De VBS Helpdesk krijgt momenteel veel vragen over het coronavirus en het onderwijs. In dit artikel -dat we voortdurend aanvullen- zetten we veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.

Vanzelfsprekend is VBS voor u bereikbaar voor vragen of om met u mee te denken over de actuele situatie rond het coronavirus voor uw school. Alle VBS-medewerkers staan voor u klaar, dus aarzelt u niet om contact met ons op te nemen via de VBS Helpdesk: 070-331 52 15 of helpdesk@vbs.nl.


Wat te doen met teamleden en kinderen van ouders in risicogroepen bij heropening vo?

De VBS Helpdesk beantwoordt twee vragen over risicogroepen in verband met de heropening van de vo-scholen

 1. Zijn teamleden verplicht naar school te komen als zij tot de risicogroep behoren?

De richtlijn die de VO-raad aangeeft:

a. Onderwijspersoneel dat behoort tot medische risicogroepen krijgt het advies om niet deel te nemen aan het onderwijsproces op locatie (dit is de keuze van de medewerker in overleg met de werkgever). Over de invulling van het werken op afstand voert de werknemer overleg met de werkgever.

Als een werknemer bijvoorbeeld toch wil werken ondanks dat diegene tot de risicogroep behoort, is het raadzaam als werkgever wel de richtlijn te hanteren omdat je mogelijke gevolgen voor deze persoon niet kan overzien en omdat je als werkgever een zorgplicht hebt voor de werknemers.

b. Onderwijspersoneel met gezinsleden/huisgenoten die behoren tot medische risicogroepen krijgen het advies om niet deel te nemen aan het onderwijsproces op locatie (dit is de keuze van de medewerker in overleg met de werkgever). Over de invulling van het werken op afstand voert de werknemer overleg met de werkgever.

2.  Mogen kinderen van ouders die in de risicogroep vallen naar school komen en zo ja, wat als ze uit voorzorg toch thuisblijven?

Als volwassenen of kinderen zelf behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren, dan kunnen ze worden vrijgesteld van onderwijs.
Neem in dat geval contact op met de schoolleiding. Bij twijfel is het advies om contact op te nemen met de behandelend arts of jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is. Op de RIVM-website staat hierover meer.

(29-05-2020)


Wordt vervanging van werknemers die door corona uit voorzorg thuisblijven vergoed door het Vervangingsfonds?

Soms blijven werknemers in verband met het coronavirus uit voorzorg thuis of worden om een andere reden ‘anders dan ziek’ gemeld. De VBS Helpdesk beantwoordt de vraag of deze vervangingskosten worden vergoed door het Vervangingsfonds (Vf).

Maatregel 1: declaratiemogelijkheid voor vervanging van een werknemer die uit voorzorg thuisblijft.
Wanneer een werknemer wordt vervangen die uit voorzorg thuisblijft, vergoedt het Vf deze vervanging.

 • Wijze van indienen: via de na-declaratietool.
 • Vul als reden van afwezigheid in: ziekte.
 • Voeg in opmerkingenveld toe: medewerker is uit voorzorg thuisgebleven.
  NB: deze declaratiemogelijkheid is helaas niet beschikbaar voor schoolbesturen die gebruikmaken van een financiële variant. Zij ontvangen nog apart een bericht hierover.

Maatregel 2:  buiten werking stellen van de termijn van 8 weken bij cases.
Voor sommige vervangingsdeclaraties vraagt het Vf extra informatie of aanvullende documenten op bij een schoolbestuur (de ‘cases’.) Het Vf controleert normaliter of de termijn van 8 weken voor deze cases is verstreken. Is dat het geval, dan wordt de declaratie afgewezen.
Omdat het in deze periode voor schoolbesturen niet altijd mogelijk is om de gevraagde documenten tijdig te kunnen leveren aan het Vf, wordt de termijn van 8 weken gedurende deze periode opgeschort.

Maatregel 3: indieningstermijn vervangingsdeclaraties verlengd naar 6 maanden en 5 dagen (dit geldt tot 1 juni 2020).
Het Vf hanteert normaal een indieningstermijn van 3 maanden en 5 werkdagen na afloop van de maand waarin de vervanging heeft plaatsgevonden. In deze periode kan het voor schoolbesturen en administratiekantoren lastig zijn om hun declaraties op tijd in te dienen. Daarom wordt de indieningstermijn gedurende deze periode verlengt naar 6 maanden.

Maatregel 4: inzetpercentage van de vervangingspools
Schoolbesturen hebben aangegeven hun poolers niet of nauwelijks te kunnen inzetten. Dit heeft negatieve gevolgen voor het inzetpercentage van de vervangingspools.
Het inzetpercentage van de vervangingspools wordt door het Vf op 100% gezet in de periode waarin de corona-maatregelen voor de scholen gelden. Hierdoor ontstaan er voor de vervangingspools geen negatieve financiële gevolgen. U kunt op de gebruikelijke wijze de poolverantwoording blijven invullen.

Tot wanneer gelden deze maatregelen?
Deze maatregelen gelden zolang de grootste gevolgen van het coronavirus in Nederland nog niet voorbij zijn. Het Vf volgt hierin de richtlijnen van het RIVM. Zodra er met betrekking tot deze maatregelen wijzigingen optreden, zal het Vf hierover nadere informatie verstrekken.

Lees hier meer over vervangingskosten in coronatijden bij het Vf.
(27-05-2020)


Kan onderwijsondersteunend personeel (OOP) worden verplicht om te werken op school?
Iedereen in Nederland is gevraagd om, waar mogelijk, tijdens de coronacrisis thuis te werken. Indien het onderwijsproces van de school ook ondersteund kan worden vanuit huis is het logisch om als medewerker thuis te werken. Onderwijsondersteunend personeel dat gezond is en niet tot een risicogroep behoort kan, als het noodzakelijk is voor het onderwijsproces, wel verzocht worden om op een schoollocatie te werken. Bron: PO-Raad/VO-raad.
(13-05-2020)


Moet ik de functies van OOP en directie nog steeds herwaarderen en actualiseren voor 1 augustus 2020, zoals de cao primair onderwijs aangeeft?
Voor zowel schoolbesturen als medezeggenschap blijkt de deadline van 1 augustus in deze uitzonderlijke tijden moeilijk haalbaar omdat de focus is nu vooral gericht op alle uitdagingen die op scholen afkomen als gevolg van de coronacrisis.Het is belangrijk dat het actualiseren en herwaarderen van de functies zorgvuldig plaatsvindt, dat de P(G)MR betrokken wordt en dat schoolbesturen het goede gesprek aangaan met medewerkers.

Daarom is in goed overleg afgesproken dat schoolbesturen ook wat langer de tijd kunnen en mogen nemen voor het proces van actualiseren en herwaarderen. Onder de voorwaarde dat de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 in werking treden, mogen schoolbesturen en PGMR tot uiterlijk 1 november 2020 de tijd nemen voor een zorgvuldig proces om de OOP- en directiefuncties te actualiseren en herwaarderen.

Deze voorwaarde wordt gesteld omdat medewerkers geen negatieve consequenties mogen ondervinden van een eventuele latere afronding van het proces. Hierbij geldt  dat bij die nieuwe inschaling ook een periodieke verhoging op die datum kan plaatsvinden (conform regels cao en/of eigen beloningsbeleid). De nieuwe inschaling doet de periodieke verhoging daarbij niet teniet. Overigens geldt dat wanneer het proces inzake de herwaardering is afgerond voor 1 augustus 2020 de hogere inschaling vanaf dat moment plaatsvindt.
(Bron: PO-Raad, 04-05-2020)


Mag ik de reiskosten toch door blijven betalen ondanks dat iemand thuiswerkt?
Vanwege de bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis heeft de staatssecretaris van financiën besloten tot tijdelijke versoepelingen van verschillende fiscale regelingen (Besluit noodmaatregelen coronacrisis). Er is besloten dat het doorbetalen van de reiskostenvergoeding toegestaan is vanwege deze omstandigheden.

In principe gelden er wettelijke regels voor het toekennen van een vaste onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer. Volgens de wet mag de reiskostenvergoeding doorbetaald worden, indien de medewerker maximaal zes aaneengesloten weken afwezig is. Bij een verwachte langere afwezigheid mag de vaste reiskostenvergoeding enkel in de lopende en eerstvolgende kalendermaand nog onbelast worden uitbetaald. Daarna kan je niet meer onbelast reiskosten vergoeden.
In artikel 7.2 van de cao is de vergoedingsregeling woon-werkverkeer opgenomen. In afwijking van de wettelijke periode van zes weken (of langer) is in artikel 7.2 lid 9 opgenomen dat wanneer dooreen medewerker, om een andere reden dan in verband met vakantie, meer dan twee weken niet wordt gereisd naar de plaats van tewerkstelling, dat de vaste reiskostenvergoeding vanaf de derde week stopgezet wordt. Conform de cao zal de reiskostenvergoeding na twee weken afwezigheid gewoonlijk worden stopgezet.

Deze toepassing brengt op dit moment veel administratieve lasten met zich mee, omdat je als werkgever bij zult moeten houden welke medewerkers wel en niet op school werkzaam zijn. Nu zijn deze regels niet van toepassing vanwege dit besluit .
(01-05-2020)


Kan de school aansprakelijk worden gesteld voor een opgelopen onderwijsachterstand?
De school heeft een zorgplicht voor het verzorgen van onderwijs aan de leerlingen. Het uitgangspunt is dat de zorgplicht een inspanningsverplichting betreft, geen resultaatsverplichting.
Het enkele gegeven dat een leerling onderpresteert, is daarmee geen bewijs van een schending van de zorgplicht. Een school dient te zijn tekortgeschoten in de door haar in acht te nemen zorg en dat moeten de ouders voor een eventuele aansprakelijkheid aantonen en dat is lastig.
Een school is er specifiek om onderwijs te geven. Dat is haar primaire taak en bestaansrecht; het geven van onderwijs is haar core business.

Een school dient derhalve te handelen met de zorgvuldigheid die van een ‘redelijk bekwaam en redelijk handelend’ vakgenoot in gelijke omstandigheden mag worden verwacht.
In deze corona-omstandigheden kan er op een andere manier naar deze zorgplicht van de school gekeken worden, omdat de onderwijsmogelijkheden beperkter zijn wegens het afstandsonderwijs.
Pas wanneer de school aantoonbaar zijn taak in deze tijden verwaarloosd heeft kan aansprakelijkheid mogelijk worden vastgesteld.
Het helpt als de school:
– helder en regelmatig communiceert met de ouder en leerling
– de planning van de schooltaken duidelijk heeft gemaakt
– leerlingen die extra zorg nodig hebben, duidelijk in beeld heeft
(28-04-2020)


Wat zijn kwetsbare medewerkers en wat wordt van een werkgever verwacht qua inzet?
Onder kwetsbare medewerkers wordt verstaan: medewerkers die een verhoogd risico lopen op een ernstig beloop van een SARS-CoV-2-infectie.
Het OMT specificeert in het kader van de beroepsuitoefening de volgende risicogroepen:

 • Personen ≥ 70 jaar
 • Personen ≥ 18 jaar met een van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben op ernstig beloop:
  – chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
  – chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;
  – diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
  – ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  – verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
  – een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3;
  – ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
  – morbide obesitas (BMI > 40).

Zolang door de school consequent volgens de bestaande richtlijnen/procedures van het RIVM en eventueel de GGD wordt gewerkt, kan ook een kwetsbare werknemer in principe zijn eigen werk blijven doen.
De inhoud van het werk en de individuele gezondheidsfactoren en werkomstandigheden vormen altijd het vertrekpunt.
Het is van belang dat met de werkgever/leidinggevende in goed overleg en met gezond verstand wordt bekeken hoe taken kunnen worden uitgevoerd; hierbij is altijd een individuele risico-inschatting en maatwerk nodig, mogelijk in samenwerking de bedrijfsarts.
bron : RIVM
(24-04-2020)


Hoe werkt het testen van onderwijspersoneel? 
Voor onderwijspersoneel gaat hetzelfde testprotocol gelden als voor de zorg. Dit betekent dat wanneer personeel klachten heeft, er laagdrempelig getest kan worden. Is deze test negatief, dan kan men aan het werk. Is de test positief, dan blijft men thuis tot dat er 24 uur geen verschijnselen meer zijn.
Een zorgmedewerker met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) kan getest worden.
De regie voor het testen ligt bij de GGD in de regio. Lees hier de GGD-factsheet over testen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs.
Totdat de testuitslag bekend is:
-Medewerkers met en zonder koorts: thuisblijven.
Als testuitslag bekend is:
-Indien de test negatief is: aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.
-Indien de test positief is: thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij.
Bron: RIVM
(23-04-2020)


Welke rol heeft de medezeggenschapsraad bij de maatregelen rondom corona?
Het ministerie van OCW heeft scholen opgeroepen om bij het nemen van maatregelen de medezeggenschapsorganen van de school of instelling te betrekken. Bij een crisis van deze omvang is het van belang samen zo veel mogelijk op te trekken om zo krachten te bundelen.  Echter soms gaan ontwikkelingen zo snel dat het volgen van procedures niet opportuun is en er snel een besluit genomen moet worden. Leidend hierbij is dat maatregelen vanuit RIVM en/of regering altijd voorrang hebben.

Maak met de (G)MR afspraken over hoe jullie de komende tijd blijven communiceren en hoe de (G)MR zoveel mogelijk betrokken blijft bij het nemen van de juiste maatregelen. Aanknopingspunten uit de wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) tijdens deze uitzonderlijke corona-situatie zijn:

 • Artikel 10 lid 1 e,  instemmingsrecht van de hele (G)MR op de vaststelling of wijzigingen van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid.
 • Artikel 11 lid 1 f, adviesrecht van de hele (G)MR bij de organisatie van het onderwijs.
 • Artikel 13 lid 1 d, instemmingsrecht van de oudergeleding bij het vormgeven van het beleid rondom voorzieningen van leerlingen bij het thuisonderwijs.
 • Artikel 12 lid 1 f , instemmingsrecht van de personeelsgeleding bij mogelijke andere arbeids- en rusttijden vanwege de nieuwe inrichting van de school.

Ook zonder corona stond het onderwijs voor een drukke periode omdat juist in deze periode veel besluiten worden voorbereid die van invloed zijn op het schooljaar 2020/2021. Denk bijvoorbeeld aan het formatieplan en het werkverdelingsplan. Bij deze besluitvorming speelt medezeggenschap ook een belangrijke rol. Uiteraard hebben maatregelen om het coronavirus te bestrijden en de herinrichting van het onderwijs nu prioriteit, maar probeer ook die andere onderwerpen in het vizier te houden en bespreek deze met de (G)MR (probeer dan soepel om te gaan met de reactietermijnen).
(22-04-2020)


Warme overdracht po-vo extra belangrijk, formulier voor bijstelling advies
Door het wegvallen van de eindtoets in groep 8 is een warme overdracht tussen po en vo dit jaar extra belangrijk, schrijft minister Slob van OCW in een brief. Hij moedigt scholen aan hier meer aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld via een startgesprek tussen middelbare school, leerlingen en ouders.
Daarnaast kunnen scholen dit jaar een formulier ‘Toevoeging aan onderwijskundig rapport’ gebruiken als scholen voor primair onderwijs ruimte zien voor bijstelling van het advies, bijvoorbeeld gezien recente ontwikkelingen van kinderen. Ook kunnen ze in dit formulier een plaatsingsadvies invullen.
Slob doet een beroep op het voortgezet onderwijs om leerlingen ruimhartig toe te laten en kansrijk te plaatsen in de brugklas. De Onderwijsinspectie rekent het scholen niet aan als zij leerlingen het voordeel van de twijfel gunnen.
Hij vraagt scholen na te denken over meer brede en verlengde brugklassen. Categorale scholen kunnen afspraken maken met andere scholen over het overnemen van leerlingen, staat in de brief. Ook pleit Slob voor een evaluatiemoment in de brugklas: zit een leerling op de juiste plek.
Lees hier de brief overstap po naar vo in 2020. Download hier het formulier ‘Toevoeging aan onderwijskundig rapport in 2020‘.
(22-04-2020)


Moeten we aandacht besteden aan de coronacrisis in het jaarverslag over 2019?
Het is van belang zijn dat het bestuur van de school in het jaarverslag aandacht besteedt aan de gevolgen van het coronavirus. Denk hierbij onder meer aan voorziene ontwikkelingen, risico’s en onzekerheden in relatie tot personeel, de genomen en voorziene maatregelen, de verwachte impact op het onderwijs.
Accountantskantoren hebben in een overleg met de PO-Raad bevestigd dat schoolbesturen zich conform jaarverslaggevingsvoorschriften hierover moeten verantwoorden. De PO-Raad adviseert schoolbesturen om in de jaarrekening bij het onderdeel ‘gebeurtenissen na balansdatum’ en in het bestuursverslag bij het onderdeel ‘continuïteitsparagraaf’ kort toe te lichten welke mogelijke risico’s de coronacrisis kan hebben op de continuïteit / toekomstige exploitatie van het schoolbestuur.(22-04-2020)


Hoe gaat de Onderwijsinspectie om met de eventuele gemiste onderwijstijd gedurende deze periode van thuisonderwijs?
Hier zal soepel mee worden omgegaan, aldus de inspectie. Scholen hoeven in de huidige situatie geen onderwijstijd te registreren. Wel moeten scholen er alles aan doen om afstandsonderwijs te geven, waarbij het verlies aan onderwijstijd wordt geminimaliseerd en de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Scholen hoeven eventueel verlies van onderwijstijd niet te compenseren in vakanties of op vrije dagen, ook niet in latere jaren.
Er is geen richtlijn wat het minimale lesuren per dag is , dat zal de school zelf moeten inschatten en dat zal ook verschillen qua leeftijd. Uitgangspunt zal zijn: doen wat binnen de mogelijkheden ligt van de school en van de leerling om tot goed onderwijs op afstand te komen waardoor er niet al te veel achterstand ontstaat.
(15-04-2020)


Een onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid is dat scholen ieder jaar monitoren of de leerlingen zich veilig voelen op school. Hoe gaat de inspectie tijdens het thuisonderwijs om met het toezicht op monitoring sociale veiligheid?
Door de omstandigheden als gevolg van het COVID-19 virus, kunnen scholen de sociale veiligheid nu vaak niet monitoren. De inspectie houdt daar in het toezicht rekening mee. Als scholen vanwege de maatregelen die zijn genomen moeten afzien van monitoring, zal geen sprake zijn van handhaving.
Wel is het van belang dat scholen actief invulling blijven geven aan hun zorgplicht, zodat leerlingen (ook bij online lessen, en op school) zich veilig voelen.
Als scholen nu de sociale veiligheid niet kunnen monitoren, heeft de inspectie daar begrip voor. Als de situatie zich zodanig ontwikkelt dat monitoring op school weer mogelijk wordt, en de school daartoe in de gelegenheid is, kan het zinvol zijn de monitoring alsnog te laten plaatsvinden. Scholen kunnen daar, gegeven de eigen situatie, dan zelf een beslissing over nemen.
De gegevens van scholen die in de afgelopen periode de sociale veiligheid van leerlingen hebben gemonitord, worden op de gebruikelijke manier aan de inspectie beschikbaar gesteld en worden op de gebruikelijke wijze bij het toezicht betrokken.
Tips over sociale veiligheid vindt u hier.
(14-04-2020)


Heeft u communicatie-scenario’s voor als de scholen straks wel of niet weer opengaan?
Met de checklist ‘Communicatie met ouders/verzorgers’ in de hand kunnen scholen hun communicatie met ouders onder de loep nemen. Ook staat er in checklist dat de ruis op de lijn toeneemt onder druk en dat door een peiling onder ouders te houden, ervaringen en behoeften van ouders kunnen worden gevolgd. Verder aandacht voor de algemene basisprincipes van communicatie.
(09-04-2020)


In deze tijden van afstandsonderwijs stellen veel scholen laptops, tablets of Chromebooks voor thuisgebruik beschikbaar aan leerlingen. Is een bruikleenovereenkomst handig?
Na het thuisgebruik is het uiteraard de bedoeling dat de apparaten weer worden ingeleverd. Maar wat nou als de tablet of laptop kapot gaat tijdens gebruik of niet ingeleverd wordt?
In een bruikleenovereenkomst maak je afspraken over de bovenstaande situaties. Vaak worden er voorwaarden opgesteld over het gebruik. De lener moet er bijvoorbeeld mee instemmen dat hij zorgvuldig met het middel omgaat en het alleen voor schooldoeleinden gebruikt.
Door afspraken over het gebruik van apparatuur/devices te formaliseren in een bruikleenovereenkomst, wordt bij beide partijen duidelijkheid gecreëerd. Dit bijgaande document kunt u gebruiken als model voor het afsluiten van een bruikleenovereenkomst.

Download hier de bruikleenovereenkomst.
(07-04-2020)


Een werknemer is aangesteld voor een dienstverband voor een jaar met uitzicht op vast. Gezien de huidige situatie heb ik geen voldoende zicht op het functioneren van deze werknemer en kan ik de werknemer niet beoordelen. Is het mogelijk om deze leraar opnieuw een (verlengd) tijdelijk dienstverband aan te bieden?
De CAO primair onderwijs en voortgezet onderwijs geven aan dat het mogelijk is een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband nog eenmaal te verlengen voor maximaal 12 maanden. Deze mogelijkheid is er alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden.
Heeft u door de sluiting van de scholen en het thuiswerken de werknemer niet of nauwelijks kunnen beoordelen dan kan dit een reden zijn om het dienstverband nog eenmaal tijdelijk te verlengen.
Twijfelt u of het in uw specifieke geval mogelijk is neemt u contact op met de helpdesk.
(02-04-2020)

Mag ik een werknemer vragen om contact op te nemen met een arts?
Je mag een werknemer altijd vragen om contact op te nemen met de bedrijfsarts, arbodienst of huisarts voor controle. Vermoedt de arts dat de werknemer het coronavirus heeft? Dan neemt de arts met spoed contact op met de regionale GGD. De GGD kan dan in overleg met u maatregelen treffen voor op de werkvloer.

Moet mijn werknemer het aan mij melden als hij of zij corona heeft?
Nee. Uw medewerker hoeft u als werkgever niet te informeren over de aard en oorzaak van zijn of haar ziekte. Uw werknemer mag dit wel vrijwillig aan u vertellen. Maar let op: u mag deze informatie vervolgens niet vastleggen of delen.

Mag ik een werknemer vragen om zijn of haar gezondheid te checken?
Ja. U mag van uw werknemer verlangen om zijn of haar gezondheid scherp in de gaten te houden. Zeker als uw werknemer niet thuis aan het werk is. De werknemer zou dit dan onder werktijd zelf kunnen controleren. Bijvoorbeeld door zelf zijn of haar temperatuur te meten.

Een leraar bij ons op school is positief getest op corona. Moet ik nu iedereen inlichten die hem in contact is geweest?
Nee, dit is niet aan u. Test een (bedrijfs)arts uw medewerker positief op corona? Dan geeft de arts dit door aan de GGD. Is er door contacten van uw werknemer kans op besmetting op de werkplek? Dan treedt een protocol van de GGD in werking. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft een werknemer recht altijd recht op loondoorbetaling nu de scholen dicht zijn?
In principe valt deze situatie onder het risico van de werkgever en wordt het loon doorbetaald mits de werknemer beschikbaar blijft voor thuiswerken of opvang op school. Sinds kort was het uitgangspunt in het arbeidsrecht ‘geen arbeid geen loon’ maar sinds 1 januari 2020 is dit uitgangspunt gewijzigd; een werknemer heeft in beginsel recht op loon ook als er geen werkzaamheden zijn verricht tenzij dit niet verrichten van arbeid de schuld van de werknemer is.  Dit is bijvoorbeeld het geval als een leerkracht geen geldige reden heeft om niet op het werk te verschijnen en desondanks niet naar school komt wegens angst voor besmetting. Dan is er geen loondoorbetalingsplicht.

Als een werknemer lichte gezondheidsklachten heeft en uit voorzorg thuisblijft moet ik diegene dan ziek melden?
Alleen wanneer  iemand vanwege medische gronden zijn werk niet kan uitvoeren kan er sprake zijn van een ziekmelding. Als een werknemer thuisblijft uit voorzorg in verband met Corona dan is het advies dat de werkgever verlof verleent op basis van  artikel 8.8. CAO PO (overig kort buitengewoon verlof). Ditzelfde geldt voor werknemers die thuis geconfronteerd worden met zieke familieleden waarvoor zij zelf moeten zorgen.
De maximale periode voor dit verlof is twee keer de arbeidsduur per week. Het is goed mogelijk dat iemand langer thuisblijft dan deze maximale periode. De werkgever kan dan het verlof nog een keer verlenen bij wijze van coulance.
Vervanging van werknemers die in verband met het coronavirus thuisblijven uit voorzorg of om een andere reden ‘anders dan ziek’ wordt vergoed door het Vervangingsfonds. Het Vervangingsfonds is op dit moment nog bezig met het uitwerken van deze maatregel. Zie: https://www.vfpf.nl/vraagstukken/bestuur-en-beleid/het-coronavirus-worden-mijn-vervangingskosten-vergoed

Welke zorgplicht heeft een schoolbestuur als werkgever naar zijn werknemers?
Schoolbesturen hebben op grond van de Arbeidsomstandighedenwet een zorgplicht om werknemers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Met het oog op het coronavirus moeten er binnen redelijke grenzen voorzorgsmaatregelen worden genomen binnen de school om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
In dat verband kan het bestuur besluiten de werknemer op te dragen zo veel mogelijk de handen te wassen, niet meer handen te schudden en zich aan het RIVM-advies te houden: thuiswerken als het kan. Medewerkers komen alleen naar school als dat nodig is. Het hele team moet ook over deze maatregelen geïnformeerd worden. Het instructierecht biedt de werkgever de wettelijke basis om werknemers aanwijzingen te geven over de manier waarop er gewerkt wordt in dit geval om verspreiding te voorkomen.
Een werknemer adviseren of afraden om naar besmette gebieden te reizen kan wel maar je kan als werkgever in principe geen geplande vakantie verbieden. Een dergelijk advies niet te reizen past ook binnen de plicht van een schoolbestuur om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Het is in dit kader overigens verstandig om de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse zaken op te volgen.

Moet je als school checken of ouders daadwerkelijk in cruciale beroepen werken? ‘Dat hoeft niet, in deze situatie moet dat in principe in goed onderling vertrouwen gaan’, zegt Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk.
Tenzij een school zeker weet dat ouders niet onder de cruciale beroepen vallen. ‘Bij grote twijfel vraag je ouders om aan te tonen dat ze een cruciaal beroep hebben, bijvoorbeeld door een arbeidscontract te vragen, een door de werkgever ondertekende email of een bankafschrift. Ook kun je een check doen op LinkedIn’, vertelt Daniëls.

Mag een leerkracht weigeren te komen werken omdat zijn vrouw in de zorg werkt en hij bij de kinderen moest blijven? ‘Nee, als hij zelf niet ziek is valt hij zelf onder de cruciale beroepen en kan hij zijn kinderen mee naar school nemen voor opvang. Formeel is dit werkweigering en theoretisch kan een school zeggen dat iemand niet betaald krijgt. Het beste is uiteraard in onderling overleg een oplossing te zoeken’, geeft ze aan.

Scholen moeten kinderen van ouders met cruciale beroepen opvangen. Mag een school deze opvang ook bij de kinderopvang laten plaatsvinden?
De school moet deze leerlingen primair opvang aanbieden en de leerlingen daarnaast zoveel mogelijk onderwijs te geven maar van een school mag niet het onmogelijke verwacht worden. Er is daarbij geen verschil tussen de school of het (kinderdag)verblijf. Er wordt niet aangegeven dat de ene opvang betaald is en de andere niet. Als de school de opvang regelt, is het vervolgens aan de school of er onderwijsactiviteiten dan wel andere activiteiten aangeboden worden. (Het antwoord op deze vraag is gewijzigd op 01-04-2020)

Ook vragen scholen of ze ook kinderen van één ouder met een vitaal beroep moeten opvangen?
Op de website van ministerie van OCW staat hierover: ‘Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.’