Terug naar overzicht

Debat Ouderbetrokkenheid: ‘Faciliteer ouders met kennis en opleiding’

De Tweede Kamer debatteert op 17 april 2019 over ouderbetrokkenheid in het onderwijs. VBS hecht veel waarde aan ouderparticipatie, maar merkt helaas in de praktijk dat het soms lastig is hier goed invulling aan te geven. VBS vraagt Kamerleden in het debat ook te kijken naar de blijvende mogelijkheid voor ouders om deel te nemen aan de medezeggenschap of het schoolbestuur. Hiervoor moeten zij gefaciliteerd worden met kennis en opleiding, zodat zij hun rol goed kunnen spelen.

Zorgen over toenemende eisen
In haar position paper over ouderbetrokkenheid spreekt VBS haar zorg uit over de toenemende eisen die worden gesteld aan medezeggenschapsraden en schoolbesturen. VBS pleit ervoor dat de formele betrokkenheid van ouders bij de school niet praktisch onmogelijk wordt gemaakt door deze eisen. We gooien dan het kind met het badwater weg en verliezen een belangrijk stuk ouderparticipatie. VBS ziet dit vooral bij de kleine schoolbesturen in het primair onderwijs.

Ondersteun kleine schoolbesturen actief
Ouders moeten gefaciliteerd worden met kennis en opleiding om hun rol goed te kunnen spelen. VBS roept daarom op tot een herwaardering en actieve ondersteuning van de kleine schoolbesturen waar de menselijke maat centraal staat. Waarin niet alleen leerling en leraar goed kunnen gedijen en zich ontwikkelen, maar waar ook de formele ouderbetrokkenheid van nature geworteld is in de cultuur van de schoolorganisatie.

Hoe ouders gefaciliteerd kunnen worden met kennis en opleiding, lichten we hieronder toe:

Stimuleer professionele ontwikkeling medezeggenschap
Leden van de medezeggenschapsraad dienen voldoende geschoold te zijn om hun rol waar te maken. VBS pleit voor een grotere bewustwording voor het belang van scholing en voor het blijvend faciliteren van deze scholing. Scholing betreft dan die kennis die nodig is een volwaardige partij voor het schoolbestuur te zijn, en ook het respecteren van de rollen van de verschillende gremia. Dit wordt alleen nog maar belangrijker als de trend zich voortzet om de bevoegdheden van de medezeggenschap verder uit te breiden.

De professionele ontwikkeling van medezeggenschap staat centraal binnen het project Versterking medezeggenschap. Helaas is dit project vrij onbekend bij scholen en maken te weinig scholen er gebruik van. VBS pleit ervoor dit project te blijven faciliteren en het nadrukkelijker onder de aandacht van scholen te brengen.

Meer facilitering en voorlichting voor vrijwilliger-bestuurders
Ten aanzien van het schoolbestuur ervaart VBS dat de eisen van wet- en regelgeving het steeds moeilijker hebben gemaakt voor ouders om een uitvoerende bestuurlijke rol te vervullen binnen de schoolorganisatie. Daar komt bij dat VBS – met de komst van de verplichte scheiding tussen bestuur en toezicht – steeds meer ouders terugzien in de rol van interne toezichthouder. Hoewel ook hier geldt dat de professionele eisen zijn toegenomen, lijkt het een ‘logische’ plek om als ouder bestuurlijk actief te zijn.

VBS verzoekt om meer voorlichting en facilitering voor deze vrijwilliger-bestuurders, om deze formele ouderbetrokkenheid ook in de toekomst nog mogelijk te laten zijn.

Lees de volledige position paper van VBS over ouderbetrokkenheid.

Gerelateerd