Terug naar overzicht

Casus: klacht ouders over totstandkoming vijf-gelijke-dagen-model

School heeft met instemming van de MR de schooltijden aangepast naar een vijf-gelijke-dagen-model. Meerdere ouders stellen dat deze beslissing niet zorgvuldig is genomen: ouders zijn niet op de juiste wijze geraadpleegd. De Commissie oordeelt dat het proces niet de schoonheidsprijs verdient. Lees welke aanbevelingen zij doet.

Standpunt ouders

Volgens ouders heeft school geen onderzoek gedaan naar aanpassing van de schooltijden. Daarbij heeft de ouderraadpleging plaatsgevonden in de vorm van een stemming in plaats van peiling onder ouders. Regelmatig hebben ouders aan de orde gesteld dat het proces en de informatievoorziening van de ouders niet juist is verlopen. Door de gang van zaken is er geen gefundeerd en onderbouwd advies gegeven door de MR aan de directie. Door het samenvoegen van verschillende fases en het onjuist uitvoeren van verschillende fases is er onjuist gehandeld ten aanzien van de besluitvorming.

Standpunt school

De directeur van de school heeft dit onderwerp met de MR besproken. Samen zijn zij opgetrokken om ouders en personeel te informeren. Vragen en zorgen van ouders zijn gebundeld en beantwoord door de directeur of de MR. Ook heeft een peiling onder de ouders plaatsgevonden, die ouders onterecht is aangezien voor een stemming. School is van mening dat ouders met vragen en/of bezwaren zijn gehoord en veelvuldig op de hoogte zijn gesteld van het proces.

Oordeel Commissie

De Commissie stelt vast dat partijen lijnrecht tegenover elkaar staan en diverse belevingen hebben over de gang van zaken. Vast staat dat de school bij aanvang geen concreet stappenplan had, wat tot onduidelijkheid en wantrouwen bij de ouders heeft geleid. Dit gebrek aan regie maakt dat de wijze waarop het proces is verlopen niet de schoonheidsprijs verdient. Toch is het proces niet onder de maat dan wel onzorgvuldig geweest, mede gelet op de bijzonder situatie van corona.

Advies Commissie: zorg van tevoren voor gedegen plan van aanpak

De Commissie adviseert de school nog eens goed te kijken naar besluitvormingsprocedures als de onderhavige. Van belang is dat de regie rondom de besluitvorming altijd bij de school ligt en blijft liggen. Hiertoe is aan te bevelen een goed plan van aanpak op te stellen voorafgaand aan de start van de procedure. Stel daarbij vast wie voor welke stappen verantwoordelijk is en wie het aanspreekpunt is voor ouders/verzorgers gedurende het besluitvormingsproces. 

Van belang is dat ouders/verzorgers te allen tijde op de hoogte zijn bij wie zij met vragen, bezwaren of opmerkingen terecht kunnen en dat school hen meeneemt en op een juiste wijze betrekt bij het proces. Dit om een goede, open, heldere en transparante communicatie te waarborgen.Lees hier de hele uitspraak van de Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs

Gerelateerd