Terug naar overzicht

Brief profielorganisaties aan informateurs en Kamercommissie: ga dialoog aan met het veld

In een brief aan de informateurs en leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, hebben de gezamenlijke profielorganisaties, waaronder VBS, gereageerd op de brief van minister Paul van Onderwijs over de Herijking sturing funderend onderwijs.

Onderwijsuitdagingen aanpakken vanuit het pedagogisch perspectief….

“Als profielorganisaties vragen we, namens het zo goed als gehele funderend onderwijs -onze achterban-, nadrukkelijk aandacht voor een pedagogisch perspectief op onderwijs als basis voor het onderwijsbeleid om urgente problemen aan te pakken. Het vertrekpunt van het onderwijs ligt in de menswording van de leerling. Dit vraagt om een duidelijke betere balans tussen persoonsvorming, kwalificatie en socialisatie, waarbij de uitgangspunten van beleid telkens vanuit deze drie doelfuncties samen worden geformuleerd. Het vraagt ook om vertrouwen en ruimte voor onderwijsprofessionals om leerlingen te bieden wat zij in hun context en met het oog op hun brede ontwikkeling nodig hebben, ook als het gaat om de gewenste opbrengsten te realiseren.”

…op basis van een dialoog tussen alle partijen

“Onze inzet is om samen vanuit het pedagogisch perspectief onderwijsuitdagingen aan te pakken. Met een evenwichtige werkverdeling tussen overheid (die vanuit stelselverantwoordelijkheid stuurt op hoofdlijnen) en onderwijsinstellingen (die met passie voor de eigen scho(o)l(en) én met hart voor collectieve belangen invulling geven aan en zich verantwoordelijk weten voor de ruimte die ze krijgen voor lokaal maatwerk). Een dialoog hierover begint met het gezamenlijk vaststellen van de bedoeling en de doelen van het onderwijs. Op basis hiervan volgt het gesprek over zaken als sturing, bekostiging, regionalisering en lerarentekort.”

Profielorganisaties zijn verrast door de brief van de minister: meteen overgegaan naar sturingsvraag zonder dialoog

“Zonder dat er een fundamenteel gesprek over bedoeling en doelen van onderwijs met het gehele onderwijsmiddenveld heeft plaatsgevonden, wordt direct overgegaan naar de sturingsvraag en worden aannames gedaan die een eigen leven (kunnen) gaan leiden. De tegenstelling die wordt geschetst tussen onderwijsbesturen aan de ene kant en schoolleiders aan de andere kant, is een tegenstelling die niet is gebaseerd op de werkelijkheid (zie ook het onderzoek van Waslander: “Besturen in een diffuus bestel”, 2023). Evenwel worden op basis van die vooronderstelde tegenstelling denkrichtingen geponeerd en scenario’s geschetst die eraan bij zullen dragen dat een dergelijke tegenstelling juist wel gaat ontstaan en die niet helpend zijn in het samen oplossen van de problemen.”

Lees hier de hele brief….

Gerelateerd