Terug naar overzicht

Aanmelding betekent passende plek vinden

Een basisschool ontvangt een aanmeldformulier (of mail met alle benodigde informatie voor de aanmelding) voor een leerling. Op grond van de wet kan dit al vanaf drie jaar. Uit voorinformatie weet de school dat zij zeer waarschijnlijk niet de extra ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft. Vanwege de zorgplicht die direct na de aanmelding is ontstaan, is het juridisch in dit stadium niet mogelijk de leerling te weigeren en door te verwijzen naar een andere school. Hoe dit zit, leggen we je uit.

Als school ben je op grond van regelgeving voor passend onderwijs verplicht in deze situatie een aantal stappen te volgen. Allereerst heeft het bevoegd gezag een onderzoeksplicht naar de precieze ondersteuningsbehoefte van de leerling. Daarna pas kan de school beoordelen of zij deze extra ondersteuning kan bieden. Bij de beoordeling betrekt de school het schoolondersteuningsprofiel en de afspraken binnen het samenwerkingsverband over de begeleiding van leerlingen.

Concreet ondersteuningsprofiel
In de uitleg kun je niet volstaan met de mededeling dat de school geen ondersteuning kan bieden en dat de leerling daarom niet geplaatst kan worden. Stel het ondersteuningsprofiel daarom zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk op. Hoe concreter omschreven is wat de school wel en niet kan bieden, des te eenvoudiger kan de weigering of toelating gemotiveerd worden. Uit de motivering moet ook blijken dat de school zorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar alle begeleidingsmogelijkheden door of vanuit het samenwerkingsverband, en dat er met de ouders overleg is geweest over de ondersteuningsmogelijkheden.

Informatieplicht

Ouders hebben op hun beurt een informatieplicht naar de school. Het schoolbestuur kan ouders vragen alle relevante informatie te overleggen over de eventuele beperkingen in de onderwijsdeelname van een kind. Als een school onvoldoende informatie over een leerling heeft ontvangen om de aanmelding te beoordelen, dan kan ze besluiten een aanvraag niet te behandelen. Ouders moeten dan wel de gelegenheid krijgen informatie aan te vullen.

Afwijzing

Besluit een school een leerling te weigeren omdat ze niet aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen, dan moeten er een aantal procedurele stappen genomen worden. Er volgt een schriftelijk besluit, waartegen ouders bezwaar kunnen aantekenen. Het bevoegd gezag moet binnen vier weken beslissen over het bezwaar. Ouders kunnen ook een geschil over toelating aanhangig maken bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs, die hierover een niet-bindende uitspraak doet.

Na het afwijzen van een leerling is een school verplicht op zoek te gaan naar een andere school die wel een passend aanbod heeft en bereid is een leerling aan te nemen. Dit geldt ook voor leerlingen die al ingeschreven staan bij een andere school en dus zij-instromen. Kortom, juridisch staan ouders in hun recht als ze vragen een aanmelding in behandeling te nemen, tenzij ze niet meer willen werken aan nader onderzoek of het geven van informatie. Dan moet een school wel kunnen aantonen dat ouders niet meewerken.

De VBS Helpdesk denkt met je mee!
Voor meer informatie, lees deze door VBS opgestelde informatie ‘Zorgplicht na aanmelding’ of neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via WhatsApp: 06 – 330 296 94.
(19-04-2021)

Gerelateerd