Terug naar overzicht

Brief, brochure en Excel over bekostiging po, VBS vat alles voor je samen in Kennissessie; neem deel!

De bekostiging voor het primair onderwijs vindt vanaf 2023 per kalenderjaar plaats in plaats van per schooljaar. Het ministerie van OCW stuurde schoolbesturen een brief over de boekhoudkundige gevolgen hiervan. Daarnaast publiceerde het ministerie een Excel, waarmee per school(bestuur) een indicatie van de herverdeeleffecten te berekenen is. En er is een brochure van OCW over de gevolgen van de vereenvoudiging bekostiging po. VBS-partner Marcus Driessen praat je over dit alles bij tijdens de VBS Kennissessies Bekostiging (v)so op 26 januari en Bekostiging po op 13 april.

De belangrijkste wijzigingen door de invoering van de vereenvoudigde bekostiging voor het po zijn:

  • De bekostiging gaat vanaf 2023 per kalenderjaar;
  • Er komt een overgangsfase van drie jaar;
  • Het onderscheid tussen personele bekostiging en materiele instandhouding verdwijnt; er komt een bedrag per leerling;
  • De gewogen gemiddelde leeftijd van onderwijspersoneel en het onderscheid in bekostiging voor onderbouw en bovenbouw verdwijnen;
  • De teldatum wordt 1 februari 2022 voor de bekostiging in 2023;
  • Er is geen groeibekostiging meer, behalve in bijzondere situaties.

Brief boekhoudkundige gevolgen
Vanaf het boekjaar 2022 heeft de wetswijziging gevolgen voor de verantwoording van de bekostiging (post ‘rijksbijdrage’ in de jaarrekening), schrijft OCW in een brief aan schoolbesturen. Er wordt ook in 2022 en in 2023 gewoon 100 procent van de bekostiging uitbetaald. Wel betekent de wetswijziging voor het primair onderwijs dat de gehele bekostiging per kalenderjaar gebeurt en dat de bijbehorende balanspost vordering OCW niet langer kan worden opgebouwd.

De te verantwoorden baten (rijksbijdrage) dalen hierdoor in de laatste vijf maanden van boekjaar 2022 eenmalig, waardoor bij gelijkblijvende kosten er voor besturen een negatieve impact op het resultaat zal ontstaan en het eigen vermogen zal hierdoor gaan dalen. Wanneer besturen hierdoor onder de signaleringswaarden voor continuïteit van de Inspectie van het Onderwijs (inspectie) komen, zal de inspectie besturen niet in het continuïteitstoezicht zullen worden betrokken indien dit het gevolg is van het vervallen van de ‘vordering OCW’.

Het schoolbestuur kan in het jaarverslag een extra overzicht opnemen van de kengetallen waarbij rekening wordt gehouden met de fictieve situatie dat de vordering nog zou bestaan. Hier dient uit te worden gegaan van de vordering zoals die was op 31 december 2021. Dit overzicht is aanvullend en dus niet ter vervanging van het overzicht van de financiële kengetallen op basis van de werkelijke situatie. Daarbij kunnen schoolbesturen, in het geval dat kengetallen de signaleringswaarde overschrijden, aangeven hoe de tijd wordt gebruikt om weer aan de goede kant van de signaleringswaarde te geraken.

Excel herverdeeleffecten
Deze Excel van OCW geeft wen indicatie van de gevolgen van de vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs (po).

Brochure vereenvoudiging bekostiging PO
In deze brochure geeft OCW de gevolgen weer van de vereenvoudiging bekostiging.

Schrijf je in voor Kennissessie Bekostiging (v)so/po
Wil je de hoofdlijnen handzaam in uur online vanachter je bureau horen? Neem dan deel aan de VBS Kennissessie Bekostiging (v)so op 26 januari of Bekostiging po op woensdag 13 april, schrijf je vast in! Financieel adviseur Marcus Driessen (partner van VBS) gaat tijdens de sessies in op de gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek po voor de meerjarenbegroting van jouw schoolbestuur.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of 06-330 296 94 (Whatsapp). De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur.
(14-10-2021)

Gerelateerd