Terug naar overzicht

Casus: klacht over melding veilig thuis gegrond


School doet een melding bij Veilig Thuis, die volgens moeder (klaagster) onterecht is. De klachtencommissie oordeelt dat – met inachtneming van de vijf stappen uit de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – de klacht gegrond is.


De situatie

Volgens moeder (klaagster) wordt een van haar kinderen op school gepest, wat zij meldt op school. In de weken die volgen observeert school haar kinderen. Ook stelt school richtlijnen op wat betreft de communicatie tussen haar en moeder. In een gesprek dat daarna plaatsvindt, uit school haar zorgen omtrent de thuissituatie van de kinderen en legt zij nieuwe communicatierichtlijnen op aan moeder. Niet lang daarna maakt de IB’er een melding bij Veilig Thuis en laat dit per mail aan moeder weten.

Standpunten moeder

Volgens moeder heeft de school onder meer de melding bij Veilig thuis onterecht gedaan. Zij klaagt op nog meer punten, maar het gaat te ver die allemaal hier te behandelen.

Standpunten school

De kinderen hebben regelmatig op school opmerkingen gemaakt over het vijandschap tussen hun ouders, die in een vechtscheiding zitten. In gesprekken met ouders heeft school erop aangedrongen niet negatief over elkaar te spreken in het bijzijn van de kinderen. Door het uitblijven van verbetering heeft de IB’er – in overleg met het bestuur en Veilig Thuis – een melding gemaakt.

Oordeel klachtencommissie

Bij de beoordeling van de bij een melding bij Veilig Thuis gevolgde procedure, neemt de Commissie de vijf stappen uit de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling als uitgangspunt. Een school is verplicht deze meldcode te gebruiken als zij overweegt een zorgmelding te doen. Hierbij geldt dat voor het doen van een melding signalen voldoende moeten zijn. Onderzoek naar de signalen vindt later plaats, door een andere instantie.

Stap 1: Het in kaart brengen van de signalen.
Stap 2: Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
Stap 3: Houdt in een gesprek met betrokkene(n).
Stap 4: Maken van een afweging.
Stap 5: Nemen van een beslissing.

Wat betreft het maken van een afweging zoals bedoeld in stap 4 van de meldcode, oordeelt de commissie: de melding is in mei gedaan, terwijl alle in kaart gebrachte signalen die tot de melding hebben geleid al in april bekend waren. Het uitblijven van nieuwe signalen had ook tot een verbetering kunnen leiden.
Bovendien, het enkele feit dat Veilig Thuis een melding heeft geadviseerd, maakt een melding nog niet noodzakelijk. De school heeft onvoldoende onderbouwd waarom zij de melding bij Veilig Thuis in mei– ondanks het ontbreken van nieuwe signalen van onveiligheid een maand ervoor, in april – nog noodzakelijk heeft gevonden. Hierbij heeft de commissie mede in aanmerking genomen dat voor de kinderen al hulpverlening beschikbaar was.

Lees hier de hele uitspraak van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Gerelateerd