Terug naar overzicht

Cao bestuurders po en vo verlengd met salarisverhoging en eenmalige uitkering

De cao bestuurders po en de cao bestuurders vo zijn ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2021. Daarnaast is er voor 2020 een algemene salarisverhoging afgesproken en een eenmalige uitkering afgesproken door VTOI-NVTK, vereniging van toezichthouders in onderwijs en kinderopvang, en Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB). VBS ontwikkelde de ‘Handreiking keuzehulp cao po of cao bestuurders po’ om onze leden te ondersteunen bij de keuze voor een cao en een passende beloning.

De gezamenlijke afspraken voor de cao bestuurders po en de cao bestuurders vo 2020 zijn:
• De salarissen worden per 1 januari 2020 verhoogd met 3,4 procent, mits de WNT-norm OCW-sectoren niet wordt overschreden.
• In oktober 2020 volgt een eenmalige uitkering van 4.000,- euro bruto (deeltijders naar rato). Ook hierbij mag de WNT-norm OCW-sectoren niet overschreden worden. De cao-partijen hebben voor een nominaal bedrag gekozen om de complexiteitsfactoren waarmee kleine schoolbesturen te maken hebben tot uitdrukking te brengen.

Daarnaast is er een technische aanpassing in de cao bestuurders po 2020: de toeslag van 0,8 procent vanwege het vervallen van de levensloopregeling en het nominale bedrag van 35,33 euro wordt omgezet in een eenmalige extra salarisverhoging van 1,3 procent. Redenen zijn dat de reguliere cao-po deze toeslagen niet meer kent en dit past bij harmonisering van de twee loongebouwen. Download hier de salaristabellen 2020 voor het po en vo.

Welke beloning en cao zijn passend voor een (directeur-) bestuurder?

Bij de werving van een (directeur-)bestuurder staat de intern toezichthouder voor de vraag wat een passende beloning is en onder welke cao hij of zij moet vallen. VBS ontwikkelde de ‘Handreiking keuzehulp cao po of cao bestuurders po’ om haar leden te ondersteunen bij deze keuzes.

Een (directeur-) bestuurder heeft een andere en grotere verantwoordelijkheid dan een directeur. Het is tegenwoordig ook in het onderwijs steeds gebruikelijker dat meer verantwoordelijkheid leidt tot een hoger salaris. Wat is echter redelijk? De ‘Handreiking keuzehulp cao po of cao bestuurders po’ biedt handvatten bij de afweging welke cao en inschaling het meest passend is. De Handreiking is exclusief voor leden van VBS beschikbaar via de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070-331 52 15 / helpdesk@vbs.nl.(14-10-2020)

Gerelateerd