1. De werkgever heeft de reden voor het niet voortzetten van het dienstverband aan de werknemer meegedeeld.
  2. Indien de reden voor het niet voortzetten van een tijdelijk dienstverband ligt in het feit dat de werknemer de bij wet voorgeschreven onderwijsbevoegdheid niet bezit, dan overlegt de werkgever een afschrift van een document waaruit blijkt wat de gemaakte afspraken zijn omtrent de onderwijsbevoegdheid bij aanvang van het dienstverband alsmede een afschrift van een document waaruit blijkt dat deze afspraken niet zijn nagekomen.
3. Indien de reden voor het niet voortzetten van een tijdelijk dienstverband ligt in het feit dat enige wettelijke bepaling zich daar tegen verzet, overlegt de werkgever ter zake overtuigende documenten waaruit blijkt dat:
1. wettelijke bepalingen zich verzetten tegen het voortzetten van het tijdelijk dienstverband van de werknemer; en
2. de werkgever de werknemer heeft meegedeeld dat het tijdelijk dienstverband niet wordt voortgezet vanwege het feit dat wettelijke bepalingen zich daar tegen verzetten.

Inschaling van een zij-instromer
In principe wordt de zij-instromer ingeschaald in een lerarenschaal en verder geldt artikel  6.1 en 6.2 van de cao-po.
…Werknemers die vanuit een betrekking buiten het onderwijs komen, zoals een zij-instromer, en daar relevante werkervaring hebben opgedaan worden ingeschaald op basis van het laatst verdiende salaris, welke wordt ingepast in hetzelfde of naast hogere gelegen bedrag in schaal L10. En dit wordt vervolgens verhoogd met één periodiek.

Wanneer zij-instromers vanuit het bedrijfsleven de stap willen maken naar het onderwijs zal er een significant verschil zijn in salaris. De salarissen binnen het onderwijs kunnen daar, in de regel, geen aansluiting bij vinden. De cao geeft als richtlijn dat er kan worden aangesloten bij het laatst genoten salaris wanneer er sprake is van relevante werkervaring.
De volgende aspecten kunnen bijvoorbeeld meewegen:

  • Wat is relevante werkervaring?
  • Kun je van een zij-instromer dezelfde kwaliteit in het lesgeven verwachten en hen hierop ook beoordelen als van collega’s die dezelfde inschaling hebben en al jaren lesgeven?
  • De arbeidsmarktproblematiek, hoe vinden we voldoende leerkrachten?
  • Zij-instromers nemen genoegen met minder inkomen (en pensioenopbouw!)en geven zekerheid op.
  • Levens- en werkervaring tellen ook mee in bijvoorbeeld: overzicht bewaren, samenwerken, omgang met ouders, organisatie van het eigen werk, aanpak/ontwikkeling van projecten of nieuw lesmateriaal, relativeringsvermogen, prioritering, leidinggeven etc. Zij-instromers nemen de wereld van ‘buiten’ mee naar het onderwijs. Mogelijk zijn ‘vak’ competenties en kennis (pedagogisch, didactisch) nog niet aanwezig.

Meer informatie?
Neem voor vragen, sparren of advies contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur.
(03-07-2020)

Gerelateerd