Terug naar overzicht

Cao po: alles over nieuwe salarisschalen op een rij

Alle medewerkers in het primair onderwijs gaan naar een andere trede in de nieuwe salarisschalen, zodra de cao po definitief is. Deze schalen zijn gelijk aan die van de cao voortgezet onderwijs, waarmee de loonkloof tussen po en vo gedicht is. We zetten alles over de nieuwe salarisschalen op een rij:

Voor de meeste medewerkers blijft in de nieuwe inschaling het huidige schaalnummer gelden, dus een onderwijsondersteuner in schaal 6 komt in de nieuwe schaal 6. Voor directeuren en adjunct-directeuren houden we dezelfde schaalnaam (respectievelijk D- en A-schalen). De schaalnummers blijven ook hetzelfde. Alleen voor leraren kent het voortgezet onderwijs geen numerieke schalen. Deze medewerkers worden ingeschaald in de schalen die passen bij functies van dezelfde zwaarte, dat wil zeggen: L10->LB; L11->LC; L12->LD.

Conversietabel
Voor het bepalen van de trede in de nieuwe schaal kun je kijken naar de conversietabel. Voor elke huidige schaal en trede is opgenomen in welke schaal en trede iemand terechtkomt na deze overgang. Vervolgens ‘groeit’ een medewerker, net als nu, elk jaar een trede in de nieuwe salarisschaal, totdat het maximum van de schaal is bereikt.

Een leraar die nu in schaal L10-trede 11 zit, komt dus in de nieuwe schaal LB in trede 10. Een directeur in schaal D12-trede 9 komt in de nieuwe schaal D12-trede 10 en een onderwijsondersteuner in schaal 6-trede 9 komt in de nieuwe schaal 6 in trede 9.

Berekening trede
Je kunt ook zelf berekenen wat je salaris in de nieuwe inschaling wordt:
-Neem het huidige salarisbedrag;
-Tel daar 0,8% bij op (het gedeelte levensloopuitkering van het huidige maandloon);
-Tel daar 2% bij op (indien mogelijk binnen de schaal streven we naar een salarisstap van minimaal 2%);

De medewerker komt in de trede met het naasthogere bedrag in de nieuwe schaal. Indien het berekende bedrag boven het maximum van de schaal uitkomt, komt de medewerker in de hoogste trede van de schaal. Zie ook het overzicht in het onderhandelaarsakkoord. Ter vergelijking vind je hier de huidige salarisschalen.

Hieronder enkele vragen en antwoorden van de PO-Raad over het onderhandelaarsakkoord. Bekijk het volledige overzicht hier bij de PO-Raad.

Hoe hoog wordt de eindejaarsuitkering in het primair onderwijs?
De eindejaarsuitkering in het primair onderwijs wordt net als in het voortgezet onderwijs 8,33% van het salaris en eventuele toeslagen.

Bindingstoelage
Waarom komt er weer een bindingstoelage in het primair onderwijs?
De cao voor voortgezet onderwijs kent nu die bindingstoelage. De sociale partners hebben afgesproken om volledig aan te sluiten bij het salarisgebouw van het voortgezet onderwijs.

Hoe hoog zijn de bedragen van de bindingstoelage?
De bindingstoelage wordt:
Voor OOP-ers in de hoogste trede van schaal 9: € 263,94 bruto per jaar;
Voor leraren in de hoogste trede van hun schaal: € 1591,09 bruto per jaar;
Voor (adjunct-)directeuren in de hoogste trede van de schalen 10 tot en met 12: € 1591,09 bruto per jaar;
Voor (adjunct-)directeuren in de hoogste trede van de schalen 13 en hoger: € 263,94

Zijn de bedragen van de bindingstoelage per maand of op jaarbasis?
De bindingstoelage is een bedrag per jaar. Dit bedrag wordt eenmaal per jaar uitgekeerd.

Directeuren en adjuncten
Wat wordt er in dit akkoord gedaan voor directeuren en adjuncten?
Ook voor de leidinggevenden wordt de loonkloof met het voortgezet onderwijs gedicht. Dat betekent dat het salaris wordt omgezet naar de nieuwe salarisschaal en dat de eindejaarsuitkering omhoog gaat. Aangezien het tekort aan directeuren erg groot is, is een arbeidsmarkttoelage afgesproken (in ieder geval voor vijf jaar). Het salaris van de meeste leidinggevenden stijgt hierdoor ook minimaal 4%. Daarnaast zijn de directiefunctie ook nadrukkelijk onderdeel van het onderzoek dat we laten uitvoeren naar de inschaling van verschillende functies in het primair onderwijs. Bekeken wordt of het bepalen van de zwaarte van de functie via fuwa goed aansluit bij de taken en verantwoordelijkheden in de praktijk.

Waarom is de arbeidsmarkttoelage voor directeuren maar voor vijf jaar afgesproken?
De schoolorganisaties ontvangen een structurele bekostiging voor de arbeidsmarkttoelage. Het gaat echter om een situatie die kan veranderen. De arbeidsmarkt ziet er over vijf jaar anders uit. De PO-Raad zal daarom tijdig afspraken maken met de vakbonden over deze toelage.

Wat is de reden dat specifiek wordt aangegeven dat de voorbeeldfunctiebeschrijving op het niveau D11 komt te vervallen?
Het vervallen van deze voorbeeldfunctie volgt uit de discussie over het minimale niveau dat vereist is voor de functie van schoolleider. De conclusie hiervan was dat voor de meeste scholen D12 noodzakelijk is. De D11-inschaling komt in de praktijk weinig voor en vaak ook nog als groeipad naar D12 toe. Het is niet zo dat een directiefunctie op D11 niet meer kan of mag, het is aan individuele schoolorganisaties om tot een goed gebalanceerd functiehuis te komen en hier zouden ook directiefuncties in kunnen zitten die door een fuwa-expert op D11 niveau worden gewaardeerd.

Onderwijsondersteuners
Komt de nominale eindejaarsuitkering OOP1-4 / OOP5-8 te vervallen nu er een eindejaarsuitkering voor alle OOP is afgesproken?
Ook voor OOP worden de salarisbedragen uit het voortgezet onderwijs overgenomen. Dit betekent voor OOP in de schalen 1-8 dat zij, naast de regulier eindejaarsuitkering van 8,33% een nominale uitkering van €1200,- bruto (bij voltijd) ontvangen.

Wat is er extra afgesproken voor OOP-ers?
Voor OOP-ers geldt met ingang van 2022: een verhoging van de nominale eindejaarsuitkering met € 275 bruto per jaar. Deze verhoging gaat ook in het voortgezet onderwijs gelden.

 Arbeidsmarkttoelage VSO
Vervalt de arbeidsmarkttoelage VSO helemaal?
De arbeidsmarkttoelage VSO vervalt inderdaad per ingangsdatum van dit akkoord, namelijk 1 januari 2022. Deze toelage was bedoeld om het salarisverschil tussen primair en voortgezet onderwijs te dichten. Met de salaristabellen uit dit akkoord is dat salarisverschil gedicht en is een toelage dus niet meer nodig.

Wat gebeurt er met de arbeidsmarkttoelage VSO die leraren de afgelopen maanden al hebben ontvangen?
Bij de omzetting van deze medewerkers naar de nieuwe salaristabellen wordt de arbeidsmarkttoelage niet meegeteld in de rekenwijze. Ze worden dus ingeschaald op de naasthogere treden van hun salaris plus 2%. Als dit bedrag hoger is dan het salaris plus de arbeidsmarkttoeslag, krijgt de medewerker een nabetaling voor het hogere bedrag.

Het komt ook voor dat medewerkers uit het VSO door de arbeidsmarkttoelage op een hoger salarisniveau zijn uitgekomen. Deze medewerkers zullen met de overgang (iets) terugzakken in salaris door het vervallen van de arbeidsmarkttoelage VSO. De toelage die zij de afgelopen maanden hebben ontvangen wordt niet teruggevorderd.

Lees hier het volledige overzicht van vragen en antwoorden over het onderhandelaarsakkoord bij de PO-Raad.
(Bron: PO-Raad, 12-05-2022)

Gerelateerd