Terug naar overzicht

Diversiteit en verbondenheid gaan hand in hand – blog VBS-directeur Edward Moolenburgh

Samenwerken en in dialoog de verbinding zoeken, geeft VBS-directeur Edward Moolenburgh energie. Diversiteit en verbondenheid gaan hierbij wat hem betreft hand in hand, niet alleen in deze bijzondere periode, maar ook naar de toekomst kijkend. Lees hierover in onderstaand blog, waarin hij ingaat op gesprekken met collega-profielorganisaties en het gezamenlijke manifest dat met het oog op de komende kabinetsperiode is opgesteld.

Samenwerken en in dialoog de verbinding zoeken. Het geeft mij energie en ik ben er telkens naar op zoek. Ik steek iedere keer wat op van de enorme diversiteit aan mensen, achtergronden en visies die ik tegenkom. Het maakt het niet altijd makkelijk, maar de uitdaging en het schuren horen erbij.

Voor de zomer, in de context van de schoolsluiting, schreef ik: ‘…ben er van overtuigd dat de scholen vanuit ruimte en vertrouwen, in diversiteit en verbinding, tot de beste oplossingen voor alle leerlingen en betrokkenen komen’. Werken vanuit vertrouwen is voor mij dan ook waardering voor diversiteit.

Gemeenschappelijk doel, verschillend pad

Diversiteit is kenmerkend voor het Nederlandse onderwijsstelsel. Ook bij VBS-leden zie ik een palet aan scholen met een eigen identiteit, pedagogische idealen en –ondernemerschap. Scholen waar samenwerking en menselijke maat centraal staan en brede vorming, evenals respect voor andere visies, vanzelf spreken. Uiteindelijk zijn alle scholen in Nederland verbonden in het streven naar kwalitatief goed onderwijs. Verschillende ideeën over de invulling daarvan horen daarbij.

In mijn contacten met collega-profielorganisaties praten we hierover. Zoekend, soms vanuit heel verschillende perspectieven, naar wat ons bindt en waar we kunnen samenwerken. Om de daad bij het woord te voegen, hebben we gewerkt aan een manifest. Vanuit onze eigen identiteiten, met het oog op een nieuwe kabinetsperiode, willen we de dialoog aangaan en vragen om ruimte voor scholen.

Startpunt voor dialoog

Het manifest heet “Geef ruimte aan scholen om vanuit diversiteit en eigenheid kwalitatief goed onderwijs te bieden”. Drie thema’s, passend bij VBS, staan centraal:

• Werk aan onderwijskwaliteit vanuit een pedagogisch perspectief; met onder andere de brede vorming, zoals we die in veel VBS-scholen zien, als vanzelfsprekendheid;
• Maak een lerarenagenda met aandacht voor de pedagogische ruimte; zeker en juist in een tijd van schaarste aan leerkrachten en ook schoolleiders is de pedagogische ruimte voor alle professionals in de scholen van groot belang;
• Geef ruimte aan scholen om de beweging naar inclusiever onderwijs vorm te geven; in samenwerking en verbinding tussen gespecialiseerd en regulier onderwijs, op maat en passend voor iedere leerling, zonder onnodige belemmeringen.

Met deze oproep voor ruimte vragen we met elkaar om waardering van merkbare kwaliteit tegenover een eenzijdige focus op meetbare kwaliteit.

Onderwijs is altijd samen

We leven in een onrustige tijd vol onzekerheid, veranderingen en tegenstellingen. Wat altijd blijft, is dat je onderwijs samen maakt. In de klas tussen leerling en leraar, op de school met alle medewerkers, met scholen samen in passend onderwijs en met beleidsmakers. VBS neemt graag haar plek in deze keten in. In de eerste plaats om er te zijn voor onze leden: als specialist en sparringpartner en als verbinder met – en tussen scholen. Daarnaast als verbinder tussen leden en beleidsmakers, omdat we vanuit VBS-waarden iets waardevols te bieden hebben en er uiteindelijk meer is dat ons bindt.
(07-10-2020)

Gerelateerd