27 mrt 2024

VBS regio-netwerk Noord-Nederland po

Het VBS regio-netwerk Noord-Nederland po, van directieleden van basisscholen in Noord-Nederland, komt op 27 maart 2024 bijeen op een van de scholen. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen.
21 mei 2024

VBS Directienetwerk

Het VBS Directienetwerk komt op 21 mei 2024 bijeen op een van de scholen. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen.
5 mrt 2024

VBS Directienetwerk

Het VBS Directienetwerk komt op 5 maart 2024 bijeen op een van de scholen. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen.
12 dec 2023

VBS Directienetwerk

Het VBS Directienetwerk komt op 12 december 2023 bijeen op een van de scholen. De netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen
28 mei 2024

P&O Netwerk VO

Tijdens de interactieve bijeenkomsten van dit netwerk gaan deelnemers met elkaar en soms met een gastspreker in gesprek over actuele onderwerpen die zij zelf naar voren brengen.
12 mrt 2024

Netwerk P&O VO

Tijdens de interactieve bijeenkomsten van dit netwerk gaan deelnemers met elkaar en soms met een gastspreker in gesprek over actuele onderwerpen die zij zelf naar voren brengen.
28 nov 2023

Netwerk P&O VO

Tijdens de interactieve bijeenkomsten van dit netwerk gaan deelnemers met elkaar en soms met een gastspreker in gesprek over actuele onderwerpen die zij zelf naar voren brengen.
14 mei 2024

Netwerk P&O PO

Tijdens de interactieve bijeenkomsten van dit netwerk gaan deelnemers met elkaar en soms met een gastspreker in gesprek over actuele onderwerpen die zij zelf naar voren brengen.
16 jan 2024

Netwerk P&O PO

Tijdens de interactieve bijeenkomsten van dit netwerk gaan deelnemers met elkaar en soms met een gastspreker in gesprek over actuele onderwerpen die zij zelf naar voren brengen.
27 nov 2023

Versterken en professionaliseren samenspel bestuur en toezicht

Onderwijsbestuur dat leidt tot kwalitatief goed onderwijs, dat is waar het schoolbestuur en de interne toezichthouder zich voor inspannen. Hoe constructiever het gesprek, hoe beter ieder zijn verantwoordelijkheden kan nemen. Aan welke voorwaarden moet de relatie voldoen? Wat zijn veelvoorkomende dilemma’s en hoe ga je hiermee om? Wat verlangt de maatschappelijke opdracht die scholen hebben (rondom o.a. achterstandbestrijding, integratie en zorg) van toezichthouders?
5 feb 2024

Kunstmatige intelligentie: Wat vraagt het van directeur(-bestuurders) als het om visie en beleid gaat?

Kunstmatige intelligentie biedt veel kansen voor het onderwijs (denk aan adaptieve leermethoden) meer het heeft ook zijn keerzijden (een opstel gemaakt door ChatGTP). Daarnaast bestaan er veel misvattingen over. Wat je ook van kunstmatige intelligentie vindt: het is een blijvertje dat zich elke dag verder ontwikkelt en de komende jaren het onderwijs nog meer op zijn kop zet. Wat verlangt dit van directeur(-bestuurders) als het om visie en beleid gaat?
16 nov 2023

Ontslag in het onderwijs: een jaar op weg met nieuwe vergoedingssystematiek

Op 1 augustus 2022 is het Participatiefonds gemoderniseerd en sindsdien geldt een nieuwe manier waarop het VfPf de werkloosheidskosten vergoedt. Je hoort hoe gewijzigde de regels het afgelopen jaar in de praktijk hebben uitgepakt: wat wel en niet naar verwachting is en wat dat betekent voor jouw school als het gaat om functioneringsgesprekken, dossieropbouw en uitkeringskosten.
5 okt 2023

Hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag: do’s en dont’s

Grensoverschrijdend gedrag kan ingrijpende gevolgen hebben. Scholen zijn dan ook wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige schoolomgeving. Hoe handel je als schooldirecteur of -bestuurder bij een melding of vermoeden van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag? Welke stappen neem je en waar let je op? Aan bod komen het veiligheidsprotocol, preventie, communicatie (leerlingen, ouders en leerkrachten), omgang met de inspectie, het mogelijke strafrechtelijke onderzoek en door het schoolbestuur te nemen maatregelen.
23 jan 2024

Informatie verstrekken aan gescheiden ouders: regels en aandachtspunten

Elke school heeft te maken gescheiden ouders, verbroken relaties en misschien ook nieuwe partners. Waarover moet je welke ouder informeren? Welke informatie mag je (niet) aan de andere ouder verstrekken? Je krijgt een overzicht van de regels die gelden en er worden situaties besproken die iedere school kunnen overkomen, bijvoorbeeld als een ouder informatie wil over verzuim op de dagen dat het kind bij de andere ouder is. Wat een ouderschapsplan biedt, komt ook aan bod.
31 jan 2024

Voorziening groot onderhoud: inzicht in regels per 2024, ter voorbereiding op jaarverslag 2023

Met ingang van boekjaar 2023 of 2024 verandert de regelgeving voor het berekenen van de hoogte van de voorziening voor groot onderhoud. Je hoort welke mogelijkheden een schoolbestuur heeft om de nieuwe regelgeving in het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) te verwerken en wat daar de consequenties zijn voor de vermogenspositie van het bestuur. De keuze die gemaakt wordt kan van invloed zijn op de beoordeling van de Inspectie over mogelijke bovenmatige vermogensposities van schoolbesturen. Ook als je de nieuwe regelgeving nog niet in boekjaar 2023 toepast, is het gewenst om in het jaarverslag 2023 melding te maken van de te verwachten consequentie van deze nieuwe regelgeving.
5 mrt 2024

Personeelsvraagstukken in een roerige arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in het onderwijs is altijd in beweging. Hoe zorg je als school dat je de juiste mensen binnen krijgt en houdt? Welke eisen stelt dit aan de werving en selectie? Hoe kun je het werk anders verdelen? Wat is het ideale functiebouwwerk voor jouw organisatie? HRM-specialist Louis van Loon geeft je hiervoor praktische handvatten. Hij gaat onder andere in op de in richting van formaties, de mogelijkheden en moeilijkheden, werving en selectie, het zicht op de door- en uitstroom, en een toekomstgericht functiebouwwerk.
9 nov 2023

Inzicht in beoordeling WIA-aanvraag door UWV

Een langdurig zieke werknemer doet een aanvraag voor een WIA bij het UWV. De beslissing heeft ook invloed op de werkgever, met name als deze lang op zich laat wachten. Tijdens deze kennissessie hoor je hoe het UWV te werk gaat zodra zij deze aanvraag heeft ontvangen. Het geeft je inzicht in wat er van jou als werkgever wordt verwacht gedurende het ziektetraject en daardoor beter grip op het verzuim. Er wordt ook ingegaan op de gevolgen van een WIA-beschikking en de kosten die een (voormalige) werknemer met een WIA met zich meebrengt. Dat is niet alleen de premie voor de Werkhervattingskas, maar ook werkloosheidsuitkeringen die na uitdiensttreding zijn ontstaan.
27 sep 2023

Voorziening groot onderhoud: inzicht in regels per 2024 en impact op financiële positie

Met ingang van boekjaar 2023 of 2024 – de keuze is aan het schoolbestuur - verandert de regelgeving voor het berekenen van de hoogte van de voorziening voor groot onderhoud. Je hoort welke mogelijkheden een schoolbestuur heeft om de nieuwe regelgeving in het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) te verwerken en wat daar de consequenties zullen zijn voor de vermogenspositie van het bestuur. De keuze die gemaakt wordt kan van invloed zijn op de beoordeling van de Inspectie over mogelijke bovenmatige vermogensposities van schoolbesturen.
14 sep 2023

Handvatten voor (meer) doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs

Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale cohesie. De nadruk moet hierbij liggen op samenhang en doelgerichtheid. Tijdens de kennissessie wordt hierop ingegaan en ook op wat er van jouw school wordt verwacht bij het meten en evalueren hiervan. Je krijgt inzicht in wat dit inhoudt en welke inspanningen jouw school moet leveren, evenals welke stappen je kunt nemen om dit te bereiken. Door hieraan aan het begin van het schooljaar te beginnen, kun je het in de tweede helft van het jaar nog verder verbeteren en aanpassen.
11 okt 2023

Arbeidsvoorwaarden in het po: nieuwe cao po, waar is ruimte?

De arbeidsvoorwaarden in het onderwijs zijn uitgebreid vastgelegd, wat heeft geleid tot omvangrijke cao’s die onlangs weer zijn gewijzigd. Je krijgt inzicht in wat er op arbeidsvoorwaardelijk gebied geldt en staat te gebeuren. Onder meer de gewijzigde regels rondom de reiskostenvergoeding, contractduur en salarisverhoging komen aan bod. De nieuwe cao biedt, anders dan voorheen, schoolbesturen ook meer vrijheid. Ofwel, je kunt meer zelf regelen. Wat precies? Ook dat hoor je tijdens de kennissessie.
20 sep 2023

VBS Startevent

Sturen in roerige en onzekere tijden vraagt om visie, bestuurlijke moed en vastberadenheid. Immers, sta je nergens voor, dan val je voor alles. Tegelijk moet je als directeur of bestuurder de verbinding met je team behouden. Wat verlangt dit van het onderwijs? Hoe geef je hier als eenpitter of klein schoolbestuur - wier capaciteit en tijd schaars is – handen en voeten aan? Een interessant vraagstuk om aan het begin van het jaar samen met andere leden van VBS c.q. collega’s uit het vak bij stil te staan tijdens het VBS Startevent op woensdagavond 20 september.
  • Alleen voor leden
  • Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht
16 mrt 2023

VBS Ledenevent: Vormgeven burgerschapsonderwijs

Burgerschapsonderwijs mag dan sinds de zomer van 2021 een feit zijn, veel scholen in het po, vo en so worstelen nog met de vormgeving. Tot wat voor een burger scholen leerlingen willen ontwikkelen, hebben ze vaak wel voor ogen. Maar wat is er nodig aan cultuur, expertise en educatie om ze dit bij te brengen? Op 16 maart van 17.45 – 21.30u gaan we samen hierover het gesprek aan, alsook hoor je drie inspirerende voorbeelden uit de praktijk (po, vo en so). Jij bent er toch ook bij? Meld je nu aan! Speciaal voor leden en relaties van VBS
  • De Kleine Prins, College De Trappenberg in Hilversum
7 nov 2022

VBS Kennissessie – De eenpitter als opleidingsschool: hoe pak je het aan?

Het Ministerie van OCW heeft samen met onder andere de PO- en VO-Raad de ambitie uitgesproken om vóór 2030 alle studenten op te leiden in een opleidingsschool. Een opleidingsschool is een samenwerking tussen een lerarenopleiding en een of meerdere basisscholen. Samen zorgen zij voor een goede aansluiting tussen de initiële opleiding en de onderwijspraktijk. Tijdens de kennissessie gaan Jetse Miedema (schoolopleider van Daltonschool Casimir te Gouda) en Sandra Driessens (programmaleider Samen Opleiden aan de Hogeschool Thomas More te Rotterdam) in op de voordelen van dit partnerschap en welke stappen je moet zetten om opleidingsschool te worden. Voor directeuren of (directeur-)bestuurders van eenpitters in het po

22 mrt 2023

VBS Kennissessie – Bekostiging: update en actualiteiten

In 2023 is de nieuwe bekostigingssystematiek van het po ingegaan, die zoveel mogelijk uitgaat van één bedrag per school en één bedrag per leerling. Marcus Driessen – financieel adviseur en partner van VBS – vertelt je over wat hij aan knel- en aandachtspunten in de markt ziet, alsook wat mee te nemen richting de toekomst. Het concrete programma wordt t.z.t. aangevuld op basis van de actualiteiten. Voor al dan niet startende directeur(-bestuurders) in po
14 sep 2022

VBS Kennissessie – Gevolgen nieuwe bekostiging voor (meerjaren)begroting

Vanaf 2023 gaat de nieuwe bekostiging van het po in, die zoveel mogelijk uitgaat van één bedrag per school en één bedrag per leerling. Marcus Driessen – financieel adviseur en partner van VBS – legt uit wat de gevolgen zijn voor de begroting van 2023 én de meerjarenbegroting. Ook komen andere actuele thema’s zoals de voorziening voor groot onderhoud en de nieuwe cao aan bod. Met tips en adviezen speciaal voor éénpitters en kleine schoolbesturen. Voor al dan niet startende directeur(-bestuurders) in het po
21 sep 2022

VBS-Startevent voor het po

We hebben er weer zin in! Woensdag 21 september van 17.45 tot 21.30 uur organiseren we het VBS-Startevent voor het po. Speciaal voor al dan niet startende directeur(-bestuurders), vrijwillige bestuurders en intern toezichthouders in het po. Aan bod komen ondernemend éénpitterschap, een constructieve relatie tussen bestuur en toezicht en informatieverstrekking aan ouders en derden. Een avond om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en inspiratie op te doen, om zo vol vertrouwen aan het nieuwe schooljaar te beginnen.
  • Vergadercentrum Vredenburg 19, Vredenburg 19, Utrecht
11 mei 2023

VBS Kennissessie – Zorgplicht voor de school en toelatingsbeleid

Zodra een leerling zich bij jouw school aanmeldt, heb je een zorgplicht jegens die leerling. Maar wanneer is een leerling aangemeld? Wat houdt de zorgplicht precies in en hoe geef je die vorm? Noor Dietvorst, onderwijsadvocaat van Cascade Advocaten en VBS-partner, maakt je wegwijs in de regels die gaan over toelating, verwijdering en aanmelding van leerlingen. Voor (directeur)-bestuurders in het po, vo en so.