Versoepelingen coronamaatregelen voor het onderwijs

Het kabinet heeft gisteren besloten coronamaatregelen voor het onderwijs in twee stappen versoepelen: vanaf vrijdag 18 februari vervallen contactbeperkende maatregelen en vanaf vrijdag 25 februari vervalt de mondkapjesplicht en afstand houden. Basisregels blijven gelden, evenals het advies om twee keer per week een zelftest te doen. Lees meer.
(16-02-2022)


Actieplan voor snelle verbetering van ventilatie op scholen

Om ventilatie in klassen snel te verbeteren, komt er een hulplijn voor scholen, een spoeddienst van experts die helpen om de ventilatie op orde te maken en krijgt elk klaslokaal een CO2-meter, kondigt het ministerie van OCW aan. Lees meer.
(03-02-2022)


Quarantaineregels versoepeld voor leerlingen: ‘geeft meer rust voor ouders en personeel’
Leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs, het basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs hoeven vanaf 26 januari niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand met corona en zelf geen klachten hebben. Klassen hoeven dus niet meer in quarantaine als er drie of meer besmettingen zijn. Ed Knies, CvB-voorzitter van De Kleine Prins is er blij mee. ‘Dit geeft voor ouders en personeel meer rust.’ Lees meer.
(26-01-2022)


Quarantainemaatregel versoepeld na boosterprik of recente coronabesmetting
Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of wie korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad, hoeft niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Mits iemand geen klachten heeft. De Q&A’s en servicedocumenten voor het funderend onderwijs worden hier zo snel mogelijk op aangepast. Lees meer.
(17-01-2022)


Quarantaineregels aangescherpt voor onderwijspersoneel en leerlingen
Vandaag zijn het primair, voortgezet en (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs weer open gegaan. De quarantaineregels voor onderwijspersoneel en leerlingen zijn aangescherpt. De protocollen op Lesopafstand.nl zijn aangepast. Lees meer.
(10-01-2022)


Ook voortgezet onderwijs dicht tot in ieder geval 9 januari
Het voortgezet onderwijs is in navolging van het primair onderwijs gesloten van 20 januari tot en met in ieder geval 9 januari 2022, zoals het kabinet op 18 december aankondigde. Leerlingen in een kwetsbare positie en examenleerlingen mogen wel fysiek naar school. Ook zijn de eindexamens in het vo opnieuw aangepast. Lees meer.
(20-12-2021)


Basisscholen: week voor kerstvakantie alleen noodopvang
De overheid heeft nieuwe coronamaatregelen afgekondigd voor bassischolen en het speciaal (basis)onderwijs. De week voor de kerstvakantie gaan de scholen en de buitenschoolse opvang dicht. Voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijven de scholen wel open. Het protocol voor het basisonderwijs en s(b)o is aangepast. Lees meer.
(15-12-2021)


Mondkapjesplicht niet in strijd met grondrechten
De overheid mag een dringend advies geven aan basisscholen om kinderen uit groep 6, 7 en 8 een mondkapje te laten dragen. Dit heeft het gerechtshof in Den Haag gisteren geoordeeld. Twee stichtingen spanden afzonderlijke procedures tegen de Staat aan en eisten van de rechter dat deze de mondkapjesplicht buiten werking zou stellen. De mondkapjesplicht maakt volgens hen een ontoelaatbare inbreuk op een aantal grondrechten. Lees meer.
(15-12-2021)


Mondkapje voor leerlingen vanaf groep 6 verplicht of niet?
Leerlingen vanaf groep zes op basisscholen worden door het ministerie van OCW dringend geadviseerd een mondkapje te dragen. Dragen van een mondkapjes is een advies. Ouders kunnen dit weigeren tenzij school het opneemt als verplichting in het eigen veiligheidsbeleid én hier dus instemming voor is gekregen van de medezeggenschapsraad (MR). Lees meer.
(01-12-2021)


Scholen open, extra corona- maatregelen
De overheid heeft met ingang van 28 november extra coronamaatregelen aangekondigd. Het onderwijs blijft open.

Wel komen er extra afspraken om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Zoals looproutes in de scholen en voor personeel en leerlingen vanaf groep 6 en in het voortgezet onderwijs mondkapjes in de gang. En regelmatige zelftesten. Kinderen jonger dan 12 jaar met milde neusverkoudheid en een snottebel moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD. Voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs zijn er diverse details uitgewerkt.

(27-11-2021)


Nieuwe corona-richtlijnen

Het onderwijs is momenteel hard geraakt door corona. Quarantaine, zieke leerkrachten, klassen naar huis zijn aan de orde van de dag. De overheid heeft de basismaatregelen voor het onderwijs verder uitgewerkt.

Werkzaam in het po? Surf dan naar de laatste update.

Voor het vo, staat de laatste informatie ook online.

(25-11-2021)


Geen nieuwe coronamaatregelen voor scholen, wel Q&A gepubliceerd
Er zijn geen nieuwe maatregelen genomen voor het primair en voortgezet onderwijs naar aanleiding van de persconferentie op 12 november. Om de scholen verantwoord open te laten zijn, is het van groot belang om de geldende voorzorgsmaatregelen te blijven hanteren. Daarnaast blijft het voor scholen mogelijk om aanvullende maatregelen te nemen in overleg met de medezeggenschapsraad. Het uitgangspunt daarbij is wel dat het onderwijs zo normaal en volledig mogelijk op school doorgaat, geeft het ministerie van OCW via een Q&A op Lesopafstand.nl aan. Lees meer.
(15-11-2021)


Quarantaineregels versoepeld voor po, geen mondkapjes meer in vo
In het primair onderwijs hoeft vanaf 20 september bij één besmetting niet meer de hele klas in quarantaine. Leerlingen en personeel van middelbare scholen hoeven vanaf 25 september geen mondkapjes meer te dragen in de gangen. Ook de anderhalve meter afstand tussen onderwijspersoneel en leerlingen en medewerkers onderling vervalt. Dit heeft het kabinet gisteren besloten. Lees meer.
(15-09-2021)


Protocollen corona-maatregelen aangepast voor nieuwe schooljaar
De protocollen met corona-maatregelen voor het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn aangepast op basis van het kabinetsbesluit van 13 augustus. Op Lesopstand.nl staan ook de actuele servicedocumenten van OCW met actuele antwoorden op veelgestelde vragen. Lees meer.
(23-08-2021)


Corona-richtlijnen blijven voor po en vo vrijwel gelijk bij start schooljaar
Het primair en voortgezet onderwijs starten het schooljaar met vrijwel dezelfde coronamaatregelen als voor de zomervakantie. Er zijn enkele versoepelingen rond het testbeleid en quarantaine. Scholen ontvangen vandaag een brief over dit kabinetsbesluit van 13 augustus. Lees meer.
(16-08-2021)


Afsprakenkader vervoer en zelftesten in het vo

Voor de volledige heropening van scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs is er een vernieuwd Afsprakenkader Veilig openbaar vervoer vo gepubliceerd. Op de site Zelftesteninhetonderwijs.nl staan diverse praktische tips om het gebruik van corona-zelftests op school te bevorderen. Lees meer.
(10-06-2021)


Hoe invulling te geven aan de rol van medezeggenschap in tijden van Corona?
Het ministerie van OCW heeft scholen opgeroepen om bij het nemen van maatregelen de medezeggenschapsorganen van de school of instelling te betrekken. Bij een crisis van deze omvang is het van belang samen zo veel mogelijk op te trekken om zo krachten te bundelen.

Echter soms gaan ontwikkelingen zo snel dat het volgen van procedures niet opportuun is en er snel een besluit genomen moet worden. Leidend hierbij is dat maatregelen vanuit RIVM en/of kabinet altijd voorrang hebben. Nu het kabinet opnieuw tot schoolsluiting heeft besloten, is het de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om daar concrete invulling aan te geven. Dit binnen de context van hun eigen organisatie en van elke school die onder het bestuur valt. Normaal heeft de raad diverse formele bevoegdheden, die zeker nu ook gelden, maar het is wel tijd om samen voortvarend door te pakken. Deze formele bevoegdheden zouden de besluitvorming niet al te zeer in de weg moeten zitten.

Maak samen afspraken
Maak met de (G)MR afspraken over hoe jullie de komende tijd blijven communiceren en hoe de (G)MR zoveel mogelijk betrokken blijft bij het nemen van de juiste maatregelen. Uiteindelijk zullen (G)MR en schoolbestuur samen alle ingewikkelde vraagstukken die te maken hebben met corona moeten vertalen naar een werkbare praktijk, waarin verschillende belangen en perspectieven goed gewogen zijn. Een werkbare praktijk met behoud van goed onderwijs. Want het zal iedereen duidelijk zijn: een afwijkende periode zoals we nu hebben, brengt andere vraagstukken met zich mee.

Wet Medezeggenschap
Aanknopingspunten uit de wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) tijdens deze uitzonderlijke corona-situatie zijn*:

 • Artikel 10 lid 1 e,  instemmingsrecht van de hele (G)MR op de vaststelling of wijzigingen van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid.
 • Artikel 11 lid 1 f, adviesrecht van de hele (G)MR bij de organisatie van het onderwijs.
 • Artikel 13 lid 1 d, instemmingsrecht van de oudergeleding bij het vormgeven van het beleid rondom voorzieningen van leerlingen bij het thuisonderwijs.
 • Artikel 12 lid 1 f , instemmingsrecht van de personeelsgeleding bij mogelijke andere arbeids- en rusttijden vanwege de nieuwe inrichting van de school.

*Voor een schoolbestuur met meer scholen, waarbij bestuursbreed beleid ontwikkeld is voor alle scholen, wordt het voorstel in de eerste instantie voorgelegd aan de GMR. Als het beleid per school wordt ontwikkeld, wordt het voorstel aan de MR van elke afzonderlijke school voorgelegd.

Als het schoolbestuur ervoor kiest om stichting breed een beleid te ontwikkelen, raden wij hen wel aan om de individuele MR’en wel te informeren over het voorstel dat wordt voorgelegd aan de GMR. Ook is het wenselijk om de reden aan te geven waarom het bestuur heeft besloten deze onderwerpen voor te leggen aan de GMR, in plaats van aan de afzonderlijke MR’en. (16-12-2020)


Moet je een contract nakomen als diensten in coronatijd niet zijn geleverd?
Een revalidatiecentrum heeft een overeenkomst voor onderwijsondersteuning met een schoolbestuur voor speciaal onderwijs. Door de uitbraak van het coronavirus is de ondersteuning beperkt gebleven. De VBS Helpdesk beantwoordt de vraag: stelt het schoolbestuur terecht dat zij daarom niet hoeft te betalen voor niet-geleverde diensten?

Naast de wettelijke regels is van belang wat er op papier staat in offertes, contracten en algemene voorwaarden. Het -logische- uitgangspunt is dat degene die tekortschiet de schade van de ander moet vergoeden. Daarop geldt een belangrijke uitzondering: overmacht. Doordat de overheid besloot de scholen te sluiten vanwege COVID-19 kon het revalidatiecentrum zijn diensten niet leveren. Maar het schoolbestuur mocht/mag de betaling ook opschorten in geval over overmacht bij het revalidatiecentrum.

Daarnaast moet in deze situatie ook gekeken worden wat redelijk en billijk is. Hoe zou in alle redelijkheid de verdeling van de risico’s moeten zijn in tijden van corona? Partijen moeten daarbij rekening houden met elkaars belangen. Bij overmacht kunnen het schoolbestuur en revalidatiecentrum bepalen dat het risico als ondernemersrisico geldt voor in dit geval het revalidatiecentrum. Ook zie je dat organisaties tijdens de coronacrisis voor een fiftyfifty-verdeling kiezen.

Ook moeten ze bij de verdeling van de kosten rekening houden met de compensatieregelingen van de overheid, waar het revalidatiecentrum gebruik van kan maken. Het belangrijkste advies is om in gesprek te blijven met de andere partij om tot een oplossing te komen.
(24-11-2020)


Hoe werkt het testen van onderwijspersoneel?
Leraren krijgen ook prioriteit bij de coronatesten. Het gaat om onderwijspersoneel in het:

 • basisonderwijs;
 • speciaal (basis)onderwijs;
 • voortgezet speciaal onderwijs;
 • voortgezet onderwijs.

Leraren krijgen alleen prioriteit om te voorkomen dat een klas naar huis moet.

Testafspraak maken en gang van zaken onderwijspersoneel
Onderwijspersoneel met klachten meldt zich bij de schoolleider. Die bepaalt of de medewerker voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt. Als dat het geval is, krijgt de medewerker een voorrangsverklaring en het telefoonnummer voor de voorrangsprocedure:  0800 – 8101. De medewerker wordt in de ochtend getest, en de uitslag van de test volgt in principe dezelfde dag. In sommige regio’s kan het iets langer duren, afhankelijk van de capaciteit in de laboratoria.

Door deze voorrangsprocedure zitten leerlingen korter thuis als er teveel leraren ziek zijn op een school. Dit betekent tegelijkertijd een verantwoordelijkheid voor schoolleiders. Om de voorrangsprocedure te laten werken, mogen alleen medewerkers met voorrang getest worden die ook echt nodig zijn voor de continuïteit van het primaire proces.

De regie voor het testen ligt bij de GGD in de regio.
Totdat de testuitslag bekend is:
-Medewerkers met en zonder koorts: thuisblijven.
Als testuitslag bekend is:
-Indien de test negatief is: aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.
-Indien de test positief is: thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij.
Bron: RIVM
(23-04-2020)


Wordt vervanging van werknemers die door corona uit voorzorg thuisblijven vergoed door het Vervangingsfonds?
Soms blijven werknemers in verband met het coronavirus uit voorzorg thuis of worden om een andere reden ‘anders dan ziek’ gemeld. De VBS Helpdesk beantwoordt de vraag of deze vervangingskosten worden vergoed door het Vervangingsfonds (Vf).

Declaratiemogelijkheid voor vervanging van een werknemer die uit voorzorg thuisblijft.
Wanneer een werknemer wordt vervangen die uit voorzorg thuisblijft, vergoedt het Vf deze vervanging.

 • Wijze van indienen: via de na-declaratietool.
 • Vul als reden van afwezigheid in: ziekte.
 • Voeg in opmerkingenveld toe: medewerker is uit voorzorg thuisgebleven.
  NB: deze declaratiemogelijkheid is helaas niet beschikbaar voor schoolbesturen die gebruikmaken van een financiële variant. Zij ontvangen nog apart een bericht hierover.

Tot wanneer gelden deze maatregelen?
Deze maatregelen gelden zolang de grootste gevolgen van het coronavirus in Nederland nog niet voorbij zijn. Het Vf volgt hierin de richtlijnen van het RIVM. Zodra er met betrekking tot deze maatregelen wijzigingen optreden, zal het Vf hierover nadere informatie verstrekken.
Lees hier meer over vervangingskosten in coronatijden bij het Vf.
(27-05-2020)


Wat te doen als bij een leerling of collega een besmet is met Covid-19?
Als er op een school een besmetting is vastgesteld, is het belangrijk personeelsleden, ouders en leerlingen zo snel mogelijk goed te informeren. De PO-Raad en de VO-raad hebben een checklist ontwikkeld met handvatten in geval van een vastgestelde COVID-19-besmetting bij een leerling of collega.

Download hier de handreiking voor het primair onderwijs.

Download hier de handreiking voor het voortgezet onderwijs.

Beslisboom 12+ thuisblijven of naar school/werk?
Ook is een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben. Ouders kunnen dit schema, op basis van de richtlijnen van het RIVM, gebruiken om te bepalen of een kind met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school kan komen.

Download hier de beslisboom 12+ thuisblijven of naar school/werk?

Meer weten?
Neem voor informatie en advies contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl, Whatsapp: 06 – 330 296 94. Je kunt bij ons terecht met vragen over onder meer deze onderwerpen: onderwijscao’s, arbeidsrecht, HR-beleid en -strategie, bedrijfsvoering, financieel management, huisvesting, medezeggenschap en het organiseren van bestuur en toezicht.
(30-09-2020)