Terug naar overzicht

Debat lumpsum: ‘Behoud passende bekostiging en verbeter verantwoording’

De Tweede Kamer debatteert op 6 maart 2019 over de lumpsumfinanciering in het primair en voortgezet. VBS is in haar inbreng van mening dat kwalitatief goed onderwijs in het po, vo en so wordt gerealiseerd door scholen voldoende bekostiging én financiële ruimte geven. Dit vraagt om vertrouwen in scholen en een heldere en eenduidige verantwoording door scholen achteraf.

VBS pleit in haar position paper over de lumpsum voor de volgende aanpak:
• Handhaaf de lumpsum systematiek
• Verbeter de verantwoording: Investeer in de vaardigheden
• Start eenduidig onderzoek naar aanwending van de bekostiging.

Handhaaf lumpsum
VBS scholen geloven in en gedijen in het huidige lumpsum systeem. Onze scholen staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De lumpsum systematiek geeft scholen autonomie en ruimte om hier optimaal invulling aan te geven. Intensivering van overheidsbeleid staat hier haaks op en levert niet de gewenste kwaliteitsverbetering op. Hoe groter de neiging is om -op onderdelen- eisen te stellen of naar ‘schotten’ binnen de bekostiging te gaan, hoe hoger de reserves zullen zijn.

Verbeter de verantwoording
VBS vindt dat er winst is te behalen is bij verantwoording. De verantwoording moet passen binnen het lumpsum systeem en aansluiten bij de manier waarop een bestuur zich nu al horizontaal en verticaal verantwoordt. Daarbij moeten we ervoor waken om scholen op te zadelen met meer administratieve lasten.

Om verantwoording te verbeteren is het van belang te investeren in:
• Vaardigheden van bestuur en management om beter verantwoording af te leggen
• Een cultuur waarin (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en relevante stakeholders reeds in een vroeg stadium worden betrokken bij de keuzes die aan een begroting ten grondslag liggen, en ook bij de evaluatie achteraf.

Onderzoek aanwending bekostiging
Er is veel discussie over de aanwending van de bekostiging. Enerzijds blijft de roep om meer bekostiging klinken, anderzijds worden op macroniveau reserves bij schoolbesturen geconstateerd. Deze reserves zijn het gevolg van de richtlijnen die het ministerie van OCW oplegt aan schoolbesturen. Zij hebben verplicht geld op de plank liggen om risico’s af te dekken, terwijl ze onvoldoende middelen hebben om personeel aan te trekken en onderhoud op niveau te houden.

Dit werpt de vraag op wat een goede balans is tussen aanwending van middelen op schoolniveau en het aanhouden van reserves. Daarom pleit VBS voor een onderzoek naar aanwending van de bekostiging. Te beantwoorden vragen zijn:
• Hoe zijn de publieke middelen, gekoppeld aan de hierboven genoemde richtlijnen, over een periode van bijvoorbeeld vijf jaar ingezet?
• Wat is hierbij de verhouding tussen inzet op schoolniveau en bovenschools (bestuurlijk) niveau?
• Hoe heeft de inzet op bovenschools (bestuurlijk) niveau bijgedragen aan de uitdagingen waar men op schoolniveau voor stond?

Lees de volledige position paper van VBS over lumpsum.

Gerelateerd