Quarantaineregels versoepeld voor po, geen mondkapjes meer in vo
In het primair onderwijs hoeft vanaf 20 september bij één besmetting niet meer de hele klas in quarantaine. Leerlingen en personeel van middelbare scholen hoeven vanaf 25 september geen mondkapjes meer te dragen in de gangen. Ook de anderhalve meter afstand tussen onderwijspersoneel en leerlingen en medewerkers onderling vervalt. Dit heeft het kabinet gisteren besloten. Lees meer.
(15-09-2021)


Protocollen corona-maatregelen aangepast voor nieuwe schooljaar
De protocollen met corona-maatregelen voor het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn aangepast op basis van het kabinetsbesluit van 13 augustus. Op Lesopstand.nl staan ook de actuele servicedocumenten van OCW met actuele antwoorden op veelgestelde vragen. Lees meer.
(23-08-2021)


Corona-richtlijnen blijven voor po en vo vrijwel gelijk bij start schooljaar
Het primair en voortgezet onderwijs starten het schooljaar met vrijwel dezelfde coronamaatregelen als voor de zomervakantie. Er zijn enkele versoepelingen rond het testbeleid en quarantaine. Scholen ontvangen vandaag een brief over dit kabinetsbesluit van 13 augustus. Lees meer.
(16-08-2021)


Afsprakenkader vervoer en zelftesten in het vo

Voor de volledige heropening van scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs is er een vernieuwd Afsprakenkader Veilig openbaar vervoer vo gepubliceerd. Op de site Zelftesteninhetonderwijs.nl staan diverse praktische tips om het gebruik van corona-zelftests op school te bevorderen. Lees meer.
(10-06-2021)


Hoe invulling te geven aan de rol van medezeggenschap in tijden van Corona?
Het ministerie van OCW heeft scholen opgeroepen om bij het nemen van maatregelen de medezeggenschapsorganen van de school of instelling te betrekken. Bij een crisis van deze omvang is het van belang samen zo veel mogelijk op te trekken om zo krachten te bundelen.

Echter soms gaan ontwikkelingen zo snel dat het volgen van procedures niet opportuun is en er snel een besluit genomen moet worden. Leidend hierbij is dat maatregelen vanuit RIVM en/of kabinet altijd voorrang hebben. Nu het kabinet opnieuw tot schoolsluiting heeft besloten, is het de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om daar concrete invulling aan te geven. Dit binnen de context van hun eigen organisatie en van elke school die onder het bestuur valt. Normaal heeft de raad diverse formele bevoegdheden, die zeker nu ook gelden, maar het is wel tijd om samen voortvarend door te pakken. Deze formele bevoegdheden zouden de besluitvorming niet al te zeer in de weg moeten zitten.

Maak samen afspraken
Maak met de (G)MR afspraken over hoe jullie de komende tijd blijven communiceren en hoe de (G)MR zoveel mogelijk betrokken blijft bij het nemen van de juiste maatregelen. Uiteindelijk zullen (G)MR en schoolbestuur samen alle ingewikkelde vraagstukken die te maken hebben met corona moeten vertalen naar een werkbare praktijk, waarin verschillende belangen en perspectieven goed gewogen zijn. Een werkbare praktijk met behoud van goed onderwijs. Want het zal iedereen duidelijk zijn: een afwijkende periode zoals we nu hebben, brengt andere vraagstukken met zich mee.

Wet Medezeggenschap
Aanknopingspunten uit de wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) tijdens deze uitzonderlijke corona-situatie zijn*:

 • Artikel 10 lid 1 e,  instemmingsrecht van de hele (G)MR op de vaststelling of wijzigingen van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid.
 • Artikel 11 lid 1 f, adviesrecht van de hele (G)MR bij de organisatie van het onderwijs.
 • Artikel 13 lid 1 d, instemmingsrecht van de oudergeleding bij het vormgeven van het beleid rondom voorzieningen van leerlingen bij het thuisonderwijs.
 • Artikel 12 lid 1 f , instemmingsrecht van de personeelsgeleding bij mogelijke andere arbeids- en rusttijden vanwege de nieuwe inrichting van de school.

*Voor een schoolbestuur met meer scholen, waarbij bestuursbreed beleid ontwikkeld is voor alle scholen, wordt het voorstel in de eerste instantie voorgelegd aan de GMR. Als het beleid per school wordt ontwikkeld, wordt het voorstel aan de MR van elke afzonderlijke school voorgelegd.

Als het schoolbestuur ervoor kiest om stichting breed een beleid te ontwikkelen, raden wij hen wel aan om de individuele MR’en wel te informeren over het voorstel dat wordt voorgelegd aan de GMR. Ook is het wenselijk om de reden aan te geven waarom het bestuur heeft besloten deze onderwerpen voor te leggen aan de GMR, in plaats van aan de afzonderlijke MR’en. (16-12-2020)


Moet je een contract nakomen als diensten in coronatijd niet zijn geleverd?
Een revalidatiecentrum heeft een overeenkomst voor onderwijsondersteuning met een schoolbestuur voor speciaal onderwijs. Door de uitbraak van het coronavirus is de ondersteuning beperkt gebleven. De VBS Helpdesk beantwoordt de vraag: stelt het schoolbestuur terecht dat zij daarom niet hoeft te betalen voor niet-geleverde diensten?

Naast de wettelijke regels is van belang wat er op papier staat in offertes, contracten en algemene voorwaarden. Het -logische- uitgangspunt is dat degene die tekortschiet de schade van de ander moet vergoeden. Daarop geldt een belangrijke uitzondering: overmacht. Doordat de overheid besloot de scholen te sluiten vanwege COVID-19 kon het revalidatiecentrum zijn diensten niet leveren. Maar het schoolbestuur mocht/mag de betaling ook opschorten in geval over overmacht bij het revalidatiecentrum.

Daarnaast moet in deze situatie ook gekeken worden wat redelijk en billijk is. Hoe zou in alle redelijkheid de verdeling van de risico’s moeten zijn in tijden van corona? Partijen moeten daarbij rekening houden met elkaars belangen. Bij overmacht kunnen het schoolbestuur en revalidatiecentrum bepalen dat het risico als ondernemersrisico geldt voor in dit geval het revalidatiecentrum. Ook zie je dat organisaties tijdens de coronacrisis voor een fiftyfifty-verdeling kiezen.

Ook moeten ze bij de verdeling van de kosten rekening houden met de compensatieregelingen van de overheid, waar het revalidatiecentrum gebruik van kan maken. Het belangrijkste advies is om in gesprek te blijven met de andere partij om tot een oplossing te komen.
(24-11-2020)


Hoe werkt het testen van onderwijspersoneel?
Leraren krijgen ook prioriteit bij de coronatesten. Het gaat om onderwijspersoneel in het:

 • basisonderwijs;
 • speciaal (basis)onderwijs;
 • voortgezet speciaal onderwijs;
 • voortgezet onderwijs.

Leraren krijgen alleen prioriteit om te voorkomen dat een klas naar huis moet.

Testafspraak maken en gang van zaken onderwijspersoneel
Onderwijspersoneel met klachten meldt zich bij de schoolleider. Die bepaalt of de medewerker voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt. Als dat het geval is, krijgt de medewerker een voorrangsverklaring en het telefoonnummer voor de voorrangsprocedure:  0800 – 8101. De medewerker wordt in de ochtend getest, en de uitslag van de test volgt in principe dezelfde dag. In sommige regio’s kan het iets langer duren, afhankelijk van de capaciteit in de laboratoria.

Door deze voorrangsprocedure zitten leerlingen korter thuis als er teveel leraren ziek zijn op een school. Dit betekent tegelijkertijd een verantwoordelijkheid voor schoolleiders. Om de voorrangsprocedure te laten werken, mogen alleen medewerkers met voorrang getest worden die ook echt nodig zijn voor de continuïteit van het primaire proces.

De regie voor het testen ligt bij de GGD in de regio.
Totdat de testuitslag bekend is:
-Medewerkers met en zonder koorts: thuisblijven.
Als testuitslag bekend is:
-Indien de test negatief is: aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.
-Indien de test positief is: thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij.
Bron: RIVM
(23-04-2020)


Wordt vervanging van werknemers die door corona uit voorzorg thuisblijven vergoed door het Vervangingsfonds?
Soms blijven werknemers in verband met het coronavirus uit voorzorg thuis of worden om een andere reden ‘anders dan ziek’ gemeld. De VBS Helpdesk beantwoordt de vraag of deze vervangingskosten worden vergoed door het Vervangingsfonds (Vf).

Declaratiemogelijkheid voor vervanging van een werknemer die uit voorzorg thuisblijft.
Wanneer een werknemer wordt vervangen die uit voorzorg thuisblijft, vergoedt het Vf deze vervanging.

 • Wijze van indienen: via de na-declaratietool.
 • Vul als reden van afwezigheid in: ziekte.
 • Voeg in opmerkingenveld toe: medewerker is uit voorzorg thuisgebleven.
  NB: deze declaratiemogelijkheid is helaas niet beschikbaar voor schoolbesturen die gebruikmaken van een financiële variant. Zij ontvangen nog apart een bericht hierover.

Tot wanneer gelden deze maatregelen?
Deze maatregelen gelden zolang de grootste gevolgen van het coronavirus in Nederland nog niet voorbij zijn. Het Vf volgt hierin de richtlijnen van het RIVM. Zodra er met betrekking tot deze maatregelen wijzigingen optreden, zal het Vf hierover nadere informatie verstrekken.
Lees hier meer over vervangingskosten in coronatijden bij het Vf.
(27-05-2020)


Wat te doen als bij een leerling of collega een besmet is met Covid-19?
Als er op een school een besmetting is vastgesteld, is het belangrijk personeelsleden, ouders en leerlingen zo snel mogelijk goed te informeren. De PO-Raad en de VO-raad hebben een checklist ontwikkeld met handvatten in geval van een vastgestelde COVID-19-besmetting bij een leerling of collega.

Download hier de handreiking voor het primair onderwijs.

Download hier de handreiking voor het voortgezet onderwijs.

Beslisboom 12+ thuisblijven of naar school/werk?
Ook is een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben. Ouders kunnen dit schema, op basis van de richtlijnen van het RIVM, gebruiken om te bepalen of een kind met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school kan komen.

Download hier de beslisboom 12+ thuisblijven of naar school/werk?

Meer weten?
Neem voor informatie en advies contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl, Whatsapp: 06 – 330 296 94. Je kunt bij ons terecht met vragen over onder meer deze onderwerpen: onderwijscao’s, arbeidsrecht, HR-beleid en -strategie, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.
(30-09-2020)