Terug naar overzicht

Casus: ouders zijn het niet eens met schooladvies en dienen klacht in


De ouders zijn het niet eens met het schooladvies vmbo-k. Zij vinden dat een schooladvies vmbo-k/vmbo-tl beter past bij hun kind. De ouders leggen hun klacht, het niet willen bijstellen van het schooladvies, voor. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) verklaart de klacht ongegrond nu het advies zorgvuldig tot stand is gekomen. Alle overwegingen op een rij.

Check hier de nieuwe regels voor het bijstellen van het schooladvies na de doorstroomtoetsZorgvuldig en redelijk

In het geval van een klacht rondom het schooladvies, kijkt de klachtencommissie bij haar beoordeling of de procedure om tot het advies te komen zorgvuldig is geweest en of de school in redelijkheid tot het schooladvies heeft kunnen komen. Aldus Arzu Yandere, onderwijsadvocaat en partner van VBS. Een klachtencommissie zal de klacht alleen gegrond verklaren als het schooladvies evident onjuist is of als de communicatie rond het advies niet zorgvuldig is geweest. Het advies aanpassen, daar is een klachtencommissie niet toe bevoegd.

Overwegingen klachtencommissie

In het geval van de casus die hierboven wordt geschetst, laat de klachtencommissie weten terughoudend te zijn in het toetsen van klachten over schooladviezen, omdat de school bij uitstek de deskundigheid heeft op het gebied van het kennen en kunnen van de leerling. Zij licht het ongegrond verklaren van de klacht als volgt toe:

‘De Commissie kan zich voorstellen dat de leerling en zijn ouders een ander advies hadden verwacht. Onder meer door het pré-advies vmbo-k/vmbo-tl, een gesprek met de leerkracht over de mogelijkheden van de leerling, en later de uitslag van de (destijds nog zo genaamde) Centrale Eindtoets. Een school moet ervoor waken dat er door bepaalde uitspraken verwachtingen worden gewekt. Dit neemt niet weg dat de school tot het advies vmbo-k heeft kunnen komen. Het schooladvies is gebaseerd op objectieve gegevens zoals de resultaten van de Cito-toetsen en in mindere mate de methode gebonden toetsen. Daarnaast is het sociaal-emotioneel functioneren en de werkhouding van de leerling bij de totstandkoming van het advies betrokken. De school heeft bij de heroverweging alle gegevens, waaronder de argumenten van de ouders, betrokken.’ De gehele uitspraak van LKC lees je hierKans van slagen klacht

Yandere laat weten dat uit gerechtelijke uitspraken volgt dat ingrijpen alleen kan plaatsvinden als de school niet in redelijkheid tot het schooladvies heeft kunnen komen. Dat moet dan gaan om een situatie waarin een weldenkend mens – op grond van de gegevens en waarnemingen met betrekking tot de leerling – niet tot het advies had kunnen komen, aldus de rechter. Een procedure tegen het schooladvies heeft dus alleen kans van slagen als het overduidelijk is dat er geen goede onderbouwing is voor het advies, concludeert Yandere.

De Helpdesk staat voor je klaar!

Heb je een vraag over het schooladvies of een ander onderwerp neem dan contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk: 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of WhatsApp 06-53 573 393. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.

Gerelateerd