Terug naar overzicht

Hoe geven we vorm aan intern toezicht?

Essentiële voorwaarden voor goede kwaliteit van onderwijs zijn goede kennis over besturen en toezicht houden, en goede formele en informele verhoudingen tussen partners binnen de school. VBS staat voor goed besturen, goed leiding geven en goed toezicht houden.

Het bevoegd gezag draagt zorg voor een scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht binnen een schoolorganisatie. Dit kan het model van een raad van toezicht zijn naast het college van bestuur. Een ander voorbeeld is het one-tiermodel.

Hoe het bevoegd gezag de functies van bestuur en intern toezicht onderscheidt en scheidt, moet zij vastleggen in de statuten en/of een reglement en/of het managementstatuut van het bevoegd gezag. VBS heeft ruime ervaring met het adviseren en begeleiden van scholen, bij het kiezen en implementeren van een governancemodel. Daarin bepalen we bovenstaande zaken en leggen we statuten – zoals een managementstatuut – en reglementen vast.

Interessant in dit kader is de trend dat veel kleinere scholen in het primair onderwijs overstappen op het one-tiermodel. VBS schreef hierover de ‘Nadere verkenning van het one-tiermodel’.

Kunnen we u helpen met het maken van keuzes rond intern toezicht?
Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl. Zij kan u verder helpen, of brengt u in contact met een collega binnen VBS of een van de specialisten met wie VBS nauw samenwerkt.

Gerelateerd