Terug naar overzicht

Debat onderwijsbegroting: ‘Ruimte voor menselijke maat en kleinschaligheid is essentieel’

Het lerarentekort, de bekostiging en het belang van kleine schoolbesturen kwamen 30 oktober en 1 november 2018 aan de orde tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. VBS is blij met de aandacht van Kamerleden voor een langetermijnagenda lerarentekort, de positie van schoolleiders en aandacht voor de menselijke maat in het onderwijs.

D66 en CDA vroegen tijdens het Kamerdebat minister Slob om te onderzoeken of 260 miljoen euro uit de prestatiebox (voor talentontwikkeling door uitdagend onderwijs en doorgaande ontwikkellijnen) vanaf 2020 deels gebruikt kan worden om salarissen van leraren in het po te verhogen. Zo willen de partijen de kloof met salarissen in het voortgezet onderwijs verkleinen. Ook de PvdA vroeg om het dichten van de loonkloof tussen po en vo en pleitte voor een gratis voorschool voor ieder kind. Slob reageerde afwijzend en wil eerst de evaluatie van de prestatiebox in 2020 afwachten. Hij wees erop dat leraren hun baan kunnen kwijtraken door een andere besteding van de middelen uit de prestatiebox.

Onderwijskwaliteit

Rudmer Heerema (VVD) vroeg aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. ‘De VVD constateert dat heel vergelijkbare scholen in vergelijkbare wijken, met vergelijke leraren en leerlingen en dus met een vergelijkbare bekostiging soms heel verschillende onderwijsresultaten kunnen hebben.’ Minister Slob van Onderwijs kondigde daarop aan om volgend jaar onderzoek te laten doen naar de toereikendheid en doelmatigheid van de bekostiging in het po en vo.

Ouderbijdrage

GroenLinks en de SP dienden gezamenlijk een wetsvoorstel over de vrijwillige ouderbijdrage. Scholen mogen volgens het wetsvoorstel kinderen niet meer uitsluiten van extra activiteiten als schoolreisjes en bijles op school als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Lerarentekort

Bij het lerarentekort kwamen maatregelen aan de orde als het verlagen van het collegegeld voor pabo’s en subsidie voor zij-instromers. Lisa Westerveld (GroenLinks) vroeg om 2 miljoen voor conciërges als extra ondersteuning voor leraren. Minister Slob gaf aan dat er mogelijkheden zijn, mits er een financieel dekkend voorstel komt.

VBS standpunten
VBS is blij met de aandacht die woordvoerders hebben voor een langetermijnagenda lerarentekort, de positie van schoolleiders en het belang van kleine scholen en de menselijke maat in het onderwijs. Onderwerpen die VBS bij het Onderwijsontbijt 2018 en voorafgaand aan diverse algemeen overleggen in de Kamer bij woordvoerders onder de aandacht heeft gebracht.

Kirsten van den Hul (PvdA) wees erop ‘dat het redden van het onderwijs een gedeelde verantwoordelijkheid is en vraagt om een deltaplan met innovatieve ideeën om de dijken duurzaam te verhogen’.

Paul van Meenen (D66) herhaalde zijn oproep om scholen rechtstreeks te financieren in plaats van via de besturen. ‘Juist schoolleiders moeten het primaat krijgen in plaats van dat ze goedkeuring moeten vragen bij het bestuur voor een nieuwe taal- of rekenmethode.’

Menselijke maat

Eppo Bruins (ChristenUnie) hield een pleidooi voor de menselijke maat en het belang van kleine scholen in het onderwijs. ‘Het is essentieel dat er ruimte is voor de menselijke maat en kleinschaligheid. Kleine scholen zijn vaak innovatieve scholen. Leraren voelen daadwerkelijk eigenaarschap en hebben dan meer plezier in hun werk. Maar voor kleine scholen is de verantwoordingslast soms wel onevenredig groot.’ Bruins diende een motie om te verkennen of een mkb-toets ook voor het onderwijs mogelijk is. Zo’n toets meet de impact van regelgeving voor kleine bedrijven en biedt mogelijk vrijstellingen. De ChristenUnie denkt dat het een interessante mogelijkheid kan zijn om voor kleine scholen meer maatwerk in de regelgeving aan te brengen.

Kleine scholen
Roelof Bisschop (SGP) wees erop dat kleine scholen altijd een waardevolle plaats hebben gehad. ‘Maar het wordt voor lastiger om deze plaats in te nemen voor kleine scholen. Daarom kwam ik vorig jaar met een actieplan. De SGP vindt het een gemiste kans dat de minister de oproep van de Kamer niet heeft aangegrepen om kleine scholen een verplichte gegevensfunctionaris te besparen.’

Lees de inbreng van het VBS voor het debat leraren in de Tweede Kamer.

Gerelateerd