Terug naar overzicht

Curriculum.nu: leraren en schoolleiders aan zet

Curriculum.nu overhandigt vandaag de voorstellen voor herziening van de kerndoelen in het po en eindtermen in het vo aan minister Slob. De belangrijkste adviezen zijn: laat de voorstellen van leraren en schoolleiders de basis vormen voor het herziene curriculum, zorg voor voldoende tijd en middelen en veranker digitale geletterdheid en Burgerschap in het curriculum.

Beschreven is de kern van wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Het gaat daarbij nadrukkelijk om het ‘wat’, de inhoud, en niet om het ‘hoe’, de didactiek. Alleen de kern is beschreven zodat lerarenteams meer eigen keuzes in de leerstof kunnen maken. De opbrengsten van de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu bevatten geen concreet lesmateriaal voor in de klas, maar vormen de basis voor herziening van de kerndoelen. Een groot deel van de beschreven onderwijsinhoud is niet nieuw, maar er zijn nieuwe accenten toegevoegd en in samenhang beschreven.

Burgerschap wordt door Curriculum.nu sterk verbonden met de school zelf: Voor leerlingen is de school een oefenplaats voor democratie en het omgaan met diversiteit. Leerlingen leren hoe ze actief kunnen meedoen in een democratische cultuur.

Onderwijs aan de slag
VBS onderschrijft de uitgangspunten van de Coördinatiegroep van Curriculum.nu. Het is goed te zien dat zoveel professionals, leerkrachten en schoolleiders (waaronder van scholen die lid zijn van VBS) die daartoe werden uitgenodigd, hier tijd en energie in hebben gestoken en dat het onderwijs hier nu zelf verder mee aan de slag kan.

Een volgende stap is de vertaalslag naar nieuwe kerndoelen en eindtermen. Uitgangspunten voor VBS zijn hierbij ten eerste dat er absolute duidelijkheid moet zijn in het onderscheid tussen wat verplicht is en wat niet, en dat professionals in de scholen vervolgens over het ‘hoe’ gaan. De conclusies van de Commissie Dijsselbloem blijven wat ons betreft leidend, die stelde dat de overheid zich soms tot in het klaslokaal heeft bemoeid met didactiek en dat het geven van onderwijs moet worden overgelaten aan de professionals in de scholen.

Ten tweede is het van belang dat de voorstellen in samenhang worden gezien en dat er niet selectief wordt toegevoegd of afgehaald. Eerder deze week leek het die kant op te gaan toen bekend werd dat het volkslied niet verplicht wordt als het aan de opstellers van Curriculum.nu ligt en daar in de Tweede Kamer direct vraagtekens bij werden gezet. Dit kan het draagvlak in gevaar brengen.

Concluderend vinden wij het van groot belang dat dit proces door professionals kan worden voortgezet door ze enerzijds duidelijkheid te geven en anderzijds ook ruimte om op de scholen vanuit de eigen pedagogische visie nader invulling te geven aan de opbrengsten van Curriculum.nu.
(10-10-2019)

Gerelateerd