Terug naar overzicht

Casus: Klacht over aanpak pestgedrag gegrond. 
Lees de drie aanbevelingen van GCBO

De dochter van klagers is begin groep 6 met een blauwe plek thuisgekomen. Zij is geknepen door een klasgenoot. Vanaf dat moment nemen de (pest)incidenten toe, ondanks de vele gesprekken hierover met school. Het pestgedrag bestaat al jaren, vanaf groep 1/2. Volgens ouders (klagers) praat en noteert school te veel, maar ondernemen ze niets om het pestgedrag te stoppen.

Standpunt ouders

Ouders zijn boos omdat hun dochter al vanaf groep 1/2 door de klasgenoot wordt geschopt, geduwd, geslagen en getreiterd, terwijl de school daar niet adequaat tegen optreedt. Ouders voelen zich niet gehoord door de school. Kort samengevat ziet de klacht erop dat de school (al jaren) onvoldoende concrete en adequate maatregelen heeft getroffen om het pestgedrag te stoppen.

Standpunt school

Al vanaf de start van dochter op school is de school serieus omgegaan met alle signalen die zij heeft ontvangen van de dochter, haar ouders en anderen. Er is in al die jaren veel met ouders, de dochter en leerkrachten gecommuniceerd. In groep 6 zijn er 43 meldingen gedaan waarbij de dochter betrokken is geweest. Hierover is bijna wekelijks contact geweest met ouders.

Volgens school heeft zij voldoende adequaat gehandeld naar aanleiding van de ontvangen signalen van ouders en dochter. Zo heeft de school na een grondige analyse van de signalen – gekoppeld aan de beleving van dochter, ouders en de school – samen met dochter en ouders gezocht naar passende interventies en aanpakken. Deze interventies zijn structureel en adequaat uitgevoerd. Het komt erop neer dat de school steeds in gesprek is gebleven met ouders en dat zij regelmatig inspanningen heeft verricht om het pestgedrag te stoppen.

Oordeel

Het is de geschillencommissie gebleken dat school bekend was met het jarenlange pestgedrag. De school heeft zich ingespannen om voor een veilige omgeving zorg te dragen door onder meer (ouder)gesprekken, analyses (van het meldsysteem en het sociogram) en interventies.

De inspanningen van de school ten spijt, is zij er niet in geslaagd het pestgedrag te stoppen en de dochter een veilige (school-)omgeving te bieden. De  school is pas halverwege groep 6 met een plan van aanpak gekomen. Gegeven de omstandigheden is dat veel te laat. Een meldingssysteem kan een concreet en adequaat plan van aanpak niet vervangen. De klacht is daarom gegrond.

Aanbevelingen geschillencommissie

  • Is sprake van pestgedrag, kom dan in een vroegtijdig stadium met een plan van aanpak;
  • Bespreek het plan van aanpak met de ouders van de leerling en laat dit ondertekenen;
  • Evalueer het plan van aanpak tussentijds en stel het zo nodig bij.

Lees hier de volledige de uitspraak van de geschillencommissie bijzonder onderwijs

Gerelateerd